تعبیر خواب سنگ آسیاب و آسیاب برقی و دستی و آسیاب گندم و آرد در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب سنگ آسیاب و آسیاب برقی و دستی و آسیاب گندم و آرد در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دیدن آسیاب کردن گندم و برنج با آسیاب دستی و آسیاب کردن آرد و آسیاب قدیم و جدید و دیدن سنگ آسیاب دستی و شکستن سنگ آسیاب هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید …

تعبیر خواب آسیاب گندم,تعبیر خواب آسیاب برقی,تعبیر خواب آسیاب آبی,تعبیر خواب آسیاب آرد,تعبیر خواب آسیاب دستی,تعبیر خواب آسیاب بادی,سنگ آسیاب در جدول,سنگ آسیاب در دفینه,سنگ آسیاب الماس,سنگ آسیاب قدیمی,سنگ آسیاب نصفه در دفینه,سنگ آسیاب در حفاری,سنگ آسیاب کوچک در دفینه,سنگ آسیاب چیست,آسیاب گندم خانگی,آسیاب گندم در خانه,آسیاب گندم قدیمی,آسیاب گندم صنعتی,آسیاب گندم جدید,آسیاب گندم سنگی,آسیاب گندم برقی,آسیاب گندم و جو

تعبیر خواب سنگ آسیاب و آسیاب برقی و دستی و آسیاب گندم و آرد در خواب

تعبیر خواب آسیاب قدیمی,تعبیر خواب آسیاب برقی و دستی,تعبیر خواب آسیاب کردن آرد و گندم,تعبیر خواب دستگاه آسیاب,تعبیر خواب

تعبیر خواب سنگ آسیاب و آسیاب برقی و دستی و آسیاب گندم و آرد در خواب

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

تعبیر آسیاب در خواب بر پنج وجه است

پادشاه

رئیس

ثروت

مرد دلیر

خوان سالاری پادشاه و امیر

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

آسیاب در خواب به مفهوم جنگ ، دشمنی و دعوا است

اگر خود را در آسیاب ببینید ، تعبیرش آن باشد که با کسی به نزاع بر خواهد خاست

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب ساعد دست و موی ساعد و شکستن ساعد در خواب

اگر در خواب ببیند که در آسیاب خودش است ، در دعوا پیروز می شود

اگر ببیند به تماشای آسیاب بی غله ایستاده است ، دلیل آن باشد که به سفر می رود

اگر سنگ آسیابی را فلزی ببیند ، دلیل جنگ و پیکار است

اگر آسیابی که دیده است ، از شیشه باشد ، او را با زنان جنگ و دعوائی در میان باشد

اگر ببیند سنگ و آهن آرد می کرد ، جنگ سختی در پیش است

اگر ببیند آسیاب را با دست می گرداند ، دلالت دارد بر آنکه او شریک بی رحمی باشد که با وجود آن شریک کارش به سامان نمی رسد

اگر ببیند آسیاب را خراب می کرد ، چیزی منسوب به آسیاب خراب خواهد شد

اگر آسیابان را در خواب ببیند ، تعبیر آن نیکوست چرا که آسیابان در خواب مردی باشد که رزق و روزی مردم به دست اوست

اگر ببیند آسیاب جز با دست می گردد و آرد خوب از آن حاصل می شود ، نعمت و کامرانی برای آسیابان و مردم است

اگر صدای گردش سنگ را بشنود ، دلیل آن باشد که کارش بالا می کیرد

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

اگر ببیند غله برای آرد کردن به اسیاب می برد ، تعبیر آن باشد که فایده ای به او می رسد ، دانیال علیه السلام در باره خواب دیدن آسیاب بیشتر به وضعیت آسیابان نظر داشته است که در این باب امروزه ضرورتی به طرح موضوع نیست

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است. اگر کسی خویشتن را در آسیاب ببیند نشان آن است که کسی او را به جنگ و ستیز بر می انگیزد یا با او از در دشمنی وارد می شود.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب خاک و جمع کردن خاک - تعبیر دیدن خاک در خانه در خواب

اگر بیننده خواب ببیند که چرخ آسیاب از شیشه و زجاج و آبگینه و بلور است بین او و زنی اختلاف می افتد.

اگر از لای سنگ آسیاب چیزی بردارد در آینده ای نزدیک ریسک می کند و لی در نتیجه سودمند می شود. شنیدن صدای چرخش سنگ آسیاب در خواب خوب است

غالب معبران به شهرت و نام آوری تعبیر کرده اند. سفید شدن در آسیاب سر زبان مردم افتادن است.

گندم به آسیاب بردن بهتر است از آرد بیرون آوردن. در صورت اول تامین می یابید و در صورت دوم معاشی بدون پشتوانه محکم خواهید داشت.

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *