تعبیر خواب چاه و کندن چاه – افتادن در داخل چاه در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب چاه و کندن چاه – افتادن در داخل چاه در خواب نشانه چیست را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب چاه و بیرون آوردن آب از چاه و افتادن در داخل چاه و چاه قدیمی و چاه کوچک و بزرگ هستید پیشنهاد می کنم این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب چاه را قرار دادیم …  

تعبیر خواب چاه فاضلاب,تعبیر خواب چاه توالت,تعبیر خواب چاه مدفوع,تعبیر خواب چاه زمزم,تعبیر خواب چاه جمکران,تعبیر خواب چاه پر اب زلال,تعبیر خواب چاه افتادن,تعبیر خواب چاه خشک
 
تعبیر خواب چاه و کندن چاه - افتادن در داخل چاه در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب چاه و کندن چاه – افتادن در داخل چاه در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب چاه توالت,تعبیر خواب چاه قدیمی,تعبیر خواب چاه خشک شده,تعبیر خواب چاه خالی و بدون آب,معنی و مفهوم چاه در خواب

تعبیر خواب چاه و کندن چاه – افتادن در داخل چاه در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب های ما مکر و حیله است و چون به طور سنتی و عرفی مکر و حیله به زن بر می گردد و صحیح یا غلط زن را منشا نیرنگ و دوروئی و ریاکاری دانسته اند چاه را نیز در خواب زن تعبیر کرده اند. ابن سیرین نوشته چاه در اصل زن است و اگر ببینید در جائی چاهی می کنید نشان آن است که زن می گیرید. مرحوم مجلسی از دانیال نبی نقل کرده که چاه منبع علم است و هر کس در خواب چاه آب ببیند عالم می شود و روزی حلال کسب می کند. در نفایس الفنون نیز چاه آب _ مال مجموع _ تشخیص داده شده. چاه اگر آب داشته باشد و بدانیم که آن چاه آب دارد مالی اندوخته به ما می رسد. مرحوم مجلسی نوشته آب چاه روزی حلال است

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

تعبیر چاه، زن می‌باشد، و تعبیر آب چاه، مال و اموال زن است.
اگر ببینی در جایی چاه حفر می‌کنی، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیر حفر کردن چاه و رسیدن به آب، ازدواج کردن می‌باشد.
اگر ببینی چاه کندی ولی به آب نرسیدی، یـعـنـی با زن فقیری ازدواج می‌کنی.
اگر ببینی در کندن چاه کسی تو را کمک می‌کند، یـعـنـی کسی واسطه ازدواج بین تو و زنی می‌شود و سعی می‌کند با حیله و حقه او را به تو بدهد (زیرا کندن چاه مکر و حیله است، همان‌طور که مثل می‌زنند: “فلانی برای فلانی چاه میکَند”، یعنی با او مکر و بدی می‌کند).
اگر ببینی در حال کندن زمین به شکل چاه یا سردابه هستی، یـعـنـی مال و اموال دنیوی را با مکر و حیله بدست می‌آوری.
اگر ببینی از چاهی آب می‌خوری، یـعـنـی از مال و اموال زن مصرف می‌کنی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب خنک و گوارای چاه را می‌خوری، یـعـنـی از زن به تو خیر و منفعت می‌رسد.
اگر ببینی از آب بدمزۀ چاهی می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال زن را با کراهت می‌گیری.
اگر ببینی از آب گرم چاه می‌خوری، یـعـنـی به خاطر مال و اموال زن، مورد ظلم و جفا قرار می‌گیری، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
اگر کسی ببیند که در چاه توالت افتاده است، یـعـنـی غرق در جمع کردن مال و اموال می‌شود، و اگر در چاه توالت خودش افتاده باشد، تعبیرش این است که مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد، و اگر افتاد و دست و پایش هم شکست، یـعـنـی دچار گرفتاری و بلای سختی می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).
گر ببینی در چاه یا سردابه اذان می‌گویی، یـعـنـی کافر یا منافق خواهی شد.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی چاهی حفر کرده‌ای و خیلی سریع به آب رسیدی، یـعـنـی زن بیمار شده و اموال خود را در روزهای بیماری مصرف می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).
گر ببینی دلو را به داخل چاه انداخته تا آب برداری، ولی طناب آن پاره شد و دلو به داخل چاه افتاد، یـعـنـی صاحب فرزند معلول و ناقص می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
اگر ببینی از چاه، آب سیاه یا تیره بیرون آمده است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر سفید بود، یـعـنـی به تو ارث و میراث می‌رسد.
اگر ببینی آب چاه زیاد می‌باشد یـعـنـی زن، جوانمرد و بخشنده است.
اگر ببینی آب چاه کم می‌باشد یـعـنـی زن، پست و فرومایه است.
اگر ببینی آب چاه در زمین فرو رفت و هیچ آبی در آن نمانده است، یـعـنـی زن هلاک شده و مال و اموالش از بین می‌رود، و اگر خود چاه در زمین فرو رفت، باز هم تعبیرش این است که زن هلاک می‌شود.
اگر ببینی در چاهی ادرار کرده‌ای، یـعـنـی از کسی مال و اموال حلال به دست می‌آوری.

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

اگر ببینی برای کس دیگری چاه حفر می‌کنی، یـعـنـی واسطه بین دو نفر برای ازدواج کردن می‌شوی.
اگر ببینی در جای آشنایی چاه حفر می‌کنی، یـعـنـی بر نزدیکان و آشنایان مکر و حیله ترتیب می‌دهی.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

تعبیر مرد چاه کن، مکر و حیله است.
تعبیرهای چاه عبارتند از: 1- زن 2- «کنیزک» 3- عالم 4- ثروتمندی 5- مکر و حیله (تعبیرهای مختلف).

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

اگر ببینی آب از چاه بیرون می‌کشی، یـعـنـی با مکر و حیله مال و اموال جمع می‌کنی، مخصوصاً اگر چاه را خودت کنده باشی. اگر ببینی با «دلو» آب می‌کشی و در کوزه می‌ریزی، یـعـنـی از مال خودت به خوبی نگهداری می‌کنی. اگر ببینی آن آب را به روی زمین ریختی، یـعـنـی اموال خود را در راه خیر خرج می‌کنی.
اگر ببینی در چاه افتاده‌ای، یـعـنـی گرفتار مکر و حیله می‌شوی.
اگر ببینی آب از سر چاه بیرون آمد و روی زمین روان شد، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی و از او مال و نعمت به دست می‌آوری.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

چاه : آینده ای نامشخص
آب از چاه کشیدن : انجام کارهای سودآور
نوشیدن از چاه : سلامتی و نیرو
چاه کندن : کار پر در آمد
چاه خشکیده : غم و غص

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید در چاه نفتی مشغول کار هستید ، علامت آن است که در اثر استفاده نابجاه از انرژی خود تسلیم بدبختی خواهید شد .
اگر خواب ببینید در چاهی افتاده اید ، علامت آن است که نومیدی شما را در بر خواهد گرفت .
اگر خواب ببینید دهانه چاهی را مسدود می سازید ، علامت آن است که نقشه های دشمنان ، نقشه های شما را نافرجام می گذارد .
دیدن چاهی خشک در خواب ، علامت آن است که بیگانگان با جلب اعتماد شما ثروت و دارایی شما را غارت می کنند .
دیدن چاهی که پمپی بر دهانه آن نصب شده است ، علامت آن است که برای رسیدن به خواسته های خود از فرصتهایی مناسب سود خواهید بود .
اگر خواب ببینید از چاهی آب بیرون می کشید ، علامت آن است که استعدادهای شما شکوفا خواهد شد .

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

خواب یک چاه : فراوانی در همه امور
یک چاه پراز آب تمیز : شانس و خوشبختی
از یک چاه آب می کشید : موفقیت و سود مالی
یک چاه لبریز : شکست در کار
یک چاه می کنید : بدبختی
در حیاط خانه شما یک چاه وجود دارد : خوشبختی بزرگ .
در یک چاه می افتید : گرفتاری و ناراحتی در آینده
یک چاه خشک : کارهای شما شکستها و ضررهای متعددی را تحمل خواهند کرد .
اگر متاهل هستید و خواب یک چاه بزرگ دریک مزرعه را ببینید : تولد یک بچه که در همه امور استعداد خواهد داشت .
یک مرد مجرد خواب یک چاه پراز آب ببیند : او بزودی ازدواج خواهد کرد .
یک چاه خیلی عمیق : ثروت
آب کثیف در یک چاه : اموال خود را از دست خواهید داد.
به دیگران برای نوشیدن آب چاه می دهید : شانس و خوشبختی
از آب چاه به حیوانات می دهید : علامت از دست دادن همسر یا فرزند
یکنفر را به داخل چاه می اندازید : مرگ برای ببینده خواب .

منبع : دعا سایت

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب گوشت مرغ و خوردن گوشت مرغ و گوشت مرغ خام و پخته

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *