تعبیر خواب ساعد دست و موی ساعد و شکستن ساعد در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب ساعد دست و موی ساعد و شکستن ساعد در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب ساعد و بریده شدن ساعد دست و قطع شدن ساعد و نداشتن ساعد و ساعد نحیف و ضعیف و ساعد قوی هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید …

تعبیر خواب ساعد دست,تعبیر خواب ساعد نیوز,تعبیر خواب ساعت امام صادق,تعبیر خواب ساعد دست یوتاب,تعبیر خواب ساعد راست,تعبیر خواب شکستن ساعد دست,تعبیر خواب لاغر شدن ساعد دست

تعبیر خواب ساعد دست و موی ساعد و شکستن ساعد در خواب

تعبیر خواب قطع شدن ساعد دست,تعبیر خواب بریده شدن ساعد دست,تعبیر خواب ساعد ضعیف و قوی,معنی و مفهوم دیدن ساعد در خواب

تعبیر خواب ساعد دست و موی ساعد و شکستن ساعد در خواب

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

ساعد دست در خواب دیدن، دوست و انباز و مردم معتمداست.

اگر بیند ساعد دست او درست و بزرگ است، دلیل او را از دوست و انباز خیر و منفعت رسد و از ایشان عزت یابد.

اگر بیند که ساعد دست او بشکست یا بیفتاد، دلیل که دوست و انباز از وی جدا گردد.

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

اگر بیند که بر ساعدهای دست او موی بسیار بود، غمگین و وامدار گردد، یا مال از دست وی برود.

اگر بیند موی از ساعد دست خود بسترد، دلیل که وامش گذارده شود و بی غم گردد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ساعد قسمتی از دست است که بین مچ و آرنج قرار گرفته و معبران معتقدند که ساعد در خواب انسان شریکی است رفیق. دوستی است که در کار شریک انسان است و همان قدر مدد و همکاری می کند که سود می برد یا ریان تحمل می کند.

اگر در رویاهای خود ببینید که ساعد شما لاغر و ضعیف و نحیف است دوست یا شریکتان از شما آزردگی دارد.

این تعبیر برای هر حالت غیر طبیعی که در ساعد باشد هست.

اگر ببینید که ساعد شما طوری مو دارد که نقاط دیگر بدنتان فاقد آن است دوست خود را از دست می دهید یا مقروض و بدهکار می شوید.

اگر ببینید موی ساعد خود را می کنید از دوست خود رفع کدورت می نمائید یا دین خود را ادا می کنید و مجموعا از غم و اندوه می ترسید.

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب ساختمان سازی و ساختن ساختمان و خانه در قبرستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.