ذکر بسم الله الرحمن الرحیم جهت گرفتن حاجات قوی و فوری

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com ذکر بسم الله الرحمن الرحیم جهت گرفتن حاجات قوی و فوری را قرار دادیم . ذکر بسم الله الرحمن الرحیم را می توان یکی از بهترین ذکرهای حاجت روایی نام برد . این ذکر خواص و فضیلت فراوانی دارد . ذکر به معنی به نام خداوند بخشنده مهربان . هر کاری را با نام خدا و ذکر بسم الله الرحمن الرحیم اغاز کنید مسلما با موفقیت همراه خواهد بود .

ذکر بسم الله الرحمن الرحیم جهت گرفتن حاجات قوی و فوری

خواص و فضیلت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم,فواید گفتن ذکر بسم الله الرحمن الرحیم,ذکر بسم الله الرحمن الرحیم برای حاجات

ذکر بسم الله الرحمن الرحیم جهت گرفتن حاجات قوی و فوری

1: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن و یارحیم یاصبرویاسلیم دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
2: بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن یا رحیم یاجلیل ویاجمیل دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
3: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویا رحیم یا وکیل و یا کفیل دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا بحق بسم الله الرحمن الرحیم
4: بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن و یا رحیم یاعلیم ویا حلیم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
5: بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن ویا رحیم یا عظیم ویاحلیم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا بحق بسم الله الرحمن الرحیم
6: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاکریم ویا مقیم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
7: بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن ویارحیم یاحنان ویامنان دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا بحق بسم الله الرحمن الرحیم
8: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یادیان و یابرهان دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
9: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویا رحیم یابرهان ویاسلطان دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
10: بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن ویارحیم یارضوان ویاغفران دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
11: بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن ویا رحیم یاسبحان ویامستعان دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
12: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویا رحیم یامانع ودافع دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
13: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یارافع ویاصانع دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
14: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یانافع ویاصانع دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
15: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاجامع ویاشافع دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
16: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاواسع ویاموسع دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
17: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن و یارحیم یادلیل و یا قبیل دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
18: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاعلی ویاوفی دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
19: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاغنی وملی دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
20: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یارضی ویازکی دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
21: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یابدی ویاقوی دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
22: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یامقدور ویامدبر دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
23: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یامطهرویامنور دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
24: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاعاصم ویا قاءم دارم مشکلی عظیم یا رب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
25: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاداءم ویاراحم دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
26: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاحاکم ویاعالم دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
27: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاقابض ویاباسط دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
28: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاواحد و یا احد دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
29: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن یارحیم یاشاهدویاماجد دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
30: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاحامدو یاراشد دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
31: بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمن ویارحیم یاباعث ویاوارث دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن الرحیم
32: بسم الله الرحمن الرحیم یارحمن ویارحیم یاضارع ویانافع دارم مشکلی عظیم یارب مشکلم بگشا به حق بسم الله الرحمن و الرحیم

بیشتر بخوانید  ختم مجرب روا شدن حاجت سنگین و برطرف شدن غم و اندوه و کدورت

معجزه ذکر بسم الله

بر هر مسلمان در هر شبانه روز واجب شرعی است که ذکر «بسم الله الرحمن الرحیم» را در طی نمازهای واجب بیست مرتبه تکرار و تلقین کند. خدا کند که قدرش را بدانیم و بفهمیم چه می گوییم.

ذکر «بسم الله الرحمن الرحیم» در نزد خداوند جایگاهی بس عظیم دارد. حقیقت امر نیز همین است. بسم الله الرحمن الرحیم نور دل دوستان است، آیینه جان عارفان است، چراغ سینه موحدان است، آسایش رنجوران و مرهم خستگان است، شفای درد و طبیب بیمار دلان است.

خداوند ذکر «بسم الله الرحمن الرحیم» را به حضرت سلیمان آموخت، و حضرت سلیمان در تمام کارهایش ذکر «بسم الله الرحمن الرحیم» را می گفت.

ذکری که خداوند بر قلب حضرت ابراهیم نازل کرد که تمام آتش را به گلستان تبدیل نمود.

از بزرگان منقول است که هر که در ورطه بلاها گرفتار شود؛ راه نجات را در ذکر «بسم الله الرحمن الرحیم» پیدا کند. سه مرتبه ذکر صلوات، نوزده مرتبه «نجات منک یا سیدالکریم، نجنی و خلصنی بحق بسم الله الرحمن الرحیم» سه مرتبه ذکر صلوات.

حضرت زهرا سلام الله علیها حرزی دارند که بنام «بسم الله الرحمن الرحیم» است (بِسْمِ اللّهِ النُّورِ، بِسْمِ اللّهِ نُورِ النُّورِ، بِسْمِ اللّهِ نُورٌ عَلى نُورٍ ….)، ایشان این حرز را به حضرت سلمان آموختند. حضرت سلمان می گوید آن حرز را به بیش از هزار مریض آموختم و آنها شفا پیدا کردند.

برگرفته از سایت دعا 786

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فالح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *