تعبیر خواب سلطان و پادشاه و حاکم و سلطان شدن و دیدن سلطان مرده

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب سلطان و پادشاه و حاکم و سلطان شدن و دیدن سلطان مرده را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دیدن سلطان در خواب و دیدن پادشاه و حاکم یک کشور در خواب و مبارزه و نبرد و جنگیدن با سلطان و سلطان و حاکم یک کشور شدن و ازدواج با حاکم و سلطان هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید که کاملترین تعبیر خواب سلطان و پادشاه را گردآوری کردیم …

تعبیر خواب سلطان جنگل,تعبیر خواب سلطان شدن,تعبیر خواب سلطان سلیمان,تعبیر خواب سلطان بودن,تعبیر خواب سرطان ابن سیرین,تعبیر خواب سرطان داشتن,تعبیر خواب زیارت سلطان ابراهیم,تعبیر خواب مرگ سلطان

تعبیر خواب سلطان و پادشاه و حاکم و سلطان شدن و دیدن سلطان مرده

تعبیر خواب پادشاه و سلطان ظالم,تعبیر خواب جنگیدن با حاکم و پادشاه,تعبیر خواب ازدواج با پادشاه,تعبیر خواب حاکم و سلطان یک کشور شدن,معنی و مفهوم دیدن حاکم و پادشاه و سلطان در خواب

تعبیر خواب سلطان و پادشاه و حاکم و سلطان شدن و دیدن سلطان مرده

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند سلطان در سرائی یا در مسجدی یادر دهی شد دلیل کند که رنجی و مصیبتی به اهل آن مقام رسد .

اگر بیند در جنگ و خصومت بر سلطان غلبه کرد دلیل که حاجتی که دارد روا شود و به مقصود رسد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند سلطان دست راست وی را ببرید دلیل است سوگند دهندش

اگر دید سلطان جان همی کند ، دلیل که دیوانه شود .

اگر بیند سلطان از تخت یا کرسی بیفتاد یا تخت او بشکست یا اسب او را لگد زد یا شمشیر او بشکست یا کسی از وی بستد یا او را کاری سرزد چنانکه مجروح شد این جمله دلیل بر زوال مملکت او کند .

اگر بیند سلطان شد و در سلطانی دادگر بود ، دلیل است شرف و بزرگی یابد بر قدر آن عدل و داد که کرده بود .

اگر بیند سلطان بزرگ بساطی گسترده  دلیل که مال دنیا بر وی فراخ شود و عمرش دراز بود .

جابر مغربی گوید :

اگر کسی سلطانی در خوابگاه خویش و شهر را نیکو بیند دلیل که دولت و عز و جاه او زیاد شود .

اگر سلطانی مرده به خواب بیند ، گشاده روی و خرم که وی را سخن لطیف گفت ، دلیل است کارهای او نکو شود و شغلهای مرده زنده گردد .

اگر عزیز مصر را بر آن حال بیند ، دلیل است عزیز جهان شود .

اگر در شهر خویش سلطانی مهمل بیند ، دلیل که نفس بر وی چیره شود .

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب سرآشپز و پختن غذا توسط سرآشپز و دیدن سرآشپز در رستوران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × سه =