تعبیر خواب صحرا و طوفان شن در صحرا – تعبیر سفر به بیابان در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب صحرا و طوفان شن در صحرا – تعبیر سفر به بیابان در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب صحرا و قدم زدن در صحرا و گرد و خاک و طوفان شن در صحرا و صحرای خشک و بی آب و علف و رفتن به بیابان و سفره انداختن و غذا خوردن در بیابان هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب صحرا و بیابان را قرار دادیم …

تعبیر خواب صحرا و طوفان شن در صحرا - تعبیر سفر به بیابان در خواب

تعبیر خواب بیابان خشک و بدون آب,تعبیر خواب گردش و قدم زدن در صحرا,تعبیر خواب روشن کردن آتش در بیابان,معنی و مفهوم سحرا و بیابان در خواب,تعبیر خواب صحرا نوردی

تعبیر خواب صحرا و طوفان شن در صحرا – تعبیر سفر به صحرا در خواب

تنهایی یا انزوا، به معنای لغوی کلمه در برهوت زندگی کردن، بی عاطفگی یا ناخرسندی، عدم خلاقیت یا رشد در زندگی فرد، روشنفکری بی احساس و ملال آور، گوشه گیری از اجتماع، نازایی.

این تصویر انسانی را که زندگی‌اش معنا و جهتی ندارد و نیز تصویر سرگردانی انسان در بی کرانگی زمان و تصمیمات را نشان می‌دهد.

این تصویر نشان می‌دهد که مسئول خویشتن بودن و تصمیم گیری مناسب از میان موارد بیشمار برای انتخاب چقدر دشوار است.

تعبیر خواب بیابان و صحرا

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب زیارت حرم پیامبر خدا - تعبیر گفتن اسم حضرت محمد با صدای بلند

حضرت دانیال گوید:

بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن. اگر بیند در بیابان‌ها تنها بود، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد.

اگر بیند با گروهی در بیابان می‌گشت، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود.

محمدبن سیرین گوید:

اگر کسی بیند که از بیابان بیرون آمد، دلیل که از غم و اندوه رسته شود. اگر بیند در بیابان شد، دلیل که غمگین و مستمندگردد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بیابان در خواب بر چهار وجه است.

روزی و قسمت
حیرت و سرگشتی
عناد و رنج
بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد.

معبران نوشته‌اند که بیابان قسمت و روزی است

. بیابان در خواب‌های ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان.

تعبیر خواب سرگشتگی در بیابان

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید، نشانه قحطی و زیان و از کف دادن دارایی است.
اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست، علامت آن است که اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب سنگ جمع کردن در میان بیابان

ابن سیرین:

اگر دید میان بیابان سنگ جمع می‌کرد، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود.

تعبیر خواب غذا خوردن در بیابان

مطیعی تهرانی:

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب سیب و خوردن سیب - دیدن درخت سیب قرمز در خواب

اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید در سفر مالی به دست می‌آورید.

تعبیر خواب بیابان و صحرا از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

شما در بیابان سفر می‌کنید: غم و خجالت به همراه شما سفر می‌کند.
در یک طوفان شن از بیابان عبور می‌کنید: برای یکی از نقشه‌های موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد.
در هوای بد از یک بیابان عبور می‌کنید: دوستان به شما خیانت می‌کنند.
به اتفاق اشخاص دیگر در بیابان هستید: هماهنگی دربین دوستان
دیگران در بیابان سفر می‌کنند: گرفتاری و دردسر
یک قطعه زمین خشک و بایر: از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید.
یک بیابان که فقط حیوانات وحشی در آن زندگی می‌کنند: یک کار سخت در انتظار شماست.

  منبع : دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *