تعبیر خواب گوش و شکستن گوش و بریده شدن لاله گوش در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب گوش و شکستن گوش و بریده شدن لاله گوش در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب گوش و بیرون آمدن موش از گوش و لال و سوراخ گوش و پاره شدن پرده گوش و کشیدن گوش دیگران هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید …

تعبیر خواب گوش و شکستن گوش و بریده شدن لاله گوش در خواب

تعبیر خواب بیماری گوش,تعبیر خواب درد گوش,تعبیر خواب کر شدن گوش,تعبیر خواب پرده گوش,تعبیر خواب گوش بزرگ و کوچک,تعبیر خواب سوراخ و روزنه گوش,معنی و مفهوم دیدن گوش در خواب

تعبیر خواب گوش و شکستن گوش و بریده شدن لاله گوش در خواب

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن گوش در خواب آورده اند .

جابر مغربی بیرون آمدن مار از گوش را نشانه دشمنی فرزند می داند .

ابن سیرین درباره تعبیر خواب گوش می گوید گوش درد در خواب به معنی شنیدن فحش است و افتادن گوش به معنای طلاق دادن زن است .

تعبیر خواب گوش از نظر معبران بزرگ

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی چشم تو تبدیل به گوش، و گوش تو تبدیل به چشم شده است، یـعـنـی با زنی عروسی می‌کنی که دارای فرزندی دختر می‌باشد و با هر دو آن‌ها آمیزش می‌کنی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از سوراخ گوش تو ماری بیرون آمده است، یـعـنـی فرزندت دشمن تو می‌شود.

تعبیر خواب گوش به روایت امام جعفر صادق

دیدن گوش بر هفت وجه است.

اول: زن. دوم: دختر. سوم: دوست. چهارم: رفیق. پنجم: پسر. ششم: غلام. هفتم: ترس و بیم.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گوش‌ درد داری یـعـنـی از هر کسی فحش و ناسزا و حرف ناپسند میشنوی.

اگر خواب ببینی گوش تو افتاده است یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی یا دختر تو از دنیا می‌رود

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند:

به زودی از دنیا می‌روی (دفع بلا و گرفتاری).

اگر ببینی پشه در گوش تو فرو رفته و دچار ناراحتی و آسیب شده‌ای، یـعـنـی انسانی ضعیف باعث رنج و صدمه تو می‌شوند.

اگرخواب ببینی روی گوش و چشم و دهان تو گیاه درآمده است تعبیرش فوق‌العاده خوب است.

تعبیر بیرون آمدن موش از گوش

اگر ببینی از سوراخ گوش تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

لوک اویتنهاو می گوید :

گوش دراز : بدگویی گوشهای خر: شما کارهای احمقانه انجام خواهید داد آن را شستن : شما را دوست دارند ، یا خبرهای خوبی خواهید شنید بیمار : کسی شما را آزار خواهد داد

زیبا : شانس در دوستی داشتن چندین گوش : نشانه بد یمنی آنها را با دست گرفتن : ناراحتیهای خانوادگی گوش کردن: همراهان بسیاری خواهید داشت

تعبیر خواب گوش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید گوش هایتان بزرگ و غیر طبیعی شده نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد یا کاری می کنید که عاقلانه نیست و خودتان به اشتباهی که مرتکب شده اید وقوف می یا بید.

این گوش غیر طبیعی و بزرگ نشان آن است که مردم درباه اعمال شما داوری بد می کنند و بد می گویند حرف بسیار خواهند زد.

اگر ببینید گوش هایتان کوچکتر از اندازه طبیعی شده انتظاری طولانی, و خسته کننده تحمل خواهید کرد.

طوری خواهد شد که چندی در انتظار شنیدن یک خبر مضطرب و ملتهب خواهید بود .

اگر ببینید یک گوش شما بزرگ و دیگری کوچک شده دچار شک و تردید و دودلی می شوید و نمی دانید چه تصمیمی بگیرید و اعمالی ضد و نقیض می کنید که خودتان به عدم هماهنگی کارها یتان توجه می یابید

نداشتن یک گوش در خواب نشان فریب خوردن است.

اگر بیننده خواب ببیند یک گوش یا قسمتی از یک گوش  را ندارد، در کارش نیرنگ می کنند و او را فریب می دهند.

اگر بیننده خواب ببیند مثل زنان گوشش را سوراخ کرده اند به او تهمت می زنند و صفتی را به او نسبت می دهند که در وی نیست.

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.