تعبیر خواب کبوتر و پرواز کبوتر در آسمان – تعبیر زدن کبوتر در آسمان با تفنگ

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب کبوتر و پرواز کبوتر در آسمان – تعبیر زدن کبوتر در آسمان با تفنگ را برای شما عزیزان قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب کبوتر و پرواز کبوتر در آسمان و شکار و کشتن کبوتر و کبوتر از دیدگاه امام صادق و ابن سیرین و کبوتر حضرت یوسف هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما مطالعه کنید که کاملترین تعبیر خواب کبوتر را قرار دادیم .

تعبیر خواب کبوتر و پرواز کبوتر در آسمان - تعبیر زدن کبوتر در آسمان با تفنگ

تعبیر خواب کبوتر زیبا,تعبیر خواب کبوتر حضرت یوسف,تعبیر خواب کبوتر یاکریم,تعبیر خواب کبوتر سفید

تعبیر خواب کبوتر و پرواز کبوتر در آسمان – تعبیر زدن کبوتر در آسمان با تفنگ

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

کبوتر بين تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستي شناخته مي شود. کبوتر در وفاداري نسبت به جفت، بعد از قو بي نظير و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است.

کبوتر پرنده اي است آرام اهلي و بي آزار آن قدر که دست آموز مي شود و از کف دست صاحب خويش دانه مي گيرد.

اگر محبوسي در خواب کبوتري سفيد ببيند از زندان خلاص مي شود و آزادي خود را باز مي يابد.

اگر بيماري اين خواب را ببيند شفا حاصل مي کند و چنان چه وامداري ببيند دين خويش را مي پردازد.

معبران نوشته اند:

کبوتر در خواب نشانه زن است ولي کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستي است.

چنان چه دختري جوان کبوتر در خواب ببيند شوهري مناسب براي او پيدا مي شود.

از امام صادق نقل است :

چنان چه کسي کبونر در خواب ببيند از مسافر غايب نامه اي و خبري دريافت مي کند.

اين تعبير به علت آن است که از کبوتر در گذشته براي نامه رساني و بردن پيغام و سلام نيز استفاده مي کردند.

اگر کسي در خواب ببيند گوشت کبوتر مي خورد از مال زني استفاده مي کند.

اگر کسي ببيند بر بام يا در حياط خانه اش کبوتراني نشسته اند صاحب ثروت مي شود.

ديدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولي ديدن کبوتر سفيد بهتر است.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

اگر ببینی گوشت کبوتر می‌خوری، مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد.

اگر ببینی گوشت کبوتر می‌خوری، مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد.

تعبیر خواب به روایت کتاب کرمانی

اگر ببینی کبوتر بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که خبری از سرداران نظامی «پادشاه» به گوش تو می‌رسد.

تعبیر خواب به روایت مغربی

دیدن کبوتر بازی در خواب، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است.

اگر ببینی کبوتر داری، تعبیرش این است که مسافر تو از سفر برمی‌گردد. اگر ببینی کبوترهای زیادی در خانه داری، صاحب فرزندان زیادی می‌شوی. ‌‌اگر زنی در خواب کبوتر ببیند،ازدواج می‌کند و صاحب فرزندان دختر می‌شود.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

دیدن کبوتر بر پنج وجه است.
زن. کنیزک. مال. نامه که از غائب (غایبی) رسد. ریاست
گویند دیدن هر کبوتری در خواب، دلیل بر صد درم است که به وی رسد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن کبوتر سفید در خواب، نشانه وفاداری دوستان و به دست آوردن محصولاتی فراوان است.
دیدن یک دسته کبوتر سفید در خواب، نشانه پیشرفت در آینده و زندگی صلح آمیز است.
اگر خواب ببینید کبوتران جفت گیری می‌کنند و لانه می‌سازند، نشانه آن است که در روزگاری صلح آمیز و پر از صفا، در خانه ای زیبا با کودکانی حرف شنو و مطیع در ناز و نعمت بسر خواهید برد.

شنیدن صدای محزون کبوتران در خواب، دلالت بر آن دارد که چشم به یاری کسی دارید اما با مرگ نومید و اندوهگین می‌شوید، شاید پدر خود را از دست بدهید.

دیدن کبوتر مرده در خواب، علامت آن است که زن و شوهر در اثر بی وفایی یا مرگ از هم جدا می‌شوند.

اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای آورده است، علامت آن است که عشاق به وصال هم می‌رسند و از حال و احوال دوستی که دورتر از شما زندگی می‌کند خبرهایی خوب خواهید شنید.

دیدن کبوتری خسته در خواب، نشانه آن است که غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه می‌کند.

با شنیدن خبر معلول شدن یک دوست، موجی از اندوه سواحل شادی شما را درهم می‌کوبد.

اگر خواب ببینید کبوتری نامه ای به شما می‌رساند و نامه خبر از محکومیت شما می‌دهد، علامت آن است که شما یا یکی از نزدیکان به بیماری سختی مبتلا می‌شوید و از نظر مالی زیان فراوانی خواهید دید.

اگر خواب ببینید صدای کبوتران را از آشیانه‌شان می‌شنوید، نشانه آن است که صاحب خانواده و فرزندانی مطیع خواهید شد.

اگر دختری جوان چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که بزودی با مرد دلخواهش ازدواج خواهد کرد.

اگر خواب ببینید کبوتران را با تفنگ هدف قرار می‌دهند، نشانه آن است که خشونت ذاتی شما در زندگی هویدا خواهد شد.

دیدن کبوترانی در حال پرواز، نشانه فرار از عدم تفاهم و شنیدن خبرهایی خوب است.

  منبع : دعا سایت

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب دیدن کت و شلوار و پوشیدن و خریدن کت و شلوار در خواب

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *