تعبیر خواب انگشت دست و پا و انگشت پا قطع شده در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب انگشت دست و پا و انگشت پا قطع شده در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب انگشت و انگشتان دست و پا و بریده شدن و قطع شدن انگشت و شش انگست دست و پا و نداشتن انگشت و رفتن انگشت در چشم هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید …

تعبیر خواب انگشتر,تعبیر خواب انگشتر طلا,تعبیر خواب انگشتر نگین دار,تعبیر خواب انگشتر نقره,تعبیر خواب انگشتر عقیق,تعبیر خواب انگشتر فیروزه,تعبیر خواب انگشتر نگین سفید,تعبیر خواب انگشتر نگین قرمز, تعبیر خواب انگشتان پا,تعبیر خواب انگشتان دست,تعبیر خواب انگشتان قطع شده,تعبیر خواب انگشتانه,تعبیر خواب انگشتان کوتاه,تعبیر خواب انگشتان زخمی,تعبیر خواب انگشتان دست مرده,تعبیر خواب انگشتان پای راست

تعبیر خواب انگشت دست و پا و انگشت پا قطع شده در خواب

تعبیر خواب انگشت پا,تعبیر خواب شش انگشت,تعبیر خواب زخمی شدن انگشت,تعبیر خواب انگشتان دست,تعبیر خواب بریده شدن انگشت,تعبیر خواب نداشتن انگشت,تعبیر خواب فرو رفتن انگشت در چشم

تعبیر خواب انگشت دست و پا و انگشت پا قطع شده در خواب

تعبیر خواب انگشت :

انگشتان می‌توانند نمایانگر احساسات باشند همانطور که در بیداری حالت‌های خاص روحی را در برخی موارد با انگشت نشان می‌دهیم …

به طور کلی انگشتان نمایانگر تسلط شما بر چیزها، روش شما برای تجسم بخشیدن به خود یا علامت گذاری بر اشیا و بنابراین مهارت‌های شخصی شما هستند.

انگشتی که حلقه ازدواج در آن قرار می‌گیرد می‌تواند بر چیزی مانند ازدواج هم دلالت کند و اثر انگشت در خواب نماد تاکیدی بر بی همتایی است.

اگر کسی در خواب دید که انگشت سبابه را به سمتی گرفته و به دعا خواندن مشغول است، حاجتی دارد که برآورده می شود.

اگر انگشتان دست راست را به حال مشت درآورده و به جایی می کوبید، انتظار دشمنی را می کشد تا با وی تصفیه حساب کند و اگر هر دو دست را مشت کرده بود و بر هم می کوبید، همدم و همراهی صادق و یکدل او را در کارها کمک می کند.

اگر انگشت سبابه خود را برید، بیماری اندکی به او خواهد رسید.

اگر انگشتان پای خود را زیبا دید، در راهی قدم می گذارد که خیر وبرکت عاید وی می شود.

دیدن انگشتان کثیف و مجروح، رسیدن رنج و دردسر بسیار و نا امیدی است.

دیدن انگشتان سفید و زیبا، علامت آن است که به خاطر خیرخواهی مشهور می شوید و به عشق شما پاسخ مثبت داده می شود.

تعبیر خواب انگشتان به روایت امام جعفر صادق(ع)

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب نعناع و برگ نعناع و کاشتن نعناع و خریدن سبزی نعناع

دیدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود.

فرزند
برادر و برادرزادگان
خادمان
یاران
قوت
پنج نماز

اگر بیند که انگشتان وى بیفتاد یا بریده شد، دلیل که از آن چه گفتیم او را مفارقت افتد. اگر بیند که انگشت او بشکست، دلیل است یکى از اهل بیت او بمیرد.

تعبیر خواب انگشتان به روایت اسماعیل اشعث

انگشتان پاى در خواب دیدن، دلیل زینت و آرایش بود. اگر انگشتان پاى را درشت و قوى بیند، دلیل که کار کدخدایى او ساخته شود. اگر به خلاف این بیند کار وى ناساخته شود.
اگر ببینی انگشت دست و پایت کمتر از تعداد معمولی است، یـعـنـی کار تو واژگون و سرنگون می‌شود.
اگر ببینی انگشت پایت طوری دچار آسیب و مشکل شده که نمی‌توانی راه بروی، یـعـنـی به خاطر از بین رفتن اموالت دچار ناراحتی شدیدی می‌شوی .
گر ببینی سر انگشتانت را خضاب کرده‌ای، یـعـنـی تسبیح و ذکر خداوند را به جا می‌آوری.

تعبیر خواب انگشتان به روایت خالد اصفهانی

اگر ببینی از انگشت شصت تو شراره و تکه‌های آتش بیرون می‌زند یا از انگشت سبابه او خون همى آید، دلیل است آن کس با مادر خویش فساد نماید. اگر بیند از انگشت او آواز برآمد، دلیل نماید که در میان خویشان او گفت‌وگو رود.

تعبیر خواب انگشتان به روایت محمدبن سیرین

انگشت دست راست در تأویل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان بردار بود و بعضى از معبران گفته‌اند: انگشت مهین، دلیل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دلیل بر نماز پیشین کند و انگشت میان، دلیل بر نماز دیگر و انگشت به نصر، دلیل بر نماز شام و انگشت خضر، دلیل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود.
اگر بیند که انگشت دست راست نداشت، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد 

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب دمپایی ابن سیرین - دیدن دمپایی گشاد در خواب تعبیرش چیست

بعضى گویند:

فرزند برادرش را مصیبت رسد.
اگر تعداد انگشتان بیشتر بود خاندان او افزایش می‌یابند.
قطع شدن انگشتان در خواب دلیل بر غم و اندوه و مصیبت است و صدقه باید داد تا مشکل آسان تر رفع شود.
اگر ببینی انگشت تو درد می‌کند، یـعـنـی زن خود را رنجانده و باعث غم و ناراحتی او می‌شوی.

تعبیر خواب انگشتان به روایت جابر مغربی

اگر بیند که انگشت مهین او بریده بود، دلیل قوه‌ى مالش بود. اگر بیند که انگشت سبحه‌ى او بریده است، دلیل است که در فریضه‌ى نمازها تقصیر کند.
اگر بیند انگشت میان او بریده است، دلیل که در شهرى پادشاهى یا بزرگى بمیرد.
اگر بیند که انگشت بعد از میان بریده است، دلیل است وى را در مال زیان افتد.
اگر بیند که انگشت کوچک او بریده است، دلیل است فرزند او بمیرد.

تعبیر خواب انگشتان به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که انگشتان را در هم گذاشته داشت، دلیل که سد درست شود.
اگر بیند انگشتان را با هم جمع کرد، دلیل است کار برادران فرزندش را به صلاح آورد.
اگر بیند که انگشتان را به کردار مشت در هم بسته بود، دلیل است که کارها بر وى بسته گردد و هم بر اهل‌بیت او.

تعبیر خواب انگشتان از دیدگاه لیلا برایت

اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده دیدید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار مى‌گیرد.

تعبیر خواب انگشتان از دیدگاه هانس کورت

اگر در خواب ببینید که انگشتانتان زخمى و کثیف هستید، به این معنا است که غم و اندوه شما را تهدید مى‌کند.
اگر در خواب انگشتانتان را زیبا و قشنگ ببینید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار مى‌گیرید.
اگر در خواب ببینید که انگشت شست شما آسیب دیده و احساس درد مى‌کنید، به این معنا است که اطرافیانتان با شما رفتار مناسبى ندارند.
بزرگ شدن بیش از اندازه‌ى انگشت شست در خواب، علامت آن است که اقبال خوبى پیش روى شما است.
کوچک شدن غیر طبیعى انگشت شست در خواب، نشان دهنده‌ى کسب لذت‌ها و تفریحات است.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب سرطان گرفتن و بیماری سرطان و سرطان داشتن پدر و مادر

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.