تعبیر خواب چغندر و لبو و خریدن و خوردن چغندر و لبو پخته و خام

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب چغندر و لبو و خریدن و خوردن چغندر و لبو پخته و خام را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب چغندر و مزرعه و کشتزار چغندر و کاشتن و برداشت چغندر و لبو قرمز پخته و خوشمزه و خریدن و فروختن لبو و چغندر و مزرعه چغندر هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید …

تعبیر خواب چغندر سفید,تعبیر خواب چغندر امام صادق,تعبیر خواب چغندر قند سفید,تعبیر خواب چغندر کندن,تعبیر خواب چغندر قند خوردن,تعبیر خواب چغندر و شلغم,تعبیر خواب لبو خام,تعبیر خواب لبوی پخته,تعبیر خواب لبو و شلغم,تعبیر خواب لبو فروشی,تعبیر خواب لبو خریدن

تعبیر خواب چغندر و لبو و خریدن و خوردن چغندر و لبو پخته و خام

تعبیر خواب خوردن لبو,تعبیر خواب مزرعه چغندر,تعبیر خواب دیدن چغندر قرمز,تعبیر خواب لبو خام و پخته,تعبیر خواب پختن چغندر,معنی و مفهوم چغندر در خواب

تعبیر خواب چغندر و لبو و خریدن و خوردن چغندر و لبو پخته و خام

کاملترین تعبیر خواب چغندر و لبو :

اگر کسی خواب ببیند چغندر پحنه یا لبو می خورد، به او برکتی می رسد و از جایی که خبر ندارد به راحتی مال مفتی به او می رسد.

خوردن چغندر خام در خواب، نشانه این است که به سلامت خود بی توجه هستید یا غم و اندوه به شما می رسد.

اگر خواب ببینید مزرعه چغندر دارید و در حال برداشت محصول هستید اگر در فصل باشد خیر و نیکویی شما به عموم خواهد رسید و اگر در فصل نباشد، باعث ناراحتی مردم و مرتکب کارهای خلاف خواهید شد.

داشتن چغندر در خواب، رسیدن سود مالی است ولی از نظر احساسی برای شما مشکلی پیش می آید که ناراحت می شوید. دور انداختن چغندر دوری گزیدن از رنج و بلاست.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معبران در مورد چغندر نوشته اند غم و اندوه است و بهتر اینست که خورده نشود و بیننده خواب آن را دور بیفکند.

زیرا دور انداختن چغندر دوری گزیدن از رنج و بلاست.

چغندر در خواب دیدن غم و اندوه خفیفی دارد اما کلا بهره وری و سودیابی است.

چنانچه ببینید چغندر دارید یا از دکان خریده اید خواب شما می گوید نفعی به شما می رسد که در نتیجه موجب ملال و اندوه می گردد.

داشتن چغندر نشان آن است که مقدمات کاری را فراهم می آورید که سودمند است و اندوه بار.

از نظر احساس ممکن است شما را اندوهگین کند ولی از نظر مالی متمتع می گردید. بیرون آوردن چغندر از زیر خاک نیز همین تعبیر را دارد اما چغندر پخته یا لبو مال مفت و ارزان است و پولی است سهل الوصول که نخواسته و ندانسته از جایی به شما می رسد.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

چغندر در خواب ، غم و اندوه است.

اگر کسی بیند چغندر همی خورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد.

اگر بیند چغندر از خانه بیرون انداخت، دلیل که از غم فرج یابد.

محمدبن سیرین گوید:

چغندر در خواب منفعت اندک است، از جهت زنان و چغندر پخته هم، از زنان منفعت یابد اندکی.

چغندر پخته (لبو) به معنای این است که از زنان منفعت و سود کمتری می‌یابید.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر کشاورزی خواب ببیند چغندرها رشد بیش از حد معمول دارند، دلالت بر به دست آوردن محصولی فراوان و صلح و آرامش برای او دارد.

اگر خواب ببینید چغندرهایی پخته را در ظرفی آلوده و کثیف بر سر سفره می‌آورند، نشانه آن است که به مسائلی پی می‌برید که موجب پریشانی شما و اندوه شما می‌شود.

اگر خواب ببینید با دیگران چغندر می‌خورید، دلالت بر خبرهای خوش فراوان خواهد داشت.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

چغندرها در کشتزار : شانس و ترقی در کار
تعداد کثیری چغندر : مذاکرات و معاملات بسیار سودمند
شما چغندر می خورید : شانس در روابط عشقی
چغندر می خرید : به شما یک هدیه پر ارزش اهدا خواهند کرد .

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

بیشتر بخوانید  تعبیر و تحلیل آسمان در خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − پنج =