تعبیر خواب زن جوان در خانه – دیدن زن چادری مشکی در خواب تعبیرش چیست

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب زن جوان در خانه – دیدن زن چادری مشکی در خواب تعبیرش چیست را برای شما دوستان گرامی قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب زن و زن محجبه و زن متاهل و زن مجرد و زن غریبه در خانه و زن برادر و داداش و زن سیده و زن سیاه پوس و قد بلند و زن افغانی و زن شوهردار و باردار هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را از دست ندید که کاملترین تعبیر خواب زن را قرار دادیم …

تعبیر خواب زن جوان در خانه - دیدن زن چادری مشکی در خواب تعبیرش چیست

تعبیر خواب زن جوان در خانه – دیدن زن چادری مشکی در خواب تعبیرش چیست,تعبیر خواب زن برادر و داداش,تعبیر خواب زن چادری,تعبیر خواب زن گرفتن,تعبیر خواب زن غریبه,تعبیر خواب زن سیاه پوست,تعبیر خواب زن قد بلند,تعبیر خواب زن سیده,تعبیر خواب زن افغانی,تعبیر خواب زن لخت و برهنه,تعبیر خواب زن گرفتن مرد زن دار,تعبیر خواب زن گرفتن شوهرم

تعبیر خواب زن جوان در خانه – دیدن زن چادری مشکی در خواب تعبیرش چیست

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ابن سیرین نوشته زن جوان در خواب شادی و مقصود مرد است و گرفتاری‌های آن مرد. معبران دیگر نیز تقریبا همین نظر را ابراز داشته اند. خانم آیتانوس می‌گفت: زن در خواب برای مرد هدف است و برای زن دشمن و رقیب.

دیدن زن شناخته شده و معروف در خواب هیچ تعبیری ندارد. حتی اگر زنی را در خواب ببینید که هیچ شباهتی بین او و زن شناخته شده نباشد، اما در عالم خواب فکر یا احساس کنید که مثلا او آن زن معروف است باز هم خواب شما بی تفاوت و قابل تعبیر می‌باشد.

زن موقعی در خواب صاحب تعبیر می‌شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببینید و بشناسید. در چنین صورتی دیدن زن در خواب برای مرد هدف و مقصود است و برای زن رقیب و دشمن.

زیبایی و زشتی آن زن عظمت یا حقارت هدف را باز می‌گوید و همین طور برای زنان بی خطر یا خطرناک بودن رقیب و دشمن را حکایت می‌کند.

معبران حتی چاقی و لاغری زن را دخیل دانسته اند ولی، چون معیار پسند زن در زمان‌های مختلف فرق می‌کند، چاقی و لاغری را معیار نمی‌گیریم. مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخی نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطی و تنگی.

از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند که زن در خواب شادی و مقصود است و شغل موفق و فراخی نعمت.

توضیح درباره زن بسیار طولانی می‌شود لذا با درک معنی زن در خواب تعبیر و تشخیص خواب‌ها را به خود بینندگان خواب‌ها وا می‌گذاریم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخیص آسان می‌شود.

این نکته نیز باید افزوده شود که زنان خویشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبیری ندارند.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

تعبیر زن غریبه و ناآشنا بهتر از زن آشنا می‌باشد،
تعبیر دیدن زن جوان، شادی و خواسته و مقصود می‌باشد.
تعبیر پیرزن، دنیا و کار دنیوی می‌باشد. تعبیر پیرزن ترشرو و عبوس و کثیف، حال و روز بد و دست نیافتن به خواسته می‌باشد.
تعبیر پیرزن سالخورده کافر، دنیا و مادیات و همچنین مال و اموال حرام می‌باشد، ولی تعبیر پیرزن سالخورده مسلمان، مال و اموال حلال است. اگر ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.
تعبیر دیدن زن شاد و آراسته، خواسته‌های دنیوی می‌باشد.
تعبیر دیدن زن خوب و چاق، فراوانی نعمت می‌باشد.
تعبیر دیدن زن زشت و لاغر، قحطی و کمبود می‌باشد.

اگر ببینی زن یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.

اگر ببینی زن خودت را فروخته‌ای، حرمت و بزرگی تو از بین می‌رود و بد نام می‌شوی، مگر اینکه به غیر از این زن، زن دیگری هم داشته باشی، که در اینصورت تعبیرش این است که کار تو دوباره درست و برقرار می‌شود.

اگر ببینی زن یا فرزند خودت را گرو گذاشته‌ای، کسی به تو ستم خواهد کرد.

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب درخت نخل خشک - تعبیر چیدن خرما از درخت نعل در خواب

تعبیر زن غریبه بهتر از زن آشنا است.

اگر ببینی با پیرزنی ارتباط و مصاحبت داری، به دنیا دلبستگی پیدا کرده‌ای.

اگر ببینی پیرزن غریبه‌ای به تو سلام می‌کند، بخت و اقبال دنیوی تو خوب می‌شود.
تعبیر دیدن زن مفسد، برای افراد دنیادار و مادی، افزایش و گستردگی دنیا و مادیات می‌باشد، و تعبیرش برای افراد درستکار، افزایش علم و درستکاری است.

اگر ببینی زنی به تو سلام می‌کند، از کسی شاد و خوشحال می‌شوی.

اگر ببینی مرد‌ها از زن‌ها فرار می‌کنند، از شخص بزرگی دچار ترس و دلهره می‌شوی. اگر مردی در خواب ببیند که کسی به زن او دست درازی کرده است، نزدیکان و اهل آن زن ثروتمند می‌شوند.

زن مفسد درخواب، اهل دنیا را زیادتیِ دنیا باشد و اهل صلاح را، زیادتیِ صلاح و علم و زن غریب بهتر از زن آشنا باشد.

اگر مردی ببیند کسی دست درازی با زن او کرد، دلیل باشد که اهل آن زن توانگر گردند.

اگر ببیند زن او به نزد مردمان بیگانه به فساد باشد، دلیل است که به او منفعت و نیکی رسد.

اگر ببیند کسی زن او را نیزه یا شمشیر داد، دلیل که پسری آورد، اگر ببیند که کسی او را دوا داد، دلیل که دختری آورد.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر ببینی در راهی مشغول حرکت می‌باشی، ولی زنی پیش تو آمد و به خاطر او از مسیر خودت منحرف شدی و به طرف او رفتی، فریب دنیا را می‌خوری و دین و ایمان تو ضعیف می‌شود و راه خیر و خوبی را رها می‌کنی.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب لیمو و لیموی سبز و خشک - تعبیر خواب خوردن لیمو شیرین

اگر زن پادشاه بیند که دختری به زاد، دلیل است شوهرش گنج یابد. اگر بیند پسر زاد، دلیل غم و اندیشه بود.

اگر مردی بیند که دختری بزاد، دلیل که غمگین و مستمند شود. اگر بیند که پسرزاد، دلیل که کارنیکوئی از وی صادر شود و از آن کار او نام نیکو در عالم منتشر شود.

اگر دختری دوشیزه بیند که فرزندی زاد، دلیل و تاویلش این است که گذشت.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن زنان در خواب، نشانه روبرو شدن با دسیسه و نیرنگ است.
اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می‌کنید، علامت آن است که در زندگی مغلوب و ناکام باقی خواهید ماند.
دیدن زنی چشم آبی با مو‌هایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه‌ای از دست می‌دهید.
دیدن زنی که چشم‌های قهوه‌ای دارد، علامت آن است که خود را گرفتار معامله‌ای خطرناک خواهید ساخت
دیدن زنی موخرمایی در خواب، نشانه آن است که در زندگی سردرگم و پریشان خواهید شد.
دیدن زنی با مو‌های بلوند در خواب، نشانه آن است که تمام امور زندگی با سعادت و شادمانی سپری خواهد شد.

تعبیر خواب به روایت دانیال

اگر ببینی باغ، سرسبز و دارای بنا‌ها و قصر‌های متعددی است و زن زیبایی تو را به طرف خودش فرا می‌خواند، در آخرت به بهشت و حورالعین می‌رسی و به درجه شهیدان نائل می‌شوی.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

تعبیر‌های زن عبارتند از:
شادی و مقصود و خواسته، دنیا، کار و شغل دنیا، فراوانی و فراخی نعمت، قحطی و کمبود، ثروتمندی
اگر زنی بیند که پسری زاد و در زمان با آن پسر سخن گفت، دلیل مرگ او باشد، اگر بیند دختر زاد، دلیل است که از نسل او فرزندی پدید آید که مهتر اهل بیت خویش بود.

تعبیر خواب به روایت یونگ

دیدن زن در خوابتان بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌ی شما یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که یک زن بیانگر وسوسه و گناه است. اگر شما زن را بشناسید، ممکن است بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که در موردش دارید.
دیدن یک پیر زن در خوابتان بیانگر نگرانی شما در مورد پیر شدن است. تعبیر دیگر این است که پیر زن ممکن است شکل نمونه اولیه باشد که نمادی از خرد، بینش و یا قدرت زنانه است. اگر خواب ببینید که پیر زن کور است خواب به شما می‌گوید که با غرایز درونی تان پیش بروید (به غریزه تان گوش دهید). برخی اوقات شما نمی‌توانید ببینید که چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما هنوز حسش می‌کنید.
خواب دیدن یک زن حامله بیانگر این است که ارتباط نزدیک تری با او را تجربه می‌کنید.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

زن: شانس در عشق
دیدن یک زن: ناتوانی
دیدن چندین زن: افترا
زن مو بور: اتفاقی خوشایند
زن مو قهوه‌ای: بیماری
زن مو قرمز: نامعقولات
زن ضعیف: خبر‌های دلگرم کننده
زن عریان: عزاداری در خانواده
شنیدن صدای یک زن: عزم سفر کردن
بوسیدن یک زن: استفاده مادی
زن باردار: شادمانی
پیر زن: دعوا
زن چادری: مرگ

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب میخ و کوبیدن میخ به دیوار,تعبیر میخ چوبی و فلزی در خواب

دیدن صحبت کردن با زن زیبا آن سال را به خوشی ونیکی بگذراند.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

خواب یک زن : امنیت در عشق
یک زن سفید پوست : یک ماجرای عشقی به پایان می رسد .
یک زن با پوست برنزه : به سختی بیمار می شوید .
یک زن سیاه پوست : یک بیماری کوچک
یک مرد خواب یک زن مرده را ببیند : یک زن ثروتمند عاشق او خواهد شد .
یک زن خواب یک زن مرده را ببیند : او خود را تنها و ترک شده خواهد دید.
یک زن می رقصد : بیماری
یک زن که روی تخت دراز کشیده :امنیت
یک زن خود را از شما پنهان می کند : مراقب خیانت باشید .
یک زن زیبا و برهنه : یک ناکامی بزرگ
یک زن به ملاقات شما می آید : امیدتان را از دست ندهید .
یک زن به شما خدمتی می کند : شهرت بد پیدا خواهید کرد .
صدای یک زن را می شنوید : برای همیشه محل زندگیتان را تغییر خواهید داد.
یک زن شما را می ترساند : ناتوانی و ناخوشی
زنهای متعدد : تحقیر خواهید شد .
یک مرد خواب ببیند که یک زن بسیار زیبا با او حرف می زند : دیگران پشت سر او پرگوئی میکنند
یک زن از یک مرد دلربائی می کند : حسادت
یک مرد خواب یک زن بدنام را ببیند : یک مصیبت در پیش است .
شما یک زن بدنام هستید : از تحقیر رنج خواهید برد
یک زن خواب ببیند که از شوهرش طلاق می گیرد: او با مرد دیگری ازدواج می کند.
یک مرد خواب ببیند که زن شده : او در آینده نقش یک زن را بازی می کند.
یک زن خواب ببیند که مرد شده : تولد یک فرزند پسر که باعث موفقیت و احترام خانواده خواهد شد.
یک زن با موهای سفید : احترام
یک زن با موهای بلند طلائی :زندگی شما پر از خوشی خواهد شد .
یک زن با موهای بلند خرمائی : پول و احترام
یک مرد متاهل خواب ببیند که یک زن موهایش تا به زمین رسیده : زن او زناکار است .
یک دسته زن در یک زایشگاه : خوشبختی بزرگ
یک مرد خواب یک زن در حال زایمان را ببیند : شانس و شادی
یک زن مجرد خواب ببیند که آبستن است : او صاحب فرزندی کر و لال خواهد شد.
یک زن شوهردار خواب ببیند که آبستن است : خبرهای بسیار خوش دریافت خواهد کرد.
یک زن شوهردار خواب ببیند که یک ماهی میزاید : فرزندان او بسیار باهوش خواهند بود .

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *