تعبیر خواب عطر و خریدن عطر – عطر هدیه گرفتن در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب عطر و خریدن عطر – عطر هدیه گرفتن در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب عطر و شیشه عطر و شکستن شیشه عطر و هدیه گرفتن عطر و مغازه عطر فروشی هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما مطالعه کنید که کاملترین تعبیر خواب عطر را قرار دادیم .

تعبیر خواب عطر زدن,تعبیر خواب عطر هدیه گرفتن از مرد,تعبیر خواب عطر دادن به مرده,تعبیر خواب عطر گلاب,تعبیر خواب عطر خواستن مرده,تعبیر خواب عطر حرم,تعبیر خواب عطر گل نرگس,تعبیر خواب عطر و ادکلن زدن

تعبیر خواب عطر و خریدن عطر - عطر هدیه گرفتن در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب عطر و خریدن عطر – عطر هدیه گرفتن در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب مغازه عطرفروشی,تعبیر خواب شکستن شیشه عطر,تعبیر خواب عطر خوشبو,تعبیر خواب عطر بدون بو,تعبیر خواب عطر و ادکلن

تعبیر خواب عطر و خریدن عطر – عطر هدیه گرفتن در خواب نشانه چیست

عطر و بوهایی که در رؤیا خوش احساس شوند تعبیری نیکو و عطرهایی که رایحه‌ای ناخوش داشته باشد تعبیری بد به همراه دارد.

تعبیر خواب عطر

ابن سیرین گوید:

اگر بیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او فایده برند اگر این خواب را توانگر بیند دلیل است که مردم را از مال او فائده رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن عطر به خواب بر نه و جه است.

ثنای نیکو (مدح وثنا).
سخن خوش شنیدن.
علم سود بخش و نافع.
طبع نیکو (طبع وقریحه خوب).
مجلس علم.
مردی کریم وبزرگوار.
سخنی با فرهنگ (گفتاری ادیبانه وبا فرهنگ).
دین پاک.
خبری خوش از دوستی شنیدن.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر بویی خوش باشد ولی شما در خوابتان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد. عطر از جمله بوهای خوش است و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب تری دارد.

حال اگر در خواب دیدید که کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش می‌دهد برای بیننده خواب خوب است نه مصرف کننده عطر. این خواب می‌گوید بیننده خواب با انسانی خوش نام و بلند آوازه آشنا می‌شود.

اگر کسی که عطر را مصرف کرده بود آشنا بود و شما او را به نام می‌شناختید آشنایی به شما خدمتی انجام می‌دهد.

اگر در خواب دیدید خودتان عطری خوش بو مصرف کرده‌اید خوابتان می‌گوید کاری می‌کنید که مردم از شما خوب می گویند و شما را می‌ستایند.

روی هم رفته عطر و بوهای خوش در خواب ما تعابیر خوب دارند و غالباً به حسن شهرت و نام آوری و مدح و ستایش تعبیر می‌شوند.

معبرین غربی گویند:

عطر در خواب سمبل هدایای خوب و غیر منتظره‌ای است که از طرف فرد غریبه‌ای به شما می‌رسد.

اگر در خواب ببینید که در حال عطر خریدن هستید هشداری است که نباید در خوشحالی زودگذری زندگی کنید.

بوییدن عطر در خواب شادی و خوشحالی را پیشگویی می‌کند.

عطرهای خوشبو در خواب بیانگر آماده شدن برای دیدار با دختر مجردی را نشان می‌دهد که در نهایت منجر به ازدواج خواهد شد.

آنلی بیتون می‌گوید:

بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب، علامت روبرو شدن با وقایع نشاط آور است.

اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می‌کنید، نشانه آن است که می‌کوشید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر اقبال می‌یابید.

اگر خواب ببینید از بوییدن عطری سرمست می‌شوید، علامت آن است که در لذت جویی افراط خواهید کرد.

اگر خواب ببینید در شیشه عطر را می‌بندید، نشانه آن است که چیز باارزشی را از دست خواهید داد.

تعبیر خواب شیشه عطر

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب پارچه و خریدن پارچه,تعبیر دیدن پارچه گل دار مخمل در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید شیشه ای عطر دارید که بوی خوش می‌دهد اما هنوز در آن را نگشوده و مصرف نکرده‌اید خواب شما می‌گوید فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می‌آید که می‌توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید.

اگر کسی شیشه ای عطر به شما داد نشان آن است که فرصتی در اختیار شما قرار می‌دهد و شانسی به شما می‌بخشد و اگر شما به کسی شیشه ای عطر دادید به او فرصت و امکان می‌دهید.

تعبیر خواب شکستن شیشه عطر

آنلی بیتون:

شکستن شیشه عطر در خواب، نشانه آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته‌های شما به شکل مصیبت باری پایان می‌یابد.

تعبیر خواب هدیه گرفتن عطر

آنلی بیتون:

اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می‌دهد، علامت آن است که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناک را تجربه خواهد کرد.

  منبع : دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *