تعبیر خواب سگ و توله سگ – تعبیر سگ قهوه ای روشن در خواب

تعبیر خواب سگ و توله سگ – تعبیر سگ قهوه ای روشن در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب سگ و توله سگ – تعبیر سگ قهوه ای روشن در خواب را برای شما دوستان گرامی قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب سگ و خوردن گوشت سگ و سگ دنبالت باشه و سگ سیاه حضرت یوسف و سگی که حرف می زند و سگ منوچهر مطیعی و سگ سفید خالدار و توله سگ سفید و سگ زخمی و سگ پشمالو هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما مطالعه کنید …

تعبیر خواب سگ و توله سگ - تعبیر سگ قهوه ای روشن در خواب

تعبیر خواب سگ و توله سگ – تعبیر سگ قهوه ای روشن در خواب,تعبیر خواب سگ گرگی,تعبیر خواب سگ به دنبالت باشه,تعبیر خواب سگ پشمالو,تعبیر خواب خوردن گوشت سگ,معنی و مفهوم سگ در خواب,تعبیر خواب سگ مهربان,تعبیر خواب سگ زخمی,تعبیر خواب کشتن و شکار سگ

تعبیر خواب سگ و توله سگ – تعبیر سگ قهوه ای روشن در خواب

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن سگ در خواب بر چهار وجه است؛

اول: دشمن
دوم: پادشاه طامع (پادشاه طمعکار)
سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار)
چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین)

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

سگ در خواب دیدن، دشمن دون و فرومایه اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه، دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.

اگر بیند كه سگ بر وی بانگ می‌كرد، از دشمنی سخنی زشت می شنود. اگر بیند كه سگ او را بگزید، او را از دشمن گزند رسد.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب سینما و رفتن به سینما و تماشای فیلم در سینما در خواب

اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است که از دشمنی خسته شود.

اگر دید جامه او را بدرید، دلیل این است که در مالش نقصان پدید آید. اگر بیند كه گوشت سگ می‌خورد، دلیل اینکه دشمن را به دشمنی دیگر دفع كند.

اگر بیند سگی را نان می داد، دلیل است كه روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ با وی نزدیكی نمود، دلیل كه دشمن در وی طمع كند.

اگر بیند كه سگ بر وی تكیه كرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد كند و كار او را نصرت دهد. اگر دید كه شیر سگ می خورد، دلیل كه ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد كه با دشمن او را خصومت افتد.

اگر بیند كه سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود. اگر بیند كه سگی ماده در خانه او درآمد، دلیل كه زنی فرومایه را به زنی كند.

اگر دید كه سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مكروهی بر وی رسد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی​​​​​​​

سگ اگر آشنا باشد، حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می‌آید. چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد، امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید، می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.

چنانچه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید؛چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب دوغ و خوردن دوغ ماست - تعبیر دوغ دادن به مهمان در خواب

اگر سگ بیگانه بود و به شما حمله کرد، خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او دور بمانید.

صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزاست و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوی، ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند.

سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد، فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.

تعبیر خواب ترساندن سگ

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر خواب ببینید که سگی از شما ترسید و فرار کرد نشانه فراری دادن شخصی است که دوستش ندارید ولی آن شخص ممکن است شما را دوست داشته باشد چونکه سگ نشانه وفاداری است.

حال اگر آن سگی که از خود راندید با ضعف و زبونی دوباره نزد شما بازگشت خواب شما نیکو است و نشانه این است که در امری اشتباه خواهید گرفت ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید. در این حالت ضعفی که سگ در خواب از خود نشان می دهد نشانه پیروزی شما در بیداری است.

تعبیر خواب غذا دادن به سگ

منوچهر مطیعی غذا دادن به سگ در خواب را نشانه آرامش یافتن از غم و غصه می داند و اگر آن سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و خورد زیان مالی خواهید دید و اگر آن سگ ماده باشد زنی شما را گول خواهد زد و پولی را از چنگ تان در می آورد.

تعبیر خواب خوردن گوشت سگ

محمد بن سیرین می گوید :

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب دیدن خرما در خواب - تعبیر خوردن خرما در خواب

اگر خواب ببینید که گوشت سگ می خورید یعنی دشمنت را به همراه یکی دیگر از دشمناتت شکست خواهی داد.

اگر شیر سگ را می خورید نشانه ترس و بیم شدید است و ممکن است با دشمنت جنگ کنی.

ابراهیم کرمانی هم خوردن گوشت سگ در خواب را نشانه پیروز شدن بر دشمن می داند.

تعبیر خواب مثل سگ شدن

محمد بن سیرین می گوید  :

اگر خواب ببینید که همانند سگ دم دارید نشانه بدست آوردن مال و اموال حرام می باشد و مردم تو را سرزنش خواهند کرد.

ابراهیم کرمانی هم می گوید :

اگر خواب ببینید که همانند سگ مشغول خوردن آب از پیاله هستید نشانه پرداختن به خوشی و خوش گذرانی می باشد و در اثر کارهایی که انجام می دهید گرفتار بلا و فتنه خواهید شد به طوری که مال و اموالی که را جمع کرده اید بین مردم بذل و بخشش خواهید کرد.

تعبیر خواب آمیزش با سگ

اگر خواب ببینید که سگ با تو آمیزش کرد نشانه این است که دشمن در تو طمع می کند.

اگر خواب ببینید که دو سگ همدیگر را لیس می زنند خواب شما بیانگر این است که در یکی از روابط بیداری تان به درک مشترک باهم رسیده اید.

سایر موارد تعبیر خواب سگ

دیدن سگی در خواب که دمش را تکان می دهد و یا دور خودش می چرخاند نشانه این است که شما یک موقعیت را به طور مؤثر مدیریت نمی کنید. با اینکه شما زمان زیادی را برای آن موقعیت صرف می کنید ولی تلاشتان رضایت بخش نیست.

تکیه دادن سگ به شما در خواب اعتماد کردن به دشمن پست و فرومایه است و آن دشمن تو را کمک می کند.

وارد شدن سگی ماده به خانه تو نشانه ازدواج با زنی پست و فرومایه خواهد بود.

اگر خواب ببینید که سگ می خرید نشانه این است که می خواهید دوستان خود را بخرید.

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *