تعبیر خواب پادشاه و ازدواج با پادشاه و پول گرفتن از پادشاه و پادشاه ظالم

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب پادشاه و ازدواج با پادشاه و پول گرفتن از پادشاه و پادشاه ظالم را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دیدن زن شاه و پادشاه شدن و دیدن پادشاه ظالم و ستمگر و دیدن پادشاه مرده و حرف زدن و صحبت کردن با پادشاه و خدمتکار پادشاه بودن و گذاشتن تاج پادشاه بر سر هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید که کاملترین تعبیر خواب پادشاه و امپراطور را گردآوری کردیم …

تعبیر خواب پادشاه مرده,تعبیر خواب پادشاه شدن,تعبیر خواب پادشاه ظالم,تعبیر خواب پادشاه و ملکه,تعبیر خواب پادشاه ابن سیرین,تعبیر خواب پادشاه یوتاب,تعبیر خواب پادشاه ساسانی,تعبیر خواب پادشاه شدن همسر

تعبیر خواب پادشاه و ازدواج با پادشاه و پول گرفتن از پادشاه و پادشاه ظالم

تعبیر خواب پادشاه مرده,تعبیر خواب زن پادشاه شدن,تعبیر خواب دختر و پسر پادشاه بودن,تعبیر خواب دیدن تاج پادشاه,تعبیر خواب کشتن پادشاه,تعبیر خواب دیدن پادشاه ستمگر و عصبانی,تعبیر خواب امپراطور و پادشاه قوی و بزرگ

تعبیر خواب پادشاه و ازدواج با پادشاه و پول گرفتن از پادشاه و پادشاه ظالم

معنی پادشاه در خواب :

در گذشته به دلیل حکومت پادشاهان بر مردم، دیدن پادشاه و یا والی آن منطقه در خواب متداول بوده است ولی در زمان حال می‌توان تعبیر خواب پادشاه را برای دیدن افراد بزرگ جامعه مانند رییس جمهور و یا رهبر منطقه‌ای در نظر گرفت. دیدن پادشاه و رئیس جمهور کشورتان در خواب نمادی از اختیار ، قدرت و کنترل است. تعبیر دیگر این است که این خواب بیانگر باور شما در این مورد است که اگر مسئول چیزها بوده اید می توانید کار بهتری انجام دهید شما اعتماد به نفس زیادی در مورد توانایی هایتان دارید.

تعبیر خواب پادشاه به روایت امام جعفر صادق

دلالت بر درستکاری و و دیانت او است و غمش بزودی زایل می شود،و ای اینکه اگر خودش یا یکی از عزیزانش در بستر بیماری هست این شخص شفا پیدا خواهد کرد،و اگر وامی به گردن دارد یا بدهی سنگین دارد وام بگذرد،
اگر کسی پادشاه را گشاده روی و خرم بیند، دلیل است که کار او گشاد شود.
اگر کسی وزیر پادشاه را به خواب بیند، دلیل است کاری کند که زود به صلاح بازآید.
اگر حاجت دربان پادشاه را بیند، دلیل که از شغل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد.
اگر ندیم پادشاه را بیند، دلیل است او را از کسی ملامت رسد.
اگر ملازمان پادشاه را بیند، دلیل است که شغل و عمل او به صلاح آید.
اگر اعوان و ندیمان یاوران و همنشینان پادشاه را بیند، دلیل است که کار او گشاده شود.
اگر وزیران پادشاه را بیند، دلیل است که کسی او را ملامت کند و چیزی که از دست او رفته بود، به دست او بازآید.
اگر چاکران وکیل را بیند، دلیل نماید که کسی او را ملامت کند که از شغل دون بی ارزش عاجز شود.
اگر پرده دار پادشاه را بیند، دلیل است که کار بسته او گشاده شود.
اگر مقنعه زن پادشاه را بیند، دلیل است که کسی را وعده دهد به دروغ.
اگر زندانیان پادشاه را بیند، دلیل بود که غمگین و مستمند شود
اگر جلاد پادشاه بیند، دلیل است که مراد او زود حاصل شود.
اگر دبیر پادشاه بیند، دلیل است آن چه می جوید بیابد.
اگر اسلحه پادشاه را بیند، دلیل است که از زنی منفعت یابد،
اگر رکابدار پادشاه را بیند، دلیل کند که سخن دروغ و بی حاصل شنود.
اگر غاشیه دارغاشیه دارکسى که مامور نگهدارى زین و برگ و نمد زین و … اسبهاى سلطنتى بادشاه است را ببیند، دلیل که او را غم و اندوه رسد.
اگر جامه دار پادشاه را بیند، دلیل است که کار او نیکو شود.
اگر دوات دار پادشاه بیند، دلیل که او را زنان چیزی حاصل شود.
اگر خوانسالار پادشاه را بیند، دلیل است خرم شود و مال حاصل نماید.

تعبیر خواب پادشاه به روایت محمد بن سیرین

ادوازده چیز است که بیننده خواب را، دلیل بر پادشاهی است.

آن که بیند که پیغمبر(ص) او امام گرداند.
آن که بیند که علم شریعت ورزد.
آن که گوش پیغمبر پیش خود بیند، یعنی منتظر اقامت و نماز بود.
آن که بر منبر او خطبه کرد.
آن که جامه رسول (ص) بر ت ن او است.
آن که انگشتری بیند که در انگشت دارد.
آن که بیند ک او آفتاب یاماهتاب گردیده.
آن که بیند تن او رودخانه شده است.
آن که بیند که چشم او دیوار شهر گشته است.
آن که بیند که چشم او محراب مسجد .جامع شده است.
آن که پادشاه او را انگشتری دهد.
آن که بیند که چشم او مانند گاوی شده است. این دوازده چیز در خواب دیدن، دلیل بود بر یافتن سلطنت و پادشاهی.

گر ببینی فرعون یا یکی از پادشاهان ستمگر وارد شهری شده است و در آنجا اقامت کرده، یـعـنـی روش و سنت فرعون در آن سرزمین جریان پیدا می‌کند.
اگر ببینی پادشاه وارد خانه یا مسجد و یا روستایی شده است، یـعـنـی اهل آنجا دچار رنج و مصیبتی می‌شوند، همانطور که در قرآن کریم آمده: قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوکَ اِذَا دَخَلُوا قَرْیَهً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَعِزَّهَ… _ گفت: پادشاهان وقتی به [دیاری] وارد شوند تباهش کنند… (نمل-۳۴).
گر ببینی پادشاه به تو ظلم می‌کند، یـعـنـی پادشاه به تو ضرر و زیان می‌رساند،
اگر ببینی پادشاه دست تو را قطع کرده‌ است، یـعـنـی برادر یا خواهرت از دنیا می‌رود.
اگر ببینی در جنگ و دشمنی پادشاه را شکست داده‌ای، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و به مقصودت می‌رسی .
اگر ببینی در سرای پادشاه نگهبانی می‌کنی، یـعـنـی پادشاه به تو خیر و منفعت می‌رساند، اگر بازرگان باشی و این را در خواب ببینی تعبیرش این است که در تجارت به سود و منفعت بسیاری می‌رسی.
اگر ببینی در حالی دربانی می‌کنی که دری وجود ندارد، یـعـنـی از نزدیکان «پادشاه» می‌شوی، ولی اگر ببینی پادشاه تو را از دربانی کردن برکنار کرده است، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.
گر ببینی لباس بارانی پوشیده‌ای و در خدمت پادشاه هستی، یـعـنـی در بین مردم خوشنام می‌شوی و به خوبی از تو صحبت می‌کنند.
اگر ببینی کتاب مربوط به تاریخ و سرگذشت پادشاهان و سلاطین را می‌خوانی، تعبیرش سرزنش و ملامت می‌باشد.
اگر ببینی چتر پادشاه را در دست گرفته‌ای، یـعـنـی نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی.

تعبیر خواب پادشاه به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی پادشاه در چادر تو نشسته است، یـعـنـی کار تو بهتر می‌شود و دشمن را شکست می‌دهی و امور تو منظم و رو به راه خواهد شد
اگر پادشاهی در خواب ببیند که به کسی سلام می‌کند، یا کسی به او سلام می‌کند، یـعـنـی دچار غم و اندوه نمی‌شود و به مقصود و خواسته‌اش برای همیشه می‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: …سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِینَ _ …سلام بر شما که پاک بودید پس برای همیشه داخل بهشت شوید
اگر ببینی پادشاه مرده است و کفنش نمی‌کنند و جنازه‌اش را برنمی‌دارند و دفنش نمی‌نمایند و برایش گریه نمی‌کنند، یـعـنـی قسمتی از خانۀ پادشاه خراب می‌شود و احتمالاً آشفته و ناراحت می‌گردد. اگر پادشاه در حال مرگ و جان کندن می‌باشد، یـعـنـی دیوانه می‌شود.
اگر ببینی پادشاه از تخت یا کرسی افتاده یا تخت او شکسته یا اسب به او لگد زده یا شمشیرش شکسته یا کسی آن را از او گرفته یا کاری کرده که باعث جراحتش شده است، یـعـنـی پادشاهی و حکومت او از بین می‌رود.
اگر ببینی پادشاه شده‌ای و در حکومت خودت عادل و دادگستر می‌باشی، یـعـنـی به اندازه عدل و انصافی که در خواب نموده‌ای، شرافت و بزرگی به دست می‌آوری .
اگر ببینی در حرم پادشاه یا شخص بزرگی هستی، یـعـنـی از شر پادشاه ایمن خواهی بود و احتمالاًً از طرف پادشاه به تو چیزی برسد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: به اهل آن حرم نیازمند می‌شوی
اگر ببینی پادشاه به تو «خلعت» داده است، یـعـنـی به اندازه آن از پادشاه مال و نعمتی به دست می‌آوری.
اگر بیند پادشاهی بمرد و دفنش نکردند و بر وی نگریستند و جنازه او برنداشتند، دلیل است بعضی از سرای او خراب شود و باشد که متفکر دل و رنجور شود.
گر پادشاه به خواب بیند که کعبه سرای او است، دلیل که هرگز در مملکت او زوال نباشد و از دشمن ایمن است

تعبیر خواب پادشاه به روایت جابر مغربی

تعبیر خواب پادشاه اگر بیند در نزد پادشاه بزرگ بود، دلیل است که از پادشاه بهره ونصیب یابد.
اگر در خواب پادشاهی سست و غافل و اهمال‌کار را در شهر خودت ببینی، یـعـنـی هوی و هوس بر تو غلبه می‌کند و از خواسته‌های نفسانی پیروی می‌کنی.
اگر پادشاه را در لباسی نیکو بیند، در سرائی یا در کوچه ای که منسوب به او است، دلیل است بر زیادتی وبزرگی پادشاه و ولایت و عزت و جاه وی و خدم و حشم و مال و خزائن او.
اگر بیند در پادشاه نقصانی است، تاویلش به خلاف این بود.
اگر ببینی با پادشاه ارتباط و مصاحبت داری، یـعـنـی از پادشاه سود و منفعت به دست می‌آوری .
اگر پادشاهی که مرده است را در خواب ببینی خنده‌رو و شاداب می‌باشد و به تو حرفی لطیف می‌گوید، یـعـنـی کارهای تو خوب و نیک می‌شود و امور و کارهای از جریان افتاده دوباره احیا می‌شوند و به جریان می‌افتند،‌‌‌‌‌ اگر آن پادشاه، عزیز مصر باشد، یـعـنـی عزیز جهان می‌شوی. اگر ببینی پادشاه نامه‌ای به تو داده و در آن سخنان خوشایندی نوشته است، تعبیرش راحتی و آسایش و نشاط می‌باشد.
گر ببینی پادشاه تو را شکنجه می‌کند، یـعـنـی پادشاه به تو ضرر و زیان می‌رساند
اگر ببینی پادشاه دست راست تو را قطع کرده است، یـعـنـی از تو می‌خواهند قسم و سوگند بخوری، ولی تو قسم دروغ می‌خوری.
اگر ببینی پادشاه نامه‌ای به تو داده و در آن سخنان ناخوشایندی نوشته است، تعبیرش ترس و بیم و خطر است.
اگر ببینی برای پادشاه درستکار و عادلی پرده‌داری می‌کنی، یـعـنـی به درستکاری و خیر و خوبی مایل می‌شوی و مال حلال بدست می‌آوری، ولی اگر پادشاه مفسد و ظالم باشد، یـعـنـی به فساد مایل می‌شوی و مال حرام بدست می‌آوری .
اگر ببینی دست خود را به بدن پادشاه منتقل کرده‌ای، یـعـنـی اگر آن پادشاه درستکار و دیندار باشد، تعبیرش خیر و درستی در دین و ایمان می‌باشد، ولی اگرمفسد و بی‌دین باشد، تعبیرش شر و فساد در دین و ایمان است.
پادشاهان اگر ببینی لباس پادشاهان را داری، یـعـنـی از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.
اگر ببینی پادشاه در خانه یا کوچه‌ای که مرتبط به اوست لباس خوبی پوشیده است، تعبیرش بزرگی و عزت و جاه و مقام فرمانروائی و فرمانبرداران و مال و خزانه زیاد پادشاه است، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی در پادشاه عیبی وجود دارد تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.
: اگر ببینی با پادشاه آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی محرم و نزدیک او می‌شوی.
اصفهانی می‌گوید: اگر ببینی کلۀ جدا شدۀ پادشاه بر روی دوش تو می‌باشد، یـعـنـی با رنج و سختی خیلی زیادی دو هزار “دِرهم”به دست می‌آوری
اگر ببینی روی پشت بام خانه پادشاه هستی، یـعـنـی بزرگی و منزلت و احترام بدست می‌آوری.
اگر ببینی برای پادشاه خطبه می‌گوئی، یـعـنـی اگر آن پادشاه خوب و درستکار باشد، یـعـنـی با عدل و داد رفتار می‌کند، ولی اگر مفسد و نادرستکار باشد، یـعـنـی توبه می‌نماید.
اگر ببینی پادشاه به رو خوابیده است، یـعـنـی حکومت و پادشاهی را از دست نمی‌دهد.
اگر ببینی پادشاه فرشی را پهن کرده است، یـعـنـی مال دنیا برایش گسترده می‌شود و عمر او طولانی خواهد بود.

تعبیر خواب پادشاه به روایت خالد اصفهانی

اگر کسی ببیند پادشاهی در سرزمینی کشوری و یا …فوت میکند و خبر مرگ ایشان را برایش می آورند این خوب نیست و میتواند به نشانه ی از دست دادن کسانی باشد که برای صاحب رویا اهمیت دارد میتواند نوعی ضربه روحی و یا جسمی باشد که باعث ایجاد اختلالات در زندگی اش میشود
اگر دیدی پادشاهی را خودت از روی قصد یا عمد می کشی به نشانه ی افت ارزش های انسانی تو و یا منحرف شدن تو بواسطه ی دوستی با افراد ناباب است.

تعبیر خواب پادشاه به روایت شیخ طوسی

ازدواج دختران مجرد یا متاهل با پادشاهان مرده در خواب ها به نشانه ی بی نیاز شدن پاکی دین رسیدن به درجات عالیه می باشد و میتواند امیدوار باشد که قسمتی از دردسرهای سخت و بد زندگی اش رو به پایان است.
گر دیدی پادشاه مرده از دست تو خشمگین است و یا قصد دارد تا تو را تنبیه جسمی کند در عز و بزرگی تو نقصان باشد و در دنیای امروز مغرور و خودخواه هستی و دوست نداری تا منفعتی از سر خیرخواهی از جانبت به دیگران برسد،
اگر پادشاه را از نظر چهره شناختی و یا قیافه اش برایت اشنا بود خبر از خوش اقبالی در زندگی و عشق و دوستی می دهد،اگر غریبه بود و تا برای بار اول بود که ملاقاتش میکردی به معنی یاس و نومیدی در یک زندگی عاشقانه می باشد
اگر برای دیدنش اصرار میکردی و یا به دیگران خواهش میکردی به معنی آرزوی نوازش و ملاطفت داشتن است،
اگر با تو بدرفتاری کردند و اجازه ملاقات ندادند نشانگر این باشد که خواهش کسی پذیرفته نخواهد شد،
اگر بر صورتش بوسه زدی و پیشانی اش را بوسیدی نشانه ی اندوه طولانی و فراوان است و یا اینکه صاحب رویا برای مدتی در یک افسردگی شدید غرق می شود
اگر به همراه برادر خواهر و یا سایر اعضای خانواده بودی خبر از اختلافات خانوادگی میدهد

تعبیر خواب پادشاه به روایت دانیال نبی

اگر ببینی پادشاه وارد کوچه یا خانۀ تو شده است طوریکه آمدن او همراه ناراحتی می‌باشد، یـعـنـی مردم آن مکان دچار غم و اندوه می‌شوند، ولی اگر ناراحتی وجود ندارد، یـعـنـی هیچ ضرری به مردم آنجا نمی‌رسد
اگر ببینی پادشاه دستور داد تا تو را آویزان کنند، یـعـنـی پادشاه به تو جاه و مقام و بزرگی می‌دهد ولی دین و ایمان تو لطمه خورده و دچار اشکال می‌شود، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی وقت آویزان شدن مردم به تو نگاه می‌کنند، یـعـنـی به تعداد مردمی که به تو نگاه می‌کنند بزرگی و ریاست و سروری بدست می‌آوری.
اگر ببینی دربار و بارگاه پادشاه را گرفته‌ای و فرمان تو را اطاعت می‌کند، یـعـنـی پادشاه جهان می‌شوی.
اگر ببینی پادشاه شده‌ای، یـعـنـی توانگر و قدرتمند می‌شوی.
اگر ببینی «دبیری» پادشاه را انجام می‌دهی، یـعـنـی از مردم سود و منفعت زیادی می‌بری.
اگر ببینی پادشاه به تو لباس و کلاه داده است، یـعـنـی رئیس و حاکم مردم خودت می‌شوی.
اگر ببینی پادشاه پیراهن خودش را به تو داده است و پوشیده‌ای، یـعـنـی پادشاهی را از او می‌گیری.
اگر ببینی روی سر پادشاه کلاه تمیز و پاکیزه‌ای قرار دارد، یـعـنـی پادشاه عمر طولانی پیدا می‌کند و شرافت و خوشبختی بدست می‌آورد و کارش درست پیش می‌رود، ولی اگر کلاهش کثیف و پاره می‌باشد، یـعـنـی عمر و حال و روز او دچار ناخوشی می‌شود. اگر ببینی پادشاه دور سرش عمامه بسته است (همانطور که در دوران پیغمبر (ص) بر سر صحابه بوده است) یـعـنـی پادشاه باعدالت و انصاف رفتار می‌کند.

تعبیر خواب پادشاه به روایت علامه مجلسی

عز و شرف یافتن،خرم و شادمان شدن را تعبیر خواب پادشاه مرده است.
اگر مردی خواب یک پادشاه مرده را ببیند تعبیر این است که از دوستی مرادهای او براید و از غم برهد
،اگر زنی چنین رویایی را ببیند تعبیر این است که از دیگران چیزی مهم به او برسد،

تعبیر خواب پادشاه به روایت اسماعیل بن اشعث

اگر بیند پادشاه به شهری درآمد و بر پادشاه آن شهر غلبه کرد، دلیل نماید که کار آن شهر نقصان و آفت پذیر بود.
اگر بیند که پادشاه در شهر او یا خانه او بخفت، دلیل که پادشاه بدان حاجت افتد و شغل و عملش فرماید.
اگر ببینی دست تو مثل دست پادشاه شده است، یـعـنـی بزرگی و پادشاهی به دست می‌آوری .

تعبیر خواب پادشاه به روایت منوچهر مطیعی

به عقیده فروید و با توجه به تئوری سمبولیسم در خواب او پادشاه در خواب هایی که ما می بینیم سمبول پدر است.

همان طور که جای دیگری از این کتاب نقل شده فروید معتقد است اشیاء و عوامل و همه چیزهایی که زندگی ما را پر کرده اند در خواب به صورت سمبول هایی ظاهر می شوند و او می گوید سمبولیسم جالب ترین فصل تئوری خواب است و به عنوان شاهد نمونه هایی نیز مثال آورده است.

اگر نظریه فروید را قبول داشته باشیم که درست به نظر می رسد پادشاه خواب پدر است و ملکه مادر. معبران و خواب شناسان کهن ایرانی و اسلامی نیز تقریبا همین عقیده را دارند یعنی می گویند خیلی چیزها در خواب مظهر و نمونه چیزهای دیگری هستند که در زنگی روزانه آنها را لمس می کنیم.

در همین کتاب در قسمت ـ آ ـ کلمه آفتاب نوشتیم که معبران اسلامی معتقدند که آفتاب یا خورشید در خواب های ما پدر است.

ماه مادر و ستاره های دیگر به همین ترتیب معرف اشخاص دیگر می باشند . به خصوص فروید تاکید دارد که پدر به خصوص اگر سختگیر و مستبد و یکدنده و خشن باشد در خواب به شکل پادشاه متجلی می شود.

با این تعریف نه تنها پدر و مادر بلکه اشخاص دیگری که در زندگی ما آمر و حاکم هستند می توانند در خواب پادشاه بشوند. مثل رئیس، کارفرما، معلم و یا هر کس دیگری که در مقام مقایسه ما خویشتن را در مقابل او ضعیف و بی مقدار می دانیم.

با این مقدمه می توانید پادشاه را در خواب خود بشناسید کیست و رویای شما از چه کسی با شما سخن می گوید.

اگر در خواب پادشاه ـ پدر ـ را ببینید که بشاش و خوشحال و راضی است خوب است و خواب شما از سکون و آرامشی که در زندگیتان پدید می آیدخبر می دهد.

اگر پادشاهی مرده باشد و شما او را زنده ببینید خواب شما می گوید که در روزهای آینده با شخصی رو به رو می شوید و برخورد دارید که می تواند در زندگی شما تعیین کننده باشد.

اگر پشتش به شما بود نشان آن است که کار مهمی به اعمال قدرت و همت و هوش و فراست شما تعلیق می یابد

اگر پشت شما به پدر بود از کنار حادثه خوبی بی تفاوت می گذرید بی آنکه از آن سود ببرید و بهره مند شوید.

اگر دیدید که پادشاه وارد خانه ای شد که آن خانه به شخص پادشاه تعلق ندارد به صاحب خانه زیان وارد می آید ولی اگر متعلق به خود پادشاه بود سودی برای بیننده خواب متصور است.

چنانچه پادشاه را اندوهگین و گرفته خاطر دیدید خواب شما از یک غصه خبر می دهد.

اگر بیننده خواب ببیند که با پادشاه نشسته و صحبت می کند یا بر سر سفره قرار گرفته و غذا می خورد گرفتار غم و اندوه می شود و بین او و خانواده اش جدائی می افتد. اگر فقط پادشاه را بر سر سفره دیدید و خودتان کنار او نشسته بودید، خواب شما از عمر طولانی خبر می دهد.

چنانچه دختر جوانی خود را با پادشاه ببیند خواب او از عشق و ازدواج خبر می دهد و اگر پسر جوان و مجردی خویشتن را با پادشاه ببیند باید نگران یک رقابت عاطفی باشد و شکست در عشق را بپذیرد.

اگر در خواب دیدید که به تماشا ایستاده اید و پادشاه با اتومبیل می آید و از مقابل شما می گذرد مترصد دریافت خبری بزرگ باشید.

اگر دیدید از جائی که هستید پادشاه سوار ماشین شد و رفت امنیت و فراغت می یابید و نگرانی و تشویش شما زایل می گردد

اگر دیدید جائی که هستید پادشاه آمد و پیاده شد گرفتار بلایی می شوید و محدودیت برای شما به وجود می آید و اگر دیدید که با پادشاه به سفر می روید نیکو خوابی نیست.

تعبیر خواب پادشاه از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن پادشاه در خواب ، نشانه آن است که با تمام توان خود می کوشید غرور را از خود دور کنید . اما جاه طلبی همچنان بر شما حاکم است .
اگر خواب ببینید پادشاهی تاجدار هستید ، نشانه آن است که نسبت به دوستان و همکاران خود به مقامی بالاتر دست خواهید یافت .
اگر در خواب مورد سرزنش پادشاه قرار بگیرید ، نشانه آن است که برای کوتاهی در انجام وظایف خود سرزنش خواهید شد .
اگر دختری خواب ببیند به حضور پادشاه رسیده است ، نشانه آن است که با مردی ازدواج خواهد کرد که از او حساب می برد . اما اگر خواب ببیند از جانب پادشاه مورد التفات قرار می گیرد ، علامت آن است که بر مقامی والا ارتقاء می یابید و از روی تفاهم با مردی ازدواج می کند
ملاقات با یک امپراطور در خواب، به معناى آن است که شما مسافرت‏هاى پر سود و منفعت در پیش رو دارید.

تعبیر خواب پادشاه در کتاب سرزمین رویاها

خواب یک پادشاه : در عشق با دروغ و خیانت مواجه خواهید شد .
شما به دیدن پادشاه می روید : شانس
به پادشاه نامه می نویسید : خطر
پادشاه به شما اجازه شرفیابی می دهد : سرکشی و آشوب درخانه
یک پادشاه به اتفاق درباریان : دوستان به شما خیانت می کنند .
در تعبیر خواب یوسفی آمده است:
پادشاه را در جای غیر مشهور دیدن آنجا آفتی پیش آید زراعت بر باد گردد
شما امپراتور هستید : نقشه خواهید کشید برای اینکه فرار کنید .
شما را به امپراتور معرفی می کنند : یک سفر طولانی در پیش دارید .
با یک امپراتور ازدواج می کنید : شهرت و مقام خود را ازدست می دهید .

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب سمعک و خریدن سمعک و گذاشتن سمعک روی گوش در خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + هفت =