تعبیر خواب طاووس و شنیدن صدای طاووس و خوردن گوشت طاووس

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب طاووس و شنیدن صدای طاووس و خوردن گوشت طاووس را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب طاووس و کشتن طاووس و پرهای زیبای طاووس و طاووس نر و ماده و گرفتن جوجه طاووس و پرواز طاووس هستید این پست از سایت ملکوتی ها را حتما مطالعه کنید …

تعبیر خواب طاووس سفید,تعبیر خواب طاووس سیاه,تعبیر خواب طاووس از حضرت یوسف,تعبیر خواب طاووس مرده,تعبیر خواب طاووس نورانی,تعبیر خواب طاووس ابن سیرین,تعبیر خواب طاووس قرمز,تعبیر خواب طاووس ماده

تعبیر خواب طاووس و شنیدن صدای طاووس و خوردن گوشت طاووس

تعبیر خواب کشتن طاووس,تعبیر خواب پرواز طاووس با پرهای زیبا,تعبیر خواب گرفتن جوجه طاووس,تعبیر خواب طاووس نر و ماده بزرگ,تعبیر خواب طاووس با بال های رنگارنگ

تعبیر خواب طاووس و شنیدن صدای طاووس و خوردن گوشت طاووس

طاووس پرنده ای است بسیار زیبا و فریبننده. چون پرهای خود را بگشاید همه را حیران کند ولی گوشت این پرنده زیبا خوردنی نیست.

بنابراین می‌توان به تعبیری دیدن طاووس را در خواب ظواهر زیبایی بیان کرد که باطنی باطل و نازیبا دارند.

تعبیر خواب طاووس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

انسان به طور کلی، زن و مرد، در معرض فریب و دستخوش مطامعی است که زیبایی‌های جهان به او القا می‌کنند و نوع مرد بیش از هر چیز می‌تواند در معرض فریب زن باشد.

به همین علت معبران طاووس را زنی زیبا و فریبنده تعبیر کرده‌اند که چون در منظر بیننده خواب قرار می‌گیرد او را می‌فریبد، از راه به در می‌برد و به باطل می‌کشاند.

چنانچه در خواب طاووسی را دیدید که می‌خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را می‌گشاید و جلوه می‌کند نشان آن است که فریب در کمین شماست و این بستگی می‌یابد به وضع و موقعیتی که دارید.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب سرسره بازی و بالا رفتن از سرسره و پایین آمدن از سرسره رد خواب

البته این را خود بیننده خواب بهتر می‌داند که چه چیز زودتر فریبش می‌دهد. هستند کسانی که فریب زن را می‌خوردند.

برخی پول گولشان می زند و دسته ای در مقابل جاه و مقام ضعف دارند.

به هر حال دیدن طاووس در خواب احتمال فریب خوردن بیننده خواب را هشدار می‌دهد چه فریب زن و چه فریب دنیا.

حضرت دانیال گوید:

دیدن طاووس به خواب، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر بیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد. اگر بیند طاووس از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد.

محمدبن سیرین گوید:

دیدن طاووس به خواب، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند که طاووسی نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن طاووس بر دو وجه بود.

پادشاه عجم (پادشاه).

بزرگی مالدار (شخص بزرگ و ثروتمند).

لوک اویتنهاو می‌گوید:

طاووس: ملاقات بسیار شیرین در حین مسافرت

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن طاووس عمر زیاد شود

هانس کورت می‌گوید:

دیدن طاووس در خواب، بیانگر آن است که به دام افراد حیله‏‌گر گرفتار می‌‏شوید.

تعبیر خواب کشتن طاووس

جابر مغربی گوید:

اگر بیند طاووسی را بکشت، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

تعبیر خواب صدای طاووس

برایت می‌گوید:

شنیدن صداى طاووس بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید

تعبیر خواب پر طاووس

لوک اویتنهاو می‌گوید:

پر طاووس: تمایل داشتن به چیزهای پوچ و واهی

لیلا برایت:

دیدن پر طاووس در خواب، بیانگر آن است که انسان متکبرى هستید.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب جهیزیه برای دختر مجرد و جهیزیه برای زن بیوه و جهیزیه عروس

برگرفته از دعا سایت

******************************

بازنشر : سایت ملکوتی ها سایت بزرگ ذکر و دعا و تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × سه =