تعبیر خواب شاخه درخت و شکستن شاخه درخت و بریدن شاخه درخت

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب شاخه درخت و شکستن شاخه درخت و بریدن شاخه درخت را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دیدن شاخه درخت و شاخه درخت پر از برگ های سبز و میوه و آویزان شدن شاخه درخت و سوزاندن و آتش زدن شاخه درخت و شاخه درخت خشک شده و شاخه درخت سبز هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید که کاملترین تعبیر خواب شاخه درخت را گردآوری کردیم .

تعبیر خواب شاخه درخت خرما,تعبیر خواب شاخه درخت توت,تعبیر خواب شاخه درخت انجیر,تعبیر خواب شاخه درختان,تعبیر خواب شاخه درخت بریدن,تعبیر خواب شاخه درخت گیلاس,تعبیر خواب شاخه درخت سیب,تعبیر خواب شاخه درخت سبز

تعبیر خواب شاخه درخت و شکستن شاخه درخت و بریدن شاخه درخت

تعبیر خواب شاخه درخت خشک,تعبیر خواب شاخه درخت شکسته,تعبیر خواب بالا رفتن از شاخه درخت,تعبیر خواب شاخه درخت سبز و پر از میوه,معنی و مفهوم دیدن شاخه درخت در خواب

تعبیر خواب شاخه درخت و شکستن شاخه درخت و بریدن شاخه درخت

محمدبن سیرین گوید :

دیدن شاخه در خواب ، دلیل بر فرزندان و برادران و خویشان بود .

اگر بیند شاخه ای درخت انبوه و بسیار بود ، دلیل که خویشان او بسیار شوند . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که خویشان او کم شوند .

اگر بیند شاخه از درخت خود ببرید دلیل که خویشی را از خود دور کند .

اگر بیند که شاخی از درخت او کم شد دلیل که یکی از خویشان او بمیرد .

اگر بیند که شاخه خرما در دست داشت ، دلیل که فرزندی آورد .

محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که او را شاخ درختی دادند باریک و دهنده شاخ معروف بود ، دلیل است از آن کس منفعت یابد .

اگر دهنده مجهول بود ، دلیل که از بیگانه منفعت یابد . اگر آن شاخ خشک بیند هیچ خیر و فساد به او نرسد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

این تعبیر برای زن و مرد یکسان است زیرا شاخه در خواب های ما اهل است و طبعا هم زن می تواند صاحب اهل باشد و هم مرد منتها بنابر قاعده و رسم تکفل اهل با مرد است و تدبیر ایشان با زن . درختی را در نظر بگیرید که شاخه و برگ فراوان دارد .

این شاخه ها به ترتیب هر چه از تنه درخت دورتر می شوند نازکتر می گردند و متفرق تر .

در خواب تنه درخت شما هستید و شاخه ها فرزندان و متعلقان و خانواده شما که مانند شاخه های درخت تقدم و تاخر دارند و درجه و میزان قرابتشان متفاوت است .

اگر در خواب ببینید درختی پر شاخ و برگ در خانه دارید و این درخت سر سبز و بارور است رویائی نیکو دیده اید چون این نشان صحت و سلامت افراد خانواده شما است و با دیدن این خواب می توانید نسیت به آینده آن ها جمعیت و فراغت خاطر داشته باشید .

حال اگر درختی زرد و کم شاخه و خشکیده در خواب ببینید و احساس کنید که آن درخت به شما تعلق دارد تعبیر خلاف آن است که گفته شد .

اگر در خواب ببینید که شاخه های درخت شما را کنده و برده اند در خانواده شما نفاق و افتراق پیش می آید .

اگر خودتان شاخه ای را از بن بر کنید یکی از نزدیکان خویش را می رانید و طرد می کنید .

اگر شاخه ای مورد توجه شما باشد و در عالم خواب خیال کنید و بعد هم ببینید که آن شاخه نیست یکی از آن ها را از دست می دهید و آن شاخه هر چه کلفت تر و به تنه نزدیکتر باشد همان طور که گفتم درجه قرابت بیشتر است .

اگر بیننده خواب جوان و نان خور خانواده باشد تنه درخت بزرگتر و کفیل خانواده محسوب می شود و چنان چه خودتان کفیل خانواده هستید تنه درخت شمائید .

اگر ببینید شاخه های درختی را هرس می کنید و این کار را به نیت اصلاح و بهبود انجام می دهید تمشیت امور خانوادگی می کنید و تدبیر به کار می برید و حدود هر کس را تعیین می نمائید .

چنان چه در خواب ببینید که شاخه ای از درخت زیتون در دست دارید پولی از جانب یکی از افراد خانواده عایدتان می شود یا او وسیله و کار ساز می شود که سودی ببرید .

اگر ببینید که شاخه ای از نخل دارید صاحب فرزند می شوید . اگر شاخه ای از مو و درخت انگور داشته باشید معامله ای سود آور انجام می دهید .

اگر ببینید که شاخه ای از بید در دست دارید غمین و اندوهگین می شوید .

اگر شاخه ای از شاه توت داشته باشید تلخ کامی می کشید و اگر توت باشد تقریبا همین طور مگر این که دانه های توت رسیده و شیرین بر آن باشد .

اگر شاخه ای از درخت سرو و چنار داشته باشید در آینده مقاوم و با نشاط خواهید زیست . به طور کلی دیدن شاخه های درخت بر درخت بهتر از این است که کنده و جدا شده ببینیم .

اگر ببینیم که شاخه های درخت همسایه به خانه ما آویخته تعبیر مشروط دارد و بستگی پیدا می کند به این که چه درختی باشد ولی کلا سر سبزی از همسایه بد نیست .

۱ـ اگر در خواب شاخه درختی را لبریز از برگهای سبز و میوه ببینید ، نشانه آن است که با دوستان ، ساعات خوشی خواهید داشت و ثروتی به چنگ خواهید آورد .

۲ـ اگر خواب ببینید شاخه درختی خشکیده است ، دلالت آگاه شدن از خبرهای تأسف بار از وضع شخصی غایب دارد .

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب زن حامله و باردار - تعبیر حاملگی و بارداری دیگران در خواب

همچنین ببینید

تعبیر خواب پادشاه و ازدواج با پادشاه و پول گرفتن از پادشاه و پادشاه ظالم

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + شانزده =