67 یا سلطان برای مطالعه بهتر و 18 یا حی برای بهتر امتحان دادن بهتر