تعبیر خواب شانه و خریدن شانه و شانه زدن موی سر و شانه شکسته

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب شانه و خریدن شانه و شانه زدن موی سر و شانه شکسته را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب شانه و شانه کشیدن به موی سر و گم کردن شانه و شانه های زیاد و شانه زدن موی سر دیگران هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید …

تعبیر خواب شانه زدن مو,تعبیر خواب شانه زدن مو حضرت یوسف,تعبیر خواب شانه زدن موی مرده,تعبیر خواب شانه به سر,تعبیر خواب شانه سر هدیه گرفتن,تعبیر خواب شانه زدن موی سر مرده,تعبیر خواب شانه از نظر امام صادق,تعبیر خواب شانه چوبی

تعبیر خواب شانه و خریدن شانه و شانه زدن موی سر و شانه شکسته

تعبیر خواب شانه کسیدن به مو,تعبیر خواب خریدن و فروختن شانه,تعبیر خواب شانه بزرگ و کوچک,تعبیر خواب شانه پلاستیکی و فلزی,تعبیر خواب دیدن شانه های زیاد,معنی و مفهوم دیدن شانه در خواب

تعبیر خواب شانه و خریدن شانه و شانه زدن موی سر و شانه شکسته

تعبیر خواب شانه

ابن سیرین:

شانه در خواب، دلیل بر مردی بود که او را حسبی و نسبی نبود و در دین او نفاق بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

خود شانه نشانه پریشانی فکر و خیال است. نه به معنی غم و اندوه بلکه تردید در اتخاذ تصمیم و گاه تردید در انتخاب.

برایت می‌گوید:

اگر خواب ببینید که موهاى بچه‏‌اى را شانه می‌زنید، بیانگر آن است که اخبار خوبى به گوش شما می‌رسد.
اگر خواب ببینید که شانه‏ خود را گم می‌کنید، بیانگر اختلاف و نزاع است

تعبیر خواب هدیه دادن شانه

معبرین غربی گویند:

دیدن شانه در خواب تعابیر مختلفی به همراه دارد.

اگر شما در خواب شانه‌ای را به کسی هدیه دادید نشان دهنده پیشرفت قابل توجه در روابطتان در زندگی واقعی است. این پیشرفت می‌تواند شراکت کاری و یا پیدا کردن دوستی خوب باشد.

اگر زنی در خواب ببیند که شانه‌ای را به مردی هدیه می‌دهد نشان دهنده علاقه مند شدن به مرد مورد نظر است.

تعبیر خواب شانه زدن مو

ابن سیرین:

اگر بیند سر و ریش خود را شانه می‌کرد، دلیل که از غم فرج یابد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند ریش را شانه کرد، دلیل زکات مال بدهد و دیدن شانه تراش در خواب، دلیل بر مردی باشد که غم و اندوه از دل ببرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر با شانه موی خویش را شانه کنید نیکو است چون از پریشانی فکر و از تردید و دودلی نجات می‌یابید و غم و رنج را از خود می رانید و کارهایتان روال مطلوب می‌گیرد.

اگر در خواب ببینید که موی را شانه می‌کنید و به شانه موی چسبیده، یعنی چند تار موی شما کم شده و ریخته و با شانه پایین آمده کاری در جهت تنظیم امور خود می‌کنید که به شان و حرمت شما لطمه می زند و به قدر مویی که از سرتان کم شده از آبروی شما کاسته می‌گردد.

بدهکاری اگر در خواب ببیند که موی خویش را شانه می‌کند آن طور که مویش صاف شده و شانه بر آن بند نمی‌شود و سر می‌خورد و پایین کشیده می‌شود از غم و اندوه بدهکاری فرج حاصل می‌کند و وام خویش را می‌پردازد.

اگر زن یا مردی مورد اتهام قرار گرفته باشد و ببیند که موی خویش را به طریقی که گفته شد شانه می زند و مویش صاف شده برائت حاصل می‌کند و از او رفع اتهام می‌شود.

اگر مریضی این را در خواب ببیند از بیماری و رنجوری شفا می‌یابد.

حال اگر ببینید که موی خود را شانه می‌کنید ولی موی چنان ژولیده است که شانه در آن فرو نمی‌رود و کار نمی‌کند و پایین نمی‌آید خوب نیست زیرا خواب شما می‌گوید با مشکلات بزرگ رو به رو می‌شوید و گره بر کارتان می‌افتد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

شانه زدن: یک کار بیهوده

تعبیر خواب شانه زدن موی سر زن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

برای زنان شانه نشانه وجاهت معنوی است و زنی اگر در خواب ببیند موی خویش را شانه می زند در خانه و خانواده عزت و حرمت می‌یابد و نزد شوهر عزیز می‌شود.

تعبیر خواب خریدن شانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در این صورت اگر در رؤیا ببینید که شانه ای دارید یا شانه ای خریده‌اید یا شانه را کسی به شما داده چندی گرفتار پریشانی از نوع تردید در تصمیم گیری خواهید شد.

لیلا برایت:

اگر خواب ببینید که شانه‏‌اى خریده‏‌اید، به این ‏معنا است که در کارها موفق و پیروز می‌شوید.

تعبیر خواب شانه شکسته

مطیعی تهرانی:

اگر شانه ای در خواب ببینید که دنده‌هایش شکسته زیان می‌بینید و تسلسل و توالی کارهایتان از دست می‌رود.

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب لباس نو و تمیز و شسته - دیدن لباس کهنه در خواب تعبیرش چیست

همچنین ببینید

تعبیر خواب شکم و جراحی شکم و دوختن شکم در خواب

تعبیر خواب شکم و جراحی شکم و دوختن شکم در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 1 =