تعبیر و تحلیل آسمان در خواب

تعبیر و تحلیل آسمان در خواب

هر کسی ممکن است در خواب خود چیز های عجیبی را ببیند که باور آن بسیار سخت و عجیب به نظر برسد، اگر شما هم به تازگی دچار این مورد شده اید و به دنبال تعبیر خواب هستید و از موارد زیادی که در این حیطه قرار دارد پرواز در آسمان و یا به طور کل خواب آسمان را دیده اید این مطلب را مطالعه کنید.

تعبیر و تحلیل آسمان در خواب می تواند برای کسانی که در حالت معمول و وقت شب این خواب را دیده اند مناسب تر باشد، تعیبر خواب علمی است که خدا در اختیار بنده های خود قرار داده تا بتوانند رویای صادقانه را تعبیر کنند.

تعبیر خواب دیدن پرواز در آسمان,تعیبر خواب آسمان و فضا,تعبیر و تحلیل برای خواب آسمان,خواب دیدن آسمان و پرواز چه مفهومی دارد,تعبیر خواب آسمان و پرواز کردن در آن ,تعبیر و تحلیل آسمان در خواب,تحلیل صحیح و معتبر خواب آسمان,تحلیل قوی و معتبر برای خواب دیدن آسمان,خواب آسمان دیدن و تعبیر آن,

تعبیر و تحلیل آسمان در خواب

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی خود را بر آسمان بیند، دلیل که او را سفری پیدا شود و در آن سفر او را مرتبت دنیا و عز حاصل شود. اگر بیند که در پهنای آسمان می‌پرد، سفری بود با نعمت و برکت. و اگر بیند که همچنان راست می‌پرید، تا به آسمان رسید، دلیل کند که مضرت و رنج بیند و اگر دید که به آسمان رفت، بدان نیت که به زمین باز نیاید، دلیل کند که بزرگی و پادشاهی یابد و کاری بزرگ طلب کند و بیابد. اگر بیند که از آسمان بانگ و ندا می‌شنود، دلیل کند بر خیر و سلامت. اگر بیند که مرغی از آسمان با وی سخن می‌گفت، دلیل بود که شادمان گردد. 

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب جارو و خریدن جادو - تعبیر جارو زدن خانه در خواب

 

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که او در آسمان بنیادی است، چنانکه مردمان را در زمین بنیاد بود، دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر دید که بنیاد وی چون بنیاد دنیا از خشت و گل و گچ و آجر بود، دلیل بود که خداوند خواب در دنیا مغرور شود. اگر دید که از آسمان انگبین می‌بارید، دلیل که مردمان را خیر و نعمت و غنیمت بود. اگر دید که از آسمان ریگ یا خاک می‌بارید، اگر اندک بارید دلیل کند که نیک بود و اگر بسیار، دلیل آن بد بود. اگر دید که از آسمان کژدم یا مار و یا سنگ می‌بارید، دلیل بود بر عذاب خدای عزو جل‌اند آن دیار، اگر دید که خود را از اسمان فرو آویخت، دلیل کند که کار او بلند گردد.

 

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به آسمان صعود می‌کنید، نشانه آن است که با کوشش مداوم به هدفی دست می‌یابید که چندان شما را خرسند و راضی نمی‌کند.

 

مطیعی تهرانی: اگر کسی ببیند که از آسمان به زمین افتاد ولی آسیبی ندید بیمار و رنجور می‌شود لیکن سلامت خود را باز می‌یابد.

 

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر کسی بیند که از آسمان سنگ چون باران می‌آید، دلیل کند بلای سختی و عذاب به اهل آن موضع رسد. اگر بیند که از آسمان گندم و جو می‌بارید، دلیل کند که اندر آن دیار نعمت‌های الوان بی قیاس بود و خلق را ایمنی و کسب و معیشت بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *