تعبیر خواب شیر و جنگ با شیر – تعبیر شنیدن صدای غرش شیر در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب شیر و جنگ با شیر – تعبیر شنیدن صدای غرش شیر در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب شیر جنگل و نبرد و حمله با شیر جنگل و فرار از چنگال شیر و شیر نر و ماده و گاز گرفتن شیر هستید پیشنهاد می کنم این پست از سایت ملکوتی ها را مطالعه کنید که کاملترین تعبیر خواب شیر را قرار دادیم .

تعبیر خواب شیر و جنگ با شیر - تعبیر شنیدن صدای غرش شیر در خواب

تعبیر خواب شیر و جنگ با شیر – تعبیر شنیدن صدای غرش شیر در خواب,تعبیر خواب جنگ و دعوا با شیر,تعبیر خواب فرار از چنگال شیر,تعبیر خواب شیر نر و ماده,تعبیر خواب شیر سلطان جنگل,معنی و مفهوم شیر در خواب,تعبیر خواب شیر حضرت یوسف,تعبیر خواب شیر ابن سیرین,تعبیر خو.اب گاز گرفتن شیر

تعبیر خواب شیر و جنگ با شیر – تعبیر شنیدن صدای غرش شیر در خواب

اگر ببینی با شیر جنگ می‌کنی و بر او غلبه کرده‌ای، یـعـنـی با دشمن جنگ و دعوا می‌کنی و او را شکست می‌دهی، ولی اگر شیر بر تو غلبه کرده است، یـعـنـی دشمن تو را شکست می‌دهد.

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی شیر تو را دنبال می‌کند، ولی به تو نمی‌رسد، یـعـنـی پادشاه باعث ترس و دلهره تو می‌شود. اگر ببینی از شیر فرار می‌کنی ولی شیر تو را دنبال نمی‌کند، یـعـنـی از آن چیزی که میترسی ایمن می‌شوی و در امان می‌مانی.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب پاشنه پا و زخمی شدن پاشنه پا و شکستن پاشنه پا

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

شیر در خواب خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می‌شود.

شیر ماده زنی است که در مسیر زندگی شما قرار می‌گیرد و چنان چه ببینید شیر ماده ای را رام کرده‌اید با زنی ثروتمند آشنا شده و از او سود می‌برید.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

اگر در خواب ببینی با شیر جنگ می‌کنی و بر او غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که با دشمن جنگ و دعوا می‌کنی و او را شکست می‌دهی، ولی اگر شیر بر تو غلبه کرده است، دشمن تو را شکست می‌دهد.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

دیدن شیر در خوا بر سه وجه است:
پادشاه،
مردی دلیر،
دشمن قوی.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

تعبیر شیر، «پادشاه» می‌باشد،

تعبیر خواب به روایت مغربی

تعبیر شیر نر، پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه می‌باشد.
اگر ببینی شیر تو را گاز گرفته است، یـعـنـی دشمن به تو ضرر و زیانی وارد می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).
اگر ببینی سر تو مثل سر شیر شده است، یـعـنـی به انجام فساد و حرام گرایش پیدا می‌کنی.
اگر ببینی شیر تو را گاز گرفته است، یـعـنـی دشمن به تو ضرر و زیانی وارد می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب به روایت دانیال

اگر ببینی گردن تو مثل گردن شیر شده است، تعبیرش قوت و همچنین امانتداری و دینداری می‌باشد.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب حضرت امام علی,دیدن امام علی در خواب نشانه چیست

شیر جنگل: کامیابی که حاصل زحمات خودتان خواهد بود.
بوسیله یک شیر مورد تعقیب واقع شدن: شما مورد غضب واقع خواهید شد
کشتن یک شیر: پیروزی

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

دیدن شیر از پادشاه نیکویی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن شیر، سلطان جنگل در خواب، نشانه آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد.

اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام کرده‌اید، نشانه پیروزی در هر کاری است.

اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه‌های خود اسیر کرده است، نشانه آن است که در مقابل حمله دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند.

دیدن شیر جوان در خواب، علامت آن است که به طرز عاقلانه ای به زندگی و کارهای خود رسیدگی کنید.

یقینأ به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.

اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند، نشانه آن است که خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت.

شنیدن غرش شیر در خواب، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت.

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *