كاربرد حروف ابجد در شناخت شخصیت افراد و ویژگی های اخلاقی و رفتاری

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com كاربرد حروف ابجد در شناخت شخصیت افراد و ویژگی های اخلاقی و رفتاری را قرار دادیم . حروف ابجد کاربرد فراوانی دارد مخصوا در علوم غریبه از حروف ابجد استفاده های زیادی می کنند . یکی دیگر از کاربردهای حروف ابجد در فهمیدن شخصیت و ویژگی های اخلاقی و رفتاری افراد می باشد …

كاربرد حروف ابجد در شناخت شخصیت افراد و ویژگی های اخلاقی و رفتاری

حروف ابجد در شخصیت شناسی,کاربرد حروف ابجد,خواص و فواید حروف ابجد,روش شناخت شخصیت با حروف ابجد,دیدن اخلاق و رفتار افراد با حروف ابجد

كاربرد حروف ابجد در شناخت شخصیت افراد و ویژگی های اخلاقی و رفتاری

حروف ابجد

✍️در مورد حروف ابجد نظرات مختلف است. ظاهراًدراينموردعلماي شيعه قائل به دو نظر هستند:

عده اي اين حروف و اعداد متناظر با آن را قبول دارند و عده اي هم اين مساله را كه اين حروف مبين حقايق خاصي هستند، را انكار مي كنند. در بين علماي دسته اول از مشهورترين افرادي كه در تاريخ به آنها اشاره شده مي توان از شيخ بهايي نام برد. در ميان علماي حاضر استاد حسن زاده آملي از متبحّرترين علماي علم جفر مي باشند.

👈انواع حروف ابجد:

معادل ابجدي حروف چند نوع است كه انواع آن عبارت اند از: ابجد كبير(جمل)،ابجد صغير،ابجد وضعي،ابجد گمنام(طرح كوكبي) كه معروفترين آنها و كارآمدترين آنها ابجد كبير است. و در نوشته هاي ما بجز در جاهايي كه صراحتاً چيز ديگري ذكر مي شود منظور از ابجد، ابجد كبير است.

👈ابجد صغير :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ي = 10 ) ، ( ك = 8 ) ، ( ل = 6 ) ، ( م = 4 ) ، ( ن = 2 ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = 10 ) ، ( ف = 8 ) ، ( ص = 6 ) ، ( ق = 4 ) ، ( ر = 8 ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = 4 ) ، ( ث = 8 ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = 4 ) ، ( ض = 8 ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = 4 ) .

بیشتر بخوانید  آشنایی با کتب علوم غریبه - کتاب هزار طلسم

👈ابجد وضعي:

ي ط ح ز و ه د ج ب ا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ر ق ص ف ع س ن م ل ك 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 غ ظ ض ذ خ ث ت ش 28 27 26 25 24 23 22 21

👈ابجد كبير يا جمل :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ي = 10 ) ،( ك = 20 ) ،( ل =30 ) ، ( م = 40 ) ، ( ن = 50 ) ، ( س = 60 ) ، ( ع = 70 ) ، ( ف = 80 ) ، ( ص = 90 ) ، ( ق = 100 ) ، ( ر = 200 ) ، ( ش = 300 ) ، ( ت = 400 ) ، ( ث = 500 ) ، ( خ = 600 ) ، ( ذ = 700 ) ، ( ض = 800 ) ، ( ظ = 900 ) ، ( غ = 1000 )

👈طبع ها:

☀️كلاً طبع ها به چهار دسته تقسيم مي شود كه خصوصيات اين طبايع درانسان ها به شرح ذيل است:

طبع آتشي هميشه زود عصباني مي شود و زود خاموش مي گردد و كينه در دل نگه نمي دارد و هميشه بدن او حرارت دارد و تشنه مي باشد و زود جنگ شروع مي كند.

طبع خاكي هميشه متواضع و فروتن و ساكت مي باشد و با حرمت و احترام با ديگران زندگي مي كند.

طبع بادي هميشه مغرور و تند خو مي باشد و حركات خود را پنهان از چشم ديگران انجام مي دهد و بسيار زيرك و كينه اي مي باشد.

طبع ابي هميشه مسرور و شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر مي گردد و هميشه از دست و زبان به عذاب مي افتد.

هر يك از طبع ها داراي موكل مخصوصي است.

موكلين كلا به چهار دسته اصلي تقسيم ميشوند:

آبي: كه جزو مسلمين ميباشند وسفيد پوش هستند.

بیشتر بخوانید  علوم غریبه چیست ؟ - دلیل نام گذاری واژه متافیزیک

خاكي: كه جزء يهود ميباشند.و سياه پوشند و گفته ميشود كه قويترين موكلين بر روي زمين ميباشند و قدرت زيادي دارند.

آتشي: كه سرخ پوش هستند و شامل شياطين و…ميشوند.

بادي: كه جزء مسيحيان ميباشند و سبز پوش هستند.

طالع فرد مبين يك سري خصوصيات ذاتي فرد است كه روند زندگي اور ا نشان مي دهد. همچنين از روي طالع فرد طبع او نيز مشخص مي گرددكه در زمينه ازدواج توجه به اين مورد بسيار اساسي مي باشد. چرا كه افراد داراي طبع متضاد در زندگي مشترك دچار مشكلات و سوء تفاهمات بسياري مي گردند.

☀️طالع(برج)هاي دوازده گانه:

1.حمل: آتشي
2.ثور: خاكي
3.جوزا: بادي
4.سرطان: آبي
5.اسد: آتشي
6.سنبله: خاكي
7.ميزان: بادي
8.عقرب: آبي
9.قوس: آتشي
10.جدي: خاكي
۱۱.دلو: بادي
12.حوت: آبي(باقيمانده صفر)
💥طبع و سرشت برج ها :
هر گاه برج هارا به دو سطر نويسي يكي زبر و آنكه از پس اوست زيرتا به آخر ، برج هاي گرم همه بسطر زبرين افتد و برجهاي سرد همه به سطر زيرين افتد. آنگاه هر برج زبرين با زيرينش يا هر دو خشك باشند ياهردو تر، و همچنين تا به آخر.

برج هاي گرم

1.حمل

2.جوزا

3.اسد

4.ميزان

5.قوس

6.دلو

خشك وتر

هردو خشك

هردوتر

هردو خشك

هردوتر

هردو خشك

هردوتر

برج هاي سرد

7.ثور

8.سرطان

9.سنبله

10.عقرب

11.جدي

12.حوت

هربرجي به كدام عنصر ماند از عالم و به كدام خلط از اخلاط تن:

هربرجي كه گرم وخشك است به آتش منسوب است.(حمل، اسد،قوس) و به گش زرد(صفرا) از خلط هاي تن.

هربرجي كه سرد وخشك است به زمين منسوب است.(ثور، سنبله،جدي) و به گش سياه(سودا) از تن

هربرجي كه گرم وتر است به هوا منسوب است.(جوزا، ميزان،دلو) و به خون(دم) از تن.

هربرجي كه سرد وتر است به آب منسوب است.(سرطان، عقرب،حوت) و به بلغم از خلط هاي تن.

دلالت برج ها بر فرزندان:

برج هاي آبي كه سرطان وعقرب و حوت بود و نيمه پسين از جدي زه كننده اند و بسيار بچه.

بیشتر بخوانید  رمل چیست؟ - آموزش رمل - تاریخچه رمل

و حمل و ثور وميزان و قوس و دلو اندك فرزندند.

اول ثور و اسد و سنبله و اول

جدي عقيمند بي بچه.

خاصيت دو بچگي به يكي شكم اندر جوزا راست و قوس و سنبله و حوت.

کاربرد حروف ابجد۲

⭐️دلالت برج ها بر نكاح:💫

حمل و ثور و اسد و جدي حريصند بر جماع. و در ميزان و قوس هم ازآن چيزكي هست.

در كار زنان ثور و اسد و عقرب ودلو دليل بر پوشيدگي و پ
رهيزكاري كنند.

حمل و سرطان و ميزان وجدي دليلند بر تباهي كار زنان و ناخوب كاري ايشان.

جوزا و سنبله و قوس و حوت دليلند بر ميانه كاريشان. و سنبله از اين چهار بهتراست.

🌙قمر در عقرب:

نكته: هر طالع در ماه چند روز قمر در عقرب و نحس مي باشد و در اين روزها سفر نبايد كرد ويا عقد وازدواج نكردو…مگر در امر بغض و آوارگي  و نوشتن طلسمات براي آن شخص كه اگر قمر در عقرب باشد به طور دايم باقي مي ماند مگر آنكه باطل شود.

🌙ايام قمر در عقرب:

قمر در عقرب هم در كار نقصان مي دهدو عامل را ضرورت است ياد كردن آن و بايد كه در اين زمان ها هيچ كار را آغاز ننمايد اما اگر در ميان عمل افتد ايراد ندارد.

حمل

ازروز 16 تا نصف روز18

ثور

ازنصف روز 13 تاآخر روز 15

جوزا

از روز 11 تا نصف روز 13

سرطان

از نصف روز 8 تا آخر روز 10

اسد

از روز 6 تا نصف روز 8

سنبله

از نصف روز 3 تا آخر روز 5

ميزان

از روز 1 تا نصف روز 3

عقرب

از روز 28 تا آخر ماه

قوس

از روز 26 تا نصف روز 28

جدي

ازنصف روز 23 تا آخر روز 26

دلو

از روز 21 تا نصف روز 23

حوت

از روز ۱۸ تا آخر روز 20

برگرفته از سایت دعا 786

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فالح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *