تعبیر خواب نبات و خریدن نبات – تعبیر خوردن چای نبات در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب نبات و خریدن نبات – تعبیر خوردن چای نبات در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب نبات و خریدن و خوردن نبات و درست کردن نبات و نبات زرد و سفید و نبات سوغاتی هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید …

تعبیر خواب نبات گرفتن از مرده,تعبیر خواب نبات دادن به مرده,تعبیر خواب نبات و زعفران,تعبیر خواب نبات امام صادق,تعبیر خواب نبات نذری,تعبیر خواب نبات هدیه گرفتن,تعبیر خواب نبات نی نی سایت,تعبیر خواب نبات برای زن باردار نی نی سایت

تعبیر خواب نبات و خریدن نبات - تعبیر خوردن چای نبات در خواب

تعبیر خواب خوردن نبات,تعبیر خواب نبات سوغاتی,تعبیر خواب نبات دادن به دیگران,معنی و مفهوم دیدن نبات در خواب

تعبیر خواب نبات و خریدن نبات – تعبیر خوردن چای نبات در خواب

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن نباتات زمین در خواب چهار وجه است.

اول: مال و نعمت.

دوم: بزرگی و جاه.

سوم: منفعت خوش.

چهارم: زیادتی حرمت.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دیدن هر نباتی به وقت خود، چنانکه او را ساق و شاخ نباشد، دلیل منفعت است و آن را که ساق و شاخ بود، دلیل بر فزونی مال و جاه بود به قدر سطبری و باریکی و بلندی و کوتاهی.

اگر بیند که بر چشم و دهان و گوش او نباتات رسته بود به غایت نیک بود.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب بلدرچین و کشتن بلدرچین - تعبیر خوردن گوشت بلدرچین در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

نبات شیرین است و حکم قند را در تعبیر دارد و نعمت و معیشت است و مال و پول به خصوص اگر کاسه نبات در خواب ببیند و بلورهای نبات که روی هم انباشته و به هم چسبیده انباشتگی پول را نشان می دهد و در خواب دیدنش نیکو است.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن نبات و شکر و انگبین و گل و شکر و مانند آن تعلق به ایمنی دارد

تعبیر خواب نبات جلاب (شربتی که با نبات تهیه شود)

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن نبات جلاب به خواب پنج وجه است.

اول: سخن خوش.

دوم: بوسه دادن،

سوم: مال.

چهارم: فرزند.

پنجم: دوست.

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.