تعبیر خواب نماز و نماز خواندن در مسجد – دیدن نماز جمعه در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب نماز – تعبیر نماز خواندن در مسجد – تعبیر نماز جمعه را برای شما عزیزان قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب نماز و نماز خواندن دیگران و نماز پشت مرده و نماز جنازه و نماز در حرم و نماز عصر و نماز خواندن با چادر سفید هستید پیشنهاد می کنم این پست از سایت ملکوتی ها را مطالعه کنید که کاملترین تعبیر خواب نماز را قرار دادیم .

تعبیر خواب نماز - تعبیر نماز خواندن در مسجد - تعبیر نماز جمعه

تعبیر خواب نماز – تعبیر نماز خواندن در مسجد – تعبیر نماز جمعه,تعبیر خواب نماز جنازه,تعبیر خواب نماز پشت سر مرده,تعبیر خواب نماز خواندن با چادر سفید,تعبیر خواب نماز میت و مرده,تعبیر خواب نماز خواندن دیگران در خانه,تعبیر خواب نماز جماعت خواندن در خواب

تعبیر خواب نماز – تعبیر نماز خواندن در مسجد – تعبیر نماز جمعه

نمازهای مختلف در خواب

جابر مغربی می‌ گوید : اگر ببینی نماز صبح می‌خوانی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی.
اگر ببینی نماز ظهر می‌خوانی، یـعـنـی به خداوند نزدیک می‌شوی.
اگر ببینی نماز عصر می‌خوانی، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی.
اگر ببینی نماز عشا می‌خوانی، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود.
اگر ببینی نماز جمعه می‌خوانی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و مال و اموال به دست می‌آوری.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی نماز واجب می‌خوانی، یـعـنـی به حج می‌روی.
اگر ببینی نماز مستحب می‌خوانی، یـعـنـی به مردم شفقت و دلسوزی می‌کنی.
اگر ببینی نماز نافله می‌خوانی، یـعـنـی راستگو خواهی بود.
تعبیر خواب مکان‌ های نماز

● سر کوه : ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی سر کوهی اذان می‌گویی یا نماز می‌خوانی، یـعـنـی کار تو رونق می‌گیرد و در آن پیشرفت می‌کنی.
● باغ : جابر مغربی می‌ گوید : اگر ببینی در باغ نماز می‌خوانی، یـعـنـی توبه می‌کنی.
● محراب و مسجد : ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی در محراب نماز می‌خوانی، یـعـنـی صاحب فرزندی صالح و درستکار می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدون قبله در مسجدی نماز می‌خوانی، تعبیرش بی‌دینی می‌باشد . ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی «بیت‌المعمور» شبیه مسجد می‌باشد و در آن نماز می‌خوانی، یـعـنـی به تمام خواسته‌ هایت می‌رسی.
● کلیسا: ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی وارد کلیسا شده‌ای و به طرف قبلۀ مسلمانان نماز می‌خوانی، یـعـنـی توبه می‌کنی و دین و ایمان تو قوی می‌شود (زیرا کلیسا محل عبادت می‌باشد).
● کعبه: ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی در کعبه نماز می‌خوانی، یـعـنـی بزرگان و روسا باعث می‌شوند که کار تو بهتر شود، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که از «خلیفه» به خواسته‌ات می‌رسی.
● بیت‌المقدس: جابر مغربی می‌ گوید : اگر ببینی در بیت‌المقدس نماز می‌خوانی، یـعـنـی ارث و میراث به دست می‌آوری و رزق و روزی تو گسترده می‌شود.

تعبیر خواب عبادت کردن

ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی در مسجد یا عبادتگاه [نمازخانه و مکانهایی به این شکل] عبادت می‌کنی، یـعـنـی خیرات زیادی انجام می‌دهی، ولی اگر ببینی در جای ناشایستی عبادت می‌کنی، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).
اگر ببینی عبادت خداوند را به جا می‌آوری، تعبیرش به دست آوردن خیر و ثواب جهت آخرت می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی غیر خدا را سجده می‌کنی تعبیرش برعکس حالت می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند : اگر ببینی زاهد و درستکار شده‌‌ای، یـعـنـی دچار رنج و سختی و بلا و گرفتاری خواهی شد ولی سرانجام بر دشمنان پیروز می‌شوی.
ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی در کارهای دینی مثل عبادت، حج، جنگ با دشمنان دین و… از کسی جلو زدی و پیشی گرفتی، یـعـنـی در آخرت رستگار شده و خداوند به تو اجر و ثواب می‌دهد.

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی آفتاب را پرستیده‌ای، یـعـنـی نزدیک و مقرب «پادشاهی» بزرگ می‌شوی، امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: اگر ببینی بر آفتاب سجده کرده‌ای، یـعـنـی پادشاه تو را مورد لطف قرار داده و به خودش نزدیک کرده و پیشرفت خواهی کرد و حاکم و امیر آنجا عدل و انصاف می‌کند، همچنین امام صادق (ع) می‌فرمایند: ولی اگر ببینی شعاع و نور آفتاب را سجده می‌کنی، تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد.

تعبیر خواب نماز :

امام صادق (ع) می‌ فرمایند : اگر در خواب ببینی نماز را خواندی و تمام کردی، تعبیرش این است که دعای تو مورد قبول واقع می‌شود، ‌‌‌‌‌ولی اگر تمام نکردی دعای تو مورد قبول واقع نمی‌شود.

تعبیرهای نماز خواندن عبارت‌اند از:
ایمنی
شادی
عزت و جاه
درجه و رتبه و مرتبه
رستگاری
رسیدن به خواسته
نقصان

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر در خواب ببیند که پیش نماز شده است ، نشانه آنست که به سروری و بزرگی رسد. ( مثلا سرپرستی مکان و یا افرادی )
اگر در خواب ببیند که نماز را قطع کرد تا نماز نخواند و یا بی‌وضو نماز خواند نشانه آنست که چیزی را که میخواهد به دست نمیاورد.
اگر در خواب ببیند که در مدرسه یا مسجدی پیش نماز شده است دلیل که حاکم آن دیار مطیع او شود.
اگر در خواب ببیند که در نماز رکوع و سجود را کاملا خواند ، دلیل که در کار دنیایی موفق خواهد شد.
اگر در خواب ببیند کهه نماز ظهر می خواند نشانه آنست که به خداوند نزدیک گردد.
اگر در خواب ببیند که نماز عصر می خواند ، نشانه شادی است.
اگر در خواب ببیند که نماز شب می خواند ، نشانه آنست که حاجتش روا گردد.
اگر در خواب ببیند که نماز صبح می خواند ، نشانه آن است که به مسافرت میرود
اگر در خواب ببیند که در باغ نماز میخواند ، نشانه آنست که توبه کند.
اگر بیند که درکعبه نماز میخواند، دلیل که از طریق بزرگی به مرادش میرسد.
اگر در خواب ببیند که به تشهد نشسته است، نشانه آنست که از غم و ناراحتی خلاص میشود.
اگر در خواب ببیند که نشسته نماز میخواند ، نشانه آنست که دشمن بر وی پیروز میشود
اگر در خواب ببیند که در تاریکی نماز میخواند، نشانه آنست که از غم ها رهایی پیدا میکند.
اگر در خواب ببیند که به پهلو خوابیده و نماز میخواند ، نشانه آنست که بیمار میشود.
اگر در خواب ببیند که نماز جمعه میخواند ، نشانه آنست که به مسافرت میرود و مال به دست میآورد.
اگر در خواب ببیند که در بیت المقدس نماز میخواند. نشانه آنست که به او میراث و روزی بسیاری میرسد.

حضرت دانیال گوید : اگر در خواب ببیند که که نماز واجب میخواند ، نشانه آنست که به حج میرود.

قوله تعالی : » ان الصلاة تنهی عن الفحشآء و المنکر « ( عنکبوت ، ۴۵ ) .
اگر در خواب ببیند که نماز سنی ها را میخواند نشانه آنست که غمخوار مردم شود
اگر در خواب ببیند که نماز مستحب میخواند ، نشانه آنست که انسان راستگویی است و یا میشود
اگر در خواب ببیند که بر روی چهارپا و حیوانی نماز میخواند ، نشانه آنست که خداوند به کسب و کار او برکت دهد.

جابر مغربی می‌ گوید : اگر ببینی نشسته نماز می‌خوانی دشمن بر تو پیروز می‌شود،‌‌‌‌‌
اگر ببینی در تاریکی نماز می‌خوانی از غم و اندوه رها می‌شوی.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: شخص گناهکار را کمک خواهی کرد و از تو نمی‌پذیرد.

لوک اویتنهاو می گوید : تعبیر خواب نماز خواندن ، به معنی زندگی شیرین است .
تعبیر خواب پیش نماز شدن به معنی کسب خوشبختی است .

یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن نماز خواندن در خواب نشانه پیشرفت در کار است .
دیدن نماز خواندن در خواب نشانه نزدیک شدن به خداوند است .

آنلی بیتون می‌ گوید : اگر خواب ببینید نماز می خوانید ، یا دیگران را در حال نماز خواند ببینید ، علامت آن است که زندگی شما به نابودی کشیده خواهد شد ، برای نجات زندگی خود به تلاش و نیروی بسیار نیاز دارید.

تعبیر خواب نماز خواندن مرده

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر شخص مرده‌ای را در خواب ببینی که نماز می‌خواند آن شخص مرده زمانی که در دنیا بوده خیلی استغفار می‌کرده است.

تعبیر خواب قسمت‌ های نماز

رکوع و سجده : امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای رکوع و سجده عبارتند از: ۱- رسیدن به خواسته ۲- جمعیت ۳- نصرت و یاری ۴- پیروزی ۵- به جا آوردن دستور خداوند.

تشهد : جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در تشهد نماز نشسته‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.

قنوت : ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دعای قنوت را می‌خوانی، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش برای مردم درستکار، برآورده شدن حاجت و خواسته و همچنین گشایش و رو به راه شدن امور دینی توسط بزرگان می‌باشد.

تعبیر خواب وضو گرفتن

تعبیرگری می‌ گوید : اگر ببینی با آب صاف و پاکی وضو گرفته‌ای، یـعـنـی به خواسته و مقصودت می‌رسی.

کرمانی می‌ گوید : تعبیرش این است که از غم و اندوه رها می‌شوی، یا اگر دچار ترس و دلهره شده‌ای ایمن خواهی شد، یا اگر بدهکار هستی، بدهی خود را پرداخت می‌کنی، و یا اگر بیمار هستی، بهبود پیدا خواهی کرد (تعبیرهای مختلف).

تعبیرگری می‌ گوید : ولی اگر ببینی با آب کثیف و ناپاکی وضو گرفته‌ای، یـعـنـی به خواسته و مقصودت نمی‌رسی.

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی بدون وضو نماز می‌خوانی، یـعـنـی دین و ایمان تو ضعیف می‌باشد و مال و اموالی را که در اختیار داری از دست می‌دهی و یا دنبال چیزی که هستی نمی‌رسی. اگر ببینی پس از وضو گرفتن، «حدثی» باعث شد که وضوی تو باطل بشود، یـعـنـی در کسب و کار خودت عاجز و ناتوان می‌شوی، ولی اگر ببینی دوباره وضو گرفتی و نماز خواندی اما نماز را به طور کامل تمام نکرده‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی، ولی اگر ببینی بعد از آن وضو اصلاً نماز نخوانده‌ای تعبیرش بهتر است.

امام صادق (ع) می‌ فرمایند : اگر ببینی وضو می‌گیری و کسی به وضو گرفتن تو نگاه می‌کند، یـعـنـی آن شخص به دست تو توبه می‌کند. اگر ببینی در حالی که وضو می‌گیری به صورت شخص عالمی نگاه می‌کنی، یـعـنـی به دست آن شخص توبه خواهی کرد.

تعبیر خواب سجاده نماز

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب لاک پشت سبز رنگ - دیدن لاک پشت مرده در خواب تعبیرش چیست

جابر مغربی می‌ گوید : اگر ببینی سجادۀ پشمی یا کرباسی داری یا خریدی، یـعـنـی نسبت به طاعت و عبادت خداوند خیلی علاقه‌مند می‌شوی. اگر ببینی سجاده‌ات سوخته یا از دست رفته است، تعبیرش بر خلاف تعبیر قبلی است.
اگر ببینی سجادۀ ابریشمی داری، یـعـنـی طاعت و عبادت و نماز را به طور ریاکارانه و برای خشنودی مردم انجام می‌دهی و دین و ایمان تو ضعیف می‌باشد .
ابن سیرین می‌ گوید : اگر ببینی در مسجدی بر سجاده نشسته‌ای (مخصوصاً اگر ببینی در مسجد اعتکاف کرده‌ای)، یـعـنـی به سفر حج می‌روی، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ اِبْرَاهِیمَ مُصَلًّى… _ …از مقام ابراهیم جائی برای دعا بگیرید…( بقره-۱۲۵).

تعبیر خواب چادر نماز

محمدبن سیرین گوید : چادر در خواب دیدن، محافظ زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است. لکن آن کار را از او مکروه دارند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چادر در خواب پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو است. اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می‌کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی‌پوشد و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می‌دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملأ شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می‌گیرد.

آنلی بیتون می‌ گوید : اگر خواب ببینید در چادری به سر می‌برید، نشانه آن است که در زندگی شما دگرگونی و تحولاتی روی خواهد داد.

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *