تعبیر خواب گل سوسن – دیدن دسته گل سوسن در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب گل سوسن – دیدن دسته گل سوسن در خواب نشانه چیست را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب گل سوسن و خریدن و فروختن گل سوسن و چیدن گل سوسن و گل سوست تر و تازه و پژمرده هستید پیشنهاد می کنم این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب گل سوسن را قرار دادیم …

تعبیر خواب گل سوسن - دیدن دسته گل سوسن در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب چیدن گل سوسن,تعبیر خواب گل سوسن تر و تازه,تعبیر خواب خریدن گل سوسن,معنی و مفهوم گل سوسن در خواب

تعبیر خواب گل سوسن – دیدن دسته گل سوسن در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

چون سوسن به خواب بیند بر درخت، به وقت خود، دلیل کند که چیزی به وی رسد، یا او را فرزندی آید.

چون سوسن از درخت جدا بیند، دلیل که غم و اندوه به وی رسد.

اگر زنی بیند که سوسن از درخت بکند و به شوهر داد، مرد او را طلاق دهد. اگر بیند به غلام داد، غلامش بگریزد.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که کسی دسته سوسن بدو داد، دلیل که در میان ایشان گفتگو افتد.

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

درخت سوسن درخواب، دلیل بر کنیزک بدکردار بدخوی کند.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سوسن گل اشک و گریستن است. نهال سوسن در تعبیر کلی زن است و گل های این نهال با همه خوبی و زیبایی و طراوت که دارند رنج هایی هستند که زن برای بیننده خواب به وجود می آورد.

اگر در خواب ببینید که در باغچه خانه شما یک نهال سوسن روئیده یا خودتان آن را کاشته اید زنی غمگین در مسیر زندگی شما قرار می گیرد

چنانچه ببینید که این نهال گل دارد آن زن شما را در غم های خویش شریک می کند یا غم های تازه ای برای شما ایجاد می نماید. سوسن غالبا کبود است و این گل با رنگ کبود به هیچ وجه در خواب خوش یمن نیست.

البته باید توجه داشت که سوسن کبود عزا و مصیبت ندارد اما غم دارد و بیننده خواب را به گریستن وا می دارد. سوسن سفید در خواب بهتر است.

اگر در خواب ببینید که گل سوسن به کسی هدیه می دهید غمی برای او فراهم می کنید.

اگر مردی گل سوسن به همسرش بدهد او را می آزارد و می گریاند و شاید طلاق می دهد.

اگر زنی گل سوسن به شوهرش بدهد به او دروغ می گوید و معبران نوشته اند بین آنها طلاق و جدایی می افتد.

  منبع : دعا سایت

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب مرده و حرف زدن با مرده - زنده شدن مرده در خواب تعبیرش چیست

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *