تعبیر خواب فلفل سیاه و قرمز – تعبیر خوردن فلفل تند و شیرین در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب فلفل سیاه و قرمز – تعبیر خوردن فلفل تند و شیرین در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب فلفل و خریدن فلفل و خوردن فلفل تند و فلفل دلمه و چیدن فلفل سبز شیرین هستید پیشنهاد می کنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید که کاملترین تعبیر خواب فلفل را قرار دادیم .

تعبیر خواب فلفل دلمه ای,تعبیر خواب فلفل سبز,تعبیر خواب فلفل دلمه,تعبیر خواب فلفل قرمز,تعبیر خواب فلفل دلمه ای سبز,تعبیر خواب فلفل یوتاب,تعبیر خواب فلفل دلمه ای رنگی,تعبیر خواب فلفل دلمه ای زرد

تعبیر خواب فلفل سیاه و قرمز - تعبیر خوردن فلفل تند و شیرین در خواب

تعبیر خواب فلفل دلمه,تعبیر خواب چیدن فلفل سبز شیرین,تعبیر خواب فلفل از دیدگاه امام صادق,معنی و مفهوم فلفل در خواب

تعبیر خواب فلفل سیاه و قرمز – تعبیر خوردن فلفل تند و شیرین در خواب

معبران درباره تعبیر خواب فلفل چنین گفته اند خوردن فلفل در خواب و سوختن زبان نشان از غیبت کردن دارد .فلفل قرمز در خواب به معنای ازدواج با همسر خوب است . مطیعی تهرانی فلفل را در خواب نشان از رنج و ناراحتی می داند و چنین گفته که هرچه رنگ فلفل قرمز تر باشد تعبیرش بدتر است .

تعبیر خواب فلفل از نظر معبران

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب فلفل مى‏گوید:

۱ـ اگر در خواب احساس کنید از خوردن فلفل زبانتان می سوزد ، نشانه آن است که در اثر علاقه ای که به غیبت کردن دارید از دست آشنایان خود عذاب خواهید کشید .

۲ـ دیدن فلفل قرمز در خواب ، نشانه یافتن همسری خوب است .

۳ـ استفاده از فلفل قرمز در خواب ، نشانه آن است که با توسل به زور سرانجام حق خود گرا از دیگران خواهید گرفت . ۴ـ آسیاب کردن فلفل سیاه در خواب ، علامت آن است که قربانی فریب و نیرنگ جمعی از مردان و زنان خواهید شد .

۵ـ دیدن فلفل سیاه در فلفلدان ، به معنای دعوا و سرزنشهای تند و تیز است .

۶ـ اگر دختری خواب ببیند روی غذای خود فلفل می ریزد ، نشانه آن است که فریب دوستان خود را خواهد خورد

تعبیر خواب فلفل به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن فلفل در خواب خوب نیست. غم و رنج و تلخ کامی و شکست است. چه خشک باشد و چه تر، چه در غذا پخته و آمیخته باشیم و چه سبز آن را سر سفره بنهیم.

تعبیر فلفل را در زمره چاشنی ها و سس ها گفتیم به حرف ـ س ـ کلمه سس نگاه کنید ولی این در صورتی است

که فلفل محور خواب ما باشد و اگر فلفل محور خواب و مهره اساسی رویا نباشد نبایستی به آن اهمیت داد. فلفل سرخ بدتر است و شر و فساد و خونریزی همراه دارد.

برگرفته از دعا سایت

******************************

بازنشر : سایت ملکوتی ها سایت بزرگ ذکر و دعا و تعبیر خواب

یک دیدگاه

  1. تعبیر فلفل از دیدگاه امام صادق کو؟!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.