تعبیر خواب سفر و مسافرت رفتن – تعبیر سفر به مکان ناشناخته

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب سفر و مسافرت رفتن – تعبیر سفر به مکان ناشناخته را برای شما دوستان گرامی قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب سفر و مسافرت و رفتن به سفر با ماشین و مسافرت رفتن با قطار و مسافرت با هواپیما و مسافرت و سفر با موتور هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما مطالعه کنید که کاملترین تعبیر خواب مسافرت و سفر را قرار دادیم … 

تعبیر خواب سفر و مسافرت رفتن - تعبیر سفر به مکان ناشناخته

تعبیر خواب سفر و مسافرت رفتن – تعبیر سفر به مکان ناشناخته,تعبیر خواب سفر رفتن,تعبیر خواب سفر با ماشین,تعبیر خواب سفر با قطار,تعبیر خواب سفر با هواپیما,تعبیر خواب سفر با موتور و مترو,تعبیر خواب مسافرت رفتن با خانواده

تعبیر خواب سفر و مسافرت رفتن – تعبیر سفر به مکان ناشناخته

بخشی از سفرهایی که در رؤیا دیده می‌شوند شامل سفرهای زیارتی مانند سفر کربلا، سفر مشهد و… می‌باشند که برای تعابیر این گونه خواب‌ها بایستی به تعبیر خواب زیارت و زائر رجوع کنیم و اما تعبیر خواب سفر کردن و یا مسافرت چگونه است؟

تعبیر خواب سفر کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو گردد. اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود، تاویلش به خلاف این بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می‌کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می‌آید. اگر به جایی سفر می‌کنید که بهتر است از آنجا که می‌روید وضع شما بهتر می‌شود ولی اگر به جایی که می‌روید از جایی که سفر را آغاز می‌کنید بدتر است وضع شما بد می‌شود و تغییری که پدید می‌آید مطلوب و دلخواهتان نیست.

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید هنگام سفر از زمینی سنگلاخ و شیب دار می‌گذرید، علامت آن است که پس از رسیدن به منفعتی آشکار، زیان و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت. اگر خواب ببینید به هنگام مسافرت از تپه‌ها و کوههای سرسبز و حاصلخیز عبور می‌کنید، علامت آن است که به شکل برجسته ای شادمان و سعادتمند خواهید شد. اگر خواب ببینید همراه جمعیتی با ماشینی مسافرت می‌کنید، علامت آن است که با ماجراهایی دلپذیر روبرو خواهید شد و دوستانی تازه پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب سفر کردن به مکانی نامعلوم ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می‌رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یا از سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می‌رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید به مکان‌هایی ناشناخته و کشف ناشده مسافرت کرده‌اید، نشانه آن است که دشمنانی خطرناک خواهید داشت.

تعبیر خواب سوغاتی سفر منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که ساک و کیف و بونه و بسته‌های زیادی دارید و به سفر می‌روید تغییراتی در زندگی شما پدید می‌آید که تکالیفتان را زیاد می‌کند. وظایف دشواری را به عهده می‌گیرید ولی اگر در خواب دیدید که از سفر بازگشته و سوغاتی و کیف و و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می‌دهد که به دنبال دگرگونی‌ها سودی عاید شما می‌گردد که به اندازه همان بسته‌هاست.

تعبیر خواب مسافرت همراه با خداحافظی منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید به سفر می‌روید و گریه می‌کنید از دیدار کسی خوشحال می‌شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می‌کنید اما نمی‌دانید به کجا می‌روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است. کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می‌شوید یا بشارتی به شما می‌رسد.

تعبیر خواب مسافرت با وسایل مختلف لوک اویتنهاو می‌گوید:

با کالسکه: خوشبختی دائمی با پای پیاده: امور بسیار مهمی در پیش رو دارید

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید به تنهایی با ماشین مسافرت می‌کنید، علامت آن است که به سفری پرحادثه خواهید رفت.

مسافرت از طریق دریا آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید از طریق دریا مسافرت می‌کنید، نشانه آن است که علاوه بر گرفتن پاداش کارهای دشواری که به ثمر رسانده‌اید، پول بسیار زیادی نیز به دستتان خواهد رسید. اگر خواب ببینید هنگام مسافرت از طریق دریا با فاجعه ای روبرو می‌شوید، نشانه آن است که گرفتار عشق‌های دروغین خواهید شد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

سفر دریایی: شما سرزمین‌های دوری را خواهید دید.

منبع : دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب فسنجان و خوردن فسنجان - تعبیر دیدن خورشت فسنجان در خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *