تعبیر خواب فرش و قالی – تعبیر فرش بافی و قالی بافی در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب فرش و قالی – تعبیر فرش بافی و قالی بافی در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب فرش و قالی و موکت و بافتن فرش و بافتن قالی و فرش پاکیزه و تمیز و فرش کثیف و قالی سبز و خریدن فرش کهنه و نو و سوختن فرش و قالی هستید پیشنهاد می کنم این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب فرش و قالی را قرار دادیم …

تعبیر خواب فرش شستن,تعبیر خواب فرش خریدن,تعبیر خواب فرشته,تعبیر خواب فرش پاره,تعبیر خواب فرش بافتن,تعبیر خواب فرش تا شده,تعبیر خواب فرش ابریشم,تعبیر خواب فرش سوخته, تعبیر خواب قالیچه,تعبیر خواب قالی بافتن,تعبیر خواب قالی شستن,تعبیر خواب قالی خریدن,تعبیر خواب قالی قرمز,تعبیر خواب قالی سردار,تعبیر خواب قالیچه قرمز,تعبیر خواب قالیشویی
تعبیر خواب فرش و قالی - تعبیر فرش بافی و قالی بافی در خواب

تعبیر خواب خریدن فرش,تعبیر خواب شستن فرش,تعبیر خواب تمیز کردن فرش,تعبیر خواب فرش کهنه و کثیف,تعبیر خواب قالی بافی,تعبیر خواب فروش و قال نو,معنی و مفهوم فرش و قالی سوخته در خواب

تعبیر خواب فرش و قالی – تعبیر فرش بافی و قالی بافی در خواب

معنی فرش با قالی فرق دارد. قالی را در جای خود نوشته ام. فرش به معنی چیزی است که می گسترانند و بر آن می نشینند حتی ممکن است آجر یا موزائیک یا سنگ را هم فرش کنند کما این که زیاد ( سنگ فرش) و امثالهم را شنیده و دیده ایم.

تعبیر کلی خواب فرش

فرش در خواب حیثیت و آبرو و اعتبار بیننده خواب است. اعتباری است که نزد دیگران داریم یا تامینی است که خودمان برای روز مبادا فراهم آورده ایم. فرش معنی عام دارد و زیلو و قالی را نیز شامل می شود حتی بوریا، حصیر، موکت، تایل و خیلی چیزهای دیگر فرش هستند و کلا در رویاهای ما آبرو و اعتبارند از نظر قضاوت دیگران و تامین است از دیدگاه خودمان.

چنان چه در خواب ببینید اتاق های مفروش و گسترده و وسیعی دارید آبرو و حیثیت و اعتبار و شخصیت شما نزد افراد جامعه تامین است و خواب شما می گوید مردم درباره شما خوب قضاوت می کنند و احترام قائلند. ضمنا تامین مالی حاصل می کنید که خیالتان از جهت فردای احتمالی آسوده می شود. حال اگر دیدید که اتاق های خانه شما مفروش نیستند تعبیر کاملا خلاف آن است که گفته شد. اگر در خواب ببینید که جائی از اتاق یا خانه شما مفروش است و جائی زمین دیده می شود نشان آن است که موقعیتی متزلزل و ناپایدار دارید.

اگر دیدید اتاق خود را با زیلو فرش کرده و روی زیلو یک قالی گران بها گسترده اید خواب شما می گوید چهره خویش را با سیلی سرخ نگه می دارید زیرا موقعیت شما خوب نیست ولی ظاهر را حفظ می کنید. اگر فرشی گران بها را با حصیر پوشانده باشید تعبیر خلاف آن است. خواب شما می گوید موقعیت خوبی دارید اما ظاهرتان طوری است که مردم اعتباری به شما نمی دهند. اگر در خواب ببینید فرشی را می فروشید به کسی که فرش را می خرد نیاز پیدا می کنید و اگر دیدید فرشی را می خرید سود می برید مخصوصا اگر فرش از پشم و خوش نقش و خوش رنگ باشد.

تعبیر کلی دید قالی در خواب

قالی معیشت است و هم عمر و این بستگی دارد به این که قالی را کجا و چطور ببینیم و خودمان نسبت به قالی چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.

اگر در خواب نسبت به قالی فاصله داشته باشید معیشت و روزی شما است ولی اگر بیننده خواب به قالی مربوط و چسبیده باشد عمر است. اگر در خواب ببینید که اتاقی متعلق به شما است اما فرش دیگری در آن گسترده است صاحب فرش هر که هست به شما سود می رساند و شما از او بهرهمند می گردید.

اما اگر ببینید که اتاق متعلق به دیگری است و قالی شما آن جا پهن شده صاحب اتاق هر که هست از شما بهره مند می گردد حتی روزی شما را می برد. اما اگر در خواب ندانید صاحب قالی کیست یا آن اتاق به چه کسی تعلق دارد در هر دو حالت خود شما صاحب آن ها هستید و تعبیر به اهمیت و ارزش قالی بستگی می يابد.

اگر در خواب ببینید که قالی می بافید کارتان روال مطلوب و خوب پیدا می کند ولی اگر در قالی که می بافید مشاهده کنید نقش ها به هم ریخته در کارتان آشفتگی پدید می آید. اگر در خواب ببینید که روی قالی محقری نشسته اید خوب نیست چه از کوتاهی عمر و تنگی معاش نشان دارد.

تعبیر خواب فرش به روایت معبرین اسلامی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : فرش در خواب حیثیت و آبرو و اعتبار بیننده خواب است. اعتباری است که نزد دیگران داریم یا تامینی است که خودمان برای روز مبادا فراهم آورده‌ایم. فرش معنی عام دارد و زیلو و قالی را نیز شامل می‌شود حتی بوریا، حصیر، موکت، تایل و خیلی چیزهای دیگر فرش هستند و کلاً در رویاهای ما آبرو و اعتبارند از نظر قضاوت دیگران و تأمین است از دیدگاه خودمان.
چنان چه در خواب ببینید اتاق‌های مفروش و گسترده و وسیعی دارید آبرو و حیثیت و اعتبار و شخصیت شما نزد افراد جامعه تأمین است و خواب شما می‌گوید مردم درباره شما خوب قضاوت می‌کنند و احترام قائل‌ اند. ضمناً تأمین مالی حاصل می‌کنید که خیالتان از جهت فردای احتمالی آسوده می‌شود.
اگر در خواب ببینید که جائی از اتاق یا خانه شما مفروش است و جائی زمین دیده می‌شود نشان آن است که موقعیتی متزلزل و ناپایدار دارید.
ابن سیرین می‌ گوید : تعبیر فرش، دین و ایمان مرد می‌باشد.
اگر ببینی فرشی برای تو پهن شده و متعلق به تو می‌باشد، به اندازه آن عمر طولانی همراه با معاش و معیشت خوش به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی آن فرش را در جای ناشناسی پهن کرده‌اند و ندانستی که جای چه کسی است، حال و روز تو دگرگون شده و در غربت خواهی مرد.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند : اگر ببینی فرشی پهن کرده‌ای، تعبیرش عمر طولانی می‌باشد و هر چه فرش بزرگتر باشد تعبیرش بهتر است.

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی پادشاه فرشی را پهن کرده است، مال دنیا برایش گسترده می‌شود و عمر او طولانی خواهد بود.

جابرمغربی گوید : اگر ببینی فرش قرمز رنگ است، تعبیرش عشرت می‌باشد، یا اگر سیاه یا کبود باشد، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد و اگر زرد باشد، تعبیرش بیماری است، یا چنانچه سفید باشد، تعبیرش روزی حلال می‌باشد.
اگر ببینی فرش‌ تو سوخته است، رزق و روزی به روی تو بسته می‌شود و حال و روز تو بد خواهد شد.
اگر ببینی فرش کهنه و پاره می‌باشد، زندگی بر تو سخت می‌گذرد.
اگر ببینی فرش تمیز و نو و بزرگی داری، نعمت و مال تو زیاد می‌شود، خصوصاً اینکه آن را پهن شده ببینی.

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیرهای فرش بزرگ و نو عبارتند از:
عزت و جاه و مقام
بزرگی و والایی
رتبه و مرتبه
مال
عمر طولانی

تعریف و تحسین و ستایش به اندازۀ بزرگی فرش.

تعبیر خواب شستن فرش

کثیف و ناپاک بودن در خواب به معنای نابهنجاری است. با استفاده از تعابیر جدید می‌توان فرش را به معنای ارتباط با گروه یا جمعی بسته دانست. فرش از تار و پود بسیاری تشکیل شده که در طول زمان با دقت فراوانی بافته می‌شوند بنابراین این تار و پود قواعد، قوانین و فرم ارتباطات در گروه و یا جمع مورد نظر را نشان می‌دهد. در واقع شستن و تمیز کردن فرش به ذهنیات غلط و نابجای فرد بر می‌گردد که در برخورد و ارتباط با افراد گروه تأثیر گذار بوده و مانع ایجاد روابطی سالم می‌گردد.
تعبیر دیدن فرش لوله شده در خواب

فرش لوله شده در خواب نشان دهنده ثروت و سودی است که از راه نادرست به دست می آید. تعبیر این خوای میگوید ممکن مجبور به انجام کاری غیر اخلاقی باشید. این کار مسیر زندگی شما را تغییر خواهد داد.

تعبیر خواب فروش فرش

تعبیر خواب فروش فرش نشان از سفری لذت بخش و پر از سود و منفعت است. شاید بعد از دیدن این خواب به بهترین سفر عمرتان بروید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : دیدن خواب فروش فرش نشانه آنست که به کسی که فرش را می خرد نیاز پیدا می کنید
تعبیر خواب رقصیدن روی فرش

تعبیر رقصیدن بر روی فرش در خواب نماد رفاه و آسایش است.

تعبیر خواب فرش تر ( خیس )

تعبیر دیدن فرش تر ( خیس ) در خواب به این معنی است که شما با تعصب نظرات دیگران را رد می کنید. این احساسات و افکار منفی آسیب های جبران ناپذیری در آینده به شما خواهد زد.

تعبیر فرش مخمل در خواب

تعبیر خواب فرش مخمل اتفاقات جدیدی است که در انتظار شماست. مانند ازدواج و پیدا کردن شغل مناسب

تعبیر خواب فرش پشمی

اگر در خواب فرش پشمی دیدید تعبیر ، این است که شخصی در خانواده شماست که شما را بسیار ناراحت کرده است. شاید در آینده نزدیک از کار خود پشیمان شده و با شما آشتی کند.

تعبیر خواب رد پا روی فرش

تعبیر خواب دیدن رد پا روی فرش به معنی مهمان است.

تعبیر خواب پرواز با فرش

اگر در خواب دیدید که در حال پرواز با فرش هستید تعبیرش این است که در سعی می کنید از شغل خود و از محیطی که در آن هستید می ترسید و سعی می کنید از آن فرار کنید.
کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی می گوید : خواب پرواز با فرش بیانگر این است که تمایلات و خواست هاتان از یک موقعیت، رابطه یا مسئولیت، فرار می کند.
تعبیر خواب پهن کردن فرش و حصیر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر دیدید اتاق خود را با زیلو فرش کرده و روی زیلو یک قالی گران بها گسترده‌اید خواب شما می‌گوید چهره خویش را با سیلی سرخ نگه می‌دارید زیرا موقعیت شما خوب نیست ولی ظاهر را حفظ می‌کنید.
اگر فرشی گران بها را با حصیر پوشانده باشید تعبیر خلاف آن است. خواب شما می‌گوید موقعیت خوبی دارید اما ظاهرتان طوری است که مردم اعتباری به شما نمی‌دهند.

تعبیر خواب نشستن روی فرش

تعبیر خواب نشستن روی فرش خوش نقش و نگار و تمیز ، این است که کار و بارتان رونق می گیرد و به سود زیادی می رسید و اگر فرش کهنه و کثیف باشد تعبیرش برعکس خواهد بود.
منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : اگر دیدید اتاق خود را با زیلو فرش کرده و روی زیلو یک فرش گران نشستید خواب شما می گوید موقعیت شما خوب نیست ولی ظاهر را حفظ می کنید .

تعبیر خواب ورزش کردن روی فرش

تعبیر خواب ورزش کردن بر روی فرش به این معنی است که دوست دارید با دیگران رابطه نزدیک تری برقرار کنید. گاهی نشان از آن دارد که روابط شما ممکن است با دیگران به مشکل بربخورد که با تمرین بیشتر این مشکلات را برطرف خواهید کرد.

تعبیر خواب تابلو فرش

اگر در خواب ببینید که تابلو فرش ، روی دیوار نصب کردید تعبیر این خواب به این معنی است که شما در حال انجام پروژه ای بزرگ در کارتان هستید که سود و منفعت بسیاری از این جهت خواهید دید.

تعبیر خواب فرش ابریشمی

تعبیر فرش ابریشمی درخواب به معنی حرص و طمع در جمع آوری پول و طلاست.

تعبیر خواب فرش پاره

تعبیر خواب فرش پاره و کهنه بدبختی و بدهی های مالی است که بر اثر ولخرجی و اسراف به وجود می آید.

تعبیر خواب خریدن فرش

تعبیر خواب خریدن فرش ، نشان می دهد که در آینده به سود بالایی می رسید و این پول را صرف خانواده خود می کنید.

تعبیر فرش آبی در خواب

تعبیر فرش آبی در خواب نشان دهنده ثروت و سودی است که از راه نادرست به دست می آید. ممکن مجبور به انجام کاری غیر اخلاقی باشید که به سرعت مسیر زندگی شما را تغییر خواهد داد و به سود بالایی می رسید.

تعبیر خواب فرش قرمز

تعبیر فرش قرمز در خواب نشان دهنده قدرت و شهرت است. شما به راحتی می توانید سبک زندگیتان را تغییر بدهید و فرصت های عالی برای پیش می آید که می توانید خودتان را به همه اثبات کنید.
کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید : خواب راه رفتن روی فرش قرمز بیانگر این است که تمایل دارید تحسین شوید و به شما چشم دوخته شود. شما به دنبال اعتبار و تایید برای دستاورد هاتان هستید
دیدن فرش قرمز در خواب تان بیانگر این است که شما از لذت و جشن در زندگی تان استقبال می کنید. شما برای جشن آماده اید

تعبیر فرش سبز در خواب

فرش سبز در خواب، تعبیرش خبر خوش است و نشان دهنده اتفاقات جدیدی در زندگی و رابطه شما خواهد بود.

تعبیر خواب فرش سفید

تعبیر خواب فرش سفید نشان دهنده ازدواج موفق و شادی درخانواده است.

تعبیر خواب فرش نارنجی

تعبیر دیدن خواب فرش نارنجی نشان دهنده افرادی هستند که برای رسیدن به هدف های کاری به شما کمک خواهند کرد و میتوانید به آنها تکیه کنید.

تعبیر خواب قالی به روایت معبرین اسلامی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : قالی معیشت است و هم عمر و این بستگی دارد به این که قالی را کجا و چطور ببینیم و خودمان نسبت به قالی چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.
اگر در خواب نسبت به قالی فاصله داشته باشید معیشت و روزی شما است.
اگر بیننده خواب به قالی مربوط و چسبیده باشد عمر است.
محمدبن سیرین گوید : اگر بیند قالی پهن نموده بودند و دانست ملک اوست، دلیل است عمرش دراز بود و روزی بر وی فراخ شود.
اگر بیند بر قالی نشست و ندانست جای کیست، دلیل که حالش متغیر شود.
ابراهیم کرمانی گوید : اگر درخواب بیند بر قالی کوچک نشسته بود، دلیل که عمرش کوتاه بود.
اگر بیند آن قالی کوچک در زیر او دراز شد، دلیل که روزی بر وی فراخ شود.
اگر بیند قالی پیچید و به کنج خانه نهاد، دلیل است اقبال خود را به دست خود کند.
حضرت دانیال گوید : اگر درخواب قالی را سبز و پاکیزه بیند، دلیل بر جمعیت بود در دین و دنیا. اگر قالی را در خانه دیگران بیند که انداخته بود، دلیل است سفری نماید و از آن سفر منفعت بسیار حاصل کند.

آنلی بیتون می‌ گوید : دیدن قالی در خواب به معنای آن است که دوستان ثروتمند هنگام نیازمندی با یاری شما خواهند شتافت.
اگر خواب ببینید بر قالی راه می‌روید، نشانه نشاط و کامیابی است.
اگر دختری خواب قالی ببیند، نشانه آن است که صاحب خانه ای زیبا و خدمتکارانی خواهد شد.

تعبیر خواب دیدن قالی در اتاق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که اتاقی متعلق به شما است اما قالی دیگری در آن گسترده است صاحب قالی هر که هست به شما سود می‌رساند و شما از او بهره‌مند می‌گردید. اما اگر ببینید که اتاق متعلق به دیگری است و قالی شما آن جا پهن شده صاحب اتاق هر که هست از شما بهره مند می‌گردد حتی روزی شما را می‌برد. اما اگر در خواب ندانید صاحب قالی کیست یا آن اتاق به چه کسی تعلق دارد در هر دو حالت خود شما صاحب آن‌ها هستید و تعبیر به اهمیت و ارزش قالی بستگی می‌یابد.

تعبیر خواب قالی بافتن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که قالی می‌بافید کارتان روال مطلوب و خوب پیدا می‌کند ولی اگر در قالی که می‌بافید مشاهده کنید نقش‌ها به هم ریخته در کارتان آشفتگی پدید می‌آید.

تعبیر خواب قالی کهنه و محقر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که روی قالی محقری نشسته‌اید خوب نیست چه از کوتاهی عمر و تنگی معاش نشان دارد.

تعبیر خواب خرید و فروش قالی

آنلی بیتون : اگر در خواب چند قالی بخرید، دلالت بر آن دارد که سود فراوانی نصیب شما خواهد شد. اما اگر خواب ببینید چند قالی می‌ فروشید، نشانه آن است که به سفری لذتبخش و سودآور خواهد رفت.

  منبع : دعا سایت

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب سازدهنی زدن و شنیدن صدای ساز دهنی در خواب

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *