تعبیر خواب چاه و افتادن در چاه – تعبیر چاه نفت و چاه آب در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب چاه و افتادن در چاه – تعبیر چاه نفت و چاه آب در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب چاه و چاه خشک شده و چاه نفت و چاه بدون آب و کندن چاه و خشک شدن آب چاه و چاع عمیق هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب چاه را قرار دادیم …

تعبیر خواب چاه فاضلاب,تعبیر خواب چاه خشک,تعبیر خواب چاه توالت,تعبیر خواب چاه پر از اب زلال,تعبیر خواب چاه فاضلاب پر شده,تعبیر خواب چاه نفت,تعبیر خواب چاه مدفوع,تعبیر خواب چاه مستراح
تعبیر خواب چاه و افتادن در چاه - تعبیر چاه نفت و چاه آب در خواب

تعبیر خواب چاه بدون آب,تعبیر خواب چاه خشک شده,تعبیر خواب کندن چاه,تعبیر خواب افتادن ته چاه با سر و کله,تعبیر خواب چاه نفت و گاز,معنی و مفهوم چاه در خواب و رویا

تعبیر خواب چاه و افتادن در چاه – تعبیر چاه نفت و چاه آب در خواب

به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب های ما مکر و حیله است و چون به طور سنتی و عرفی مکر و حیله به زن بر می گردد و صحیح یا غلط زن را …

منشا نیرنگ و دوروئی و ریاکاری دانسته اند چاه را نیز در خواب زن تعبیر کرده اند.

ابن سیرین نوشته :

چاه در اصل زن است و اگر ببینید در جائی چاهی می کنید نشان آن است که زن می گیرید.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب سرپیچی از دستور و نافرمانی و سرپیچی بچه ها در خواب

مرحوم مجلسی از دانیال نبی نقل کرده :

که چاه منبع علم است و هر کس در خواب چاه آب ببیند عالم می شود و روزی حلال کسب می کند.

در نفایس الفنون نیز چاه آب مال مجموع  تشخیص داده شده. چاه اگر آب داشته باشد و بدانیم که آن چاه آب دارد مالی اندوخته به ما می رسد.

مرحوم مجلسی نوشته :

آب چاه روزی حلال است.

تعبیر خواب افتادن در چاه فاضلاب

ابن سیرین گوید:

اگر کسی ببیند که در چاه فاضلاب و توالت خانه خودبیفتد بیانگر آن است که مال خویش را هزینه کند و اگر ببیند که در آنجا بیفتاد یا درچاه فاضلاب بیفتاد، دلیل کند که مال کسی به غضب ستاند.

تعبیر خواب افتادن بچه در چاه

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر مادری خواب ببیند پسرش در چاه افتاده است، نشانه آن است که از زیان و بیماری، شدیدأ اندوهگین خواهد شد.

اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد، نشانه آن است که خطر از کنار گوش او خواهد گذشت.

تعبیر خواب چاه خشک

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن چاهی خشک در خواب، علامت آن است که بیگانگان با جلب اعتماد شما ثروت و دارایی شما را غارت می‌کنند.

لوک اویتنهاو:

چاه خشکیده: غم و غصه

تعبیر خواب چاه نفت

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید در چاه نفتی مشغول کار هستید، علامت آن است که در اثر استفاده نابجاه از انرژی خود تسلیم بدبختی خواهید شد.

  منبع : دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *