تعبیر خواب سرفه کردن و سرفه خونی و سرفه خلط دار و سرفه دیگران

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب سرفه کردن و سرفه خونی و سرفه خلط دار و سرفه دیگران را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب سرفه شدید و سرفه خشک و سرفه خونی و سرفه و عطسه و خلط آمدن و سرفه شدید و متوالی و سرفه بیش از حد و سرفه مرد و زن و شنیدن صدای سرفه هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید که کاملترین تعبیر خواب بیماری سرفه را گردآوری کردیم …

تعبیر خواب سرفه خونی,تعبیر خواب سرفه دیگران,تعبیر خواب سرفه و خلط,تعبیر خواب سرفه مرده,تعبیر خواب سرفه خلطی,تعبیر خواب سرفه خلط دار,تعبیر خواب سرفه و عطسه,تعبیر خواب سرفه ی خونی

تعبیر خواب سرفه کردن و سرفه خونی و سرفه خلط دار و سرفه دیگران

تعبیر خواب سرفه شدید,تعبیر خواب سرفه کردن دیگران,تعبیر خواب سرفه های زیاد,تعبیر خواب سرفه خشک,تعبیر خواب سرفه مرد و زن,تعبیر خواب شنیدن صدای سرفه,تعبیر خواب سرفه بچه و کودک,معنی و مفهوم سرفه در خواب و رویا

تعبیر خواب سرفه کردن و سرفه خونی و سرفه خلط دار و سرفه دیگران

محمدبن سیرین گوید:

سرفه کردن در خواب بر پنج وجه است.

اول: سرفه تر.
دوم: سرفه خشک.
سوم: سرفه که بلغم بر آرد.
چهارم: سرفه که خون برآرد.
پنجم: سرفه که صفرا برآرد.

اگر بیند به گاه سرفیدن بلغم برآورد، دلیل که نزد کسی شکایت نماید از بلائی و رنجی که به وی رسد، یا به سبب مال که از او ضایع شود.

اگر دید سرفه خشک داشت، دلیل که شکایتی کند که محال و بیهوده است.

اگر دید به وقت سرفیدن صفرا برآورد، دلیل که مردی بود بدخوی، که هر کس از وی شکایت نماید.

اگر یدی پیش مهتری می سرفد، دلیل که شکایت خود نزد مهتری نماید. اگر بیند …

آهسته سرفه کردن، دلیل که غمخوار دین است.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر خواب دیدید که در حال سرفه کردن هستید، دلیل که کسی شکایت از وی بکند.

اگر دید که او را سرفه می آمد، دلیل ناتوانی است. جابرمغربی گوید:

اگر دید سرفه در گلوی او بماند، چنانکه نتوانست برآرد، دلیل است بر هلاک او

اگر دید او را سرفه پیدا شد، از جمله سرفه پیران، چنانکه بلغم می انداخت، دلیل که از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند او را سرفه جوانان پیدا گردید، همین تاویل دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر کسی به خواب دید که می سرفید، دلیل که او را از پادشاه رنج و آفت رسد.

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب خرس و غذا دادن به خرس - تعبیر خرس سفید و قهوه ای در خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *