تعبیر خواب پیشانی و زگیل روی پیشانی و بوسیدن پیشانی شکسته

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب پیشانی و زگیل روی پیشانی و بوسیدن پیشانی شکسته را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب پیشانی و زخم و سیاهی روی پیشانی و جای مهر بر روی پیشانی و بوسیدن پیشانی پدر و مادر و خون آمدن از پیشانی و جوش چرکی روی پیشانی هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید …

تعبیر خواب پیشانی پر مو,تعبیر خواب پیشانی دیگران,تعبیر پیشانی کبود,تعبیر خواب پیشانی ورم کرده

تعبیر خواب پیشانی و زگیل روی پیشانی و بوسیدن پیشانی شکسته

تعبیر خواب پیشانی سوراخ,تعبیر خواب جوش روی پیشانی,تعبیر خواب خون آمدن از پیشانی,تعبیر خواب پیشانی مرد و زن,عنی و مفهوم دیدن پیشانی در خواب

تعبیر خواب پیشانی و زگیل روی پیشانی و بوسیدن پیشانی شکسته

اگر کسی در خواب، پیشانی خود را بلند و صاف و تمیز ببیند، تعبیرش رسیدن آینده ای روشن برای اوست. اگر بر جبین خود لکه ای از خون دید، در بزرگی و عزت انگشت نما می شود.

چبین کوچک و زشت، خبر از رسیدن آینده نامطلوب دارد. دیدن مویی که بر روی پیشانی درآمده، برای بیننده خواب، خبر از مقروض بودن او دارد.

وجود زخم و یا زگیل زشت بر پیشانی، بروز ناراحتی و غم است.

دیدن پیشانی در خواب به دلیل جایگاه مقدسی که به هنگام نماز خواندن دارد به مقام و عزت بزرگی تعبیر شده است.

پیشانی فرزند است و برخی هم پیشانی را نماینده شانس و بخت بیننده خواب می دانند که البته دومی درست است.

دیدن پیشانی بند زرد دلیل بر دندان درد و سر درد می باشد.

تعبیر خواب پیشانی به روایت محمد بن سیرین

تعبیر پیشانی، قدر و جاه و مقام انسان می‌باشد (زیرا محل سجده برای خداوند است) و‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش فرزندی از خانوادۀ تو می‌باشد که ثروتمند خواهد شد
اگر ببینی روی پیشانی تو نشانی وجود دارد، یـعـنـی در پرهیزکاری و پارسائی مشهور می‌شوی.
اگر ببینی حالت پیشانی تو تغییر کرده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیانی می‌شوی.
اگر ببینی پیشانی تو کوچک شده است، یـعـنـی قدر و مقام تو کمتر می‌شود.
اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است، یـعـنـی بدهکار می‌شوی، ‌‌‌‌‌ و اگر آن مو سرخ یا سفید باشد، یـعـنـی آن بدهکاری از جهت عیال و زن خودت می‌باشد.
اگر ببینی از پیشانی تو مار یا عقرب و… بیرون می‌آید، یـعـنـی دچار رنج و سختی می‌شوی
اگر ببینی کسی پیشانی تو را زخمی کرده و از آن خون جاری شده است، یـعـنـی قدر و مقام تو زیادتر می‌شود.
اگر ببینی پیشانی تو درد می‌کند، تعبیرش نادرستی دین و ایمان، و غم و اندوه می‌باشد.
اگر ببینی پیشانی تو ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال تو زیادتر می‌شود .

تعبیر خواب پیشانی به روایت امام جعفر صادق(ع)

دیدن پیشانی در خواب بر شش وجه است.

اول: جاه و قدر.
دوم: عز و بزرگی.
سوم: فرزند ثروتمند.
چهارم: معیشت محمود.
پنجم: دیانت.
ششم: جود و نیکی واحسان.

تعبیر خواب پیشانی به روایت جابر مغربی

اگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت، در بیداری نظر کسی دیگر را در هیچ کاری قبول نمی کند و خود رای است.
اگر دید در پیشانی چشمهای بسیار داشت، همین تاویل را دارد که او را مصالح خود پنداری تمام است.
اگر دید بر پیشانی وی خطی سبز نوشته است، دلیل که او فرزندی آید عالم و پارسا.
اگر دید بر پیشانی او آیه رحمت نوشته است، دلیل که عاقبت را محمود کند و مرگ او بر شهادت است.
اگر ببیند بر پیشانی او آیه عذاب نوشته است، دلیل که عاقبتش محمود نباشد و تاویلش به خلاف این است.

تعبیر خواب پیشانی به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

پیشانی، به جاه و مقام و نفوذ سخن در میان مردم دلالت دارد
اگر کسی در خواب ببیند که پیشانیش به علت شکستگی یا به هر علت دیگری زخمی یا معیوب گشته است، از جاه و مقام و شهرتش کاسته میشود.

تعبیر خواب پیشانی به روایت منوچهر مطیعی

در محاورات روزمره زیاد راجع به پیشانی صحبت می شود. مثلا می گویند (هر چه بر پیشانیش نوشته همان می شود) یا (فلانی پیشانیش بلند است) یعنی آدم خوشبخت و سعادتمندی است. از این قبیل ضرب المثل هائی است که در همه آن ها پیشانی را نشانه بخت و سرنوشت شناخته اند.
در خواب نیز پیشانی نشانه قدر و منزلت بیننده خواب است.
ابن سیرین استدلال می کند که چون پیشانی محل سجده حضرت باریتعالی است در بدن آدمی موضعی ارزشمند است.

برخی از معبران می گویند :

پیشانی فرزند است و برخی هم پیشانی را نماینده شانس و بخت بیننده خواب می دانند که البته دومی درست است.
چنان چه در خواب ببینیم پیشانی بلند و صاف و روشنی داریم که هیچ خط یا لکه ای بر آن دیده نمی شود آینده ای روشن در پیش داریم و راهی هموار پیش روی ما قرار می گیرد که بدون زحمت و به آسانی پیش می رویم.
اگر بر پیشانی خود لکه ای از خون یا نشان دیگری که کراهت انگیز نباشد دیدیم که در مقام و منزلت تا جائی پیش می رویم و بزرگ می شویم که انگشت نما می گردیم و مردم همه درباره ما سخن می گویند ولی اگر دیدید که پیشانی شما کوچک شده و منظره ای نا مطلوب و زشت پیدا کرده باید نگران آینده باشید.
اگر دیدید که پیشانی شما شکل طبیعی خود را از دست داده زیانی متوجه شما می شود.
اگر بر پیشانی موی رسته بود بیننده خواب وام دار و مقروض می شود.
اگر کسی در خواب ببیند که بر پیشانیش موی رنگین با رنگ های غیر معمول روئیده خانواده اش چنان خرج گزافی بر او تحمیل می کند که مقروض و بدهکار می شود.
اگر کله یا زخم و یا زگیل زشت و کراهت انگیزی بر پیشانی بود بیننده خواب غمگین می شود.
اگر بر پیشانی شما چیزی نوشته بود که حتی نتوانستید بخوانید در آینده صاحب فرزندی سرنوشت ساز خواهید شد.

تعبیر خواب پیشانی به روایت خالد اصفهانی

در اکثر موارد این رویا به معنی شروع کارهای جدید و بزرگ رسیدن به قدرت در یک دوره زمانی کوتاه و نفوذ و صاحب شخصیت شدن در میان مردم است در مواردی نیز دلالت بر این دارد که بواسطه ی حمایت دیگران و مخصوصا والدین به جایگاهی خواهید رسید که سایرین آرزوی داشتن چنین موقعیتی را که شما دارید میکنند.

تعبیر خواب پیشانی از دیدگاه آنلی بیتون

شما پیشانی قشنگی دارید : به قدرت خواهید رسید.
پیشانی اشخاص دیگر : کارکهای جدیدی را شروع خواهید کرد .
یک پیشانی بزرگ : شادی و اخلاق خوش .
داشتن پیشانى زشت در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که مشکلات گریبان شما را خواهد گرفت.
بوسیدن پیشانی دیگران در خواب، به این معنا است که رفتار ناپسند شما باعث ناراحتی دیگران می‌گردد.
داشتن پیشانی صاف و زیبا در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهای شما است.
اگر برپیشانی خود جوش ببینید، دلالت بر بیماری یکی از اقوام دارد.

تعبیر خواب پیشانی در کتاب سرزمین رویاها

یک پیشانی با اثر زخم : پول هنگفتی پیدا خواهید کرد.
یک پیشانی صاف و صیقلی : نفوذ و قدرت بسیاری خواهید داشت .
پیشانی زشت : عذاب

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب سرپیچی از دستور و نافرمانی و سرپیچی بچه ها در خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *