تعبیر خواب رودخانه و گذشتن از رودخانه – دیدن رودخانه در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب رودخانه و گذشتن از رودخانه – دیدن رودخانه در خواب نشانه چیست را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب رودخانه و رودخانه خشک شده و بدون آب و رودخانه پر از آب و خروشان و رودخانه بزرگ و کوچک و شنا کردن در آب رودخانه هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب رودخانه را قرار دادیم …

تعبیر خواب رودخانه و گذشتن از رودخانه - دیدن رودخانه در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب رودخانه پر از آب,,تعبیر خواب رد شدن از رودخانه,تعبیر خواب رودخانه کم عمق,تعبیر خواب رودخانه خروشان,تعبیر خواب ماهی گرفتن از رودخانه,معنی و مفهوم رودخانه در آب

تعبیر خواب رودخانه و گذشتن از رودخانه – دیدن رودخانه در خواب نشانه چیست

رودخانه: احساساتی که درون ما در جریان هستند یا ما غرق آن‌ها هستیم، فرآیند حیات در بدن که با احساسات، جنسیت و تغییرات حال و هوای فرد ارتباط دارد، جریان رویدادهای زندگی ما که به سرنوشت ما ختم می‌شود. استفاده از تصویر رودخانه در ادبیات و فیلم سازی به ما کمک می‌کند معنای نهان در سمبل‌های آن را بهتر بفهمیم. رودخانه می‌تواند به آرامی در جریان باشد، طغیان کند و حتی خشک شود و این‌ها نمایانگر حال ما درباره انرژی، جنسیت و احساسات و عواطف خود هستند.

انرژی‌ای که از آن سخن رفت می‌تواند به اندازه اضطراب بیماری‌زا باشد و یا به اندازه مسرت به سلامتی کمک کند. غرق شدن در رودخانه نیز ممکن است (اصطلاح غرق در نومیدی را به یاد آورید) شناور ماندن روی سطح آن، اینکه رودخانه فرد را با خود ببرد و به عبارتی همرنگ جماعت باشد یا گذشتن از روی رودخانه که به تحولی در زندگی و حتی مرگ اشاره می‌کند.

در رودخانه بودن: فرد تحت نفوذ جریان احساسی و انرژی درون خود قرار گرفته یا حتی در آن‌ها غرق شده . مثلا ممکن است عاشق شخصی شوید و به هر دلیلی ازدواج صورت نگیرد. سال‌ها بعد در وضعیت ناخوشایندی از زندگی خاطرات و تعلقات آن عشق کهنه و اینکه اگر با او می‌بودید چه مشد، شما را در خود غرق می‌کنند. بدین ترتیب است که فرد در چنین احساساتی غرق می‌شود.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب ریزش مو و کچل شدن - تعبیر خواب از دست دادن مو

گذشتن از رودخانه: ایجاد تحولی عظیم. اگر رویابین از میان آب‌ها (با شنا، راه رفتن و غیره) از رودخانه گذشت به معنای مواجهه با احساسات و عواطف بسیار طی فرآیند تغییر و تحول است.

دیدن شخص دیگری که از رودخانه می‌گذرد: احساسات مربوط به مرگ، مثلا افتادن و غرق شدن در رودخانه

رفتن بر خلاف جهت جریان آب: خودداری در برابر احساسات خویشتن، کردار و افکار بر خلاف عرف رایج و متداول، تمایل ناخودآگاه.

کنترل رودخانه: هدایت انرژی عاطفی و جنسی فرد.

رودخانه راکد: مهار احساسات یا جنسیت، جلوگیری فرد از پیشرفت خویش.

تعبیر خواب رودخانه

محمدبن سیرین گوید:

رود بزرگ در خواب، دیدن مردی بزرگوار است. اگر بیند در رود بزرگ صافی شد. دلیل که با مردی با دیانت پیوندد.
هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود. اگر به خلاف این بیند، آن مرد ستمگر و فاسق تر بود.

حضرت دانیال گوید:

اگر بیند که آب رود زیاد شد، دلیل که مال وزیر زیاد شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن رود در خواب بر هفت وجه است.

حج.
بزرگی و جاه (جاه ومقام).
پادشاهی.
نعمت.
تجارت.
ریاست.
علم و ظفر بود (علم و پیروزی).

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بیان می‌کند. آب تنی در رودخانه انتفاع و بهره وری است از مال و نعمت و عزت و بزرگی

تعبیر خواب رودخانه گل آلود

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند در رودی بزرگ شد که آبش تیره بود و در زیر وی گل گندیده بود، دلیل که با مردی ستمگر و بی دیانت پیوندد، به قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی رسد.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب تسمه و تسمه چرمی از پوست حیوان و دیدن تسمه پاره و سوخته

حضرت دانیال گوید:

اگر بیند که آب رود تیره و گندیده بود، دلیل که بیمار شود.

مطیعی تهرانی:

اگر رودخانه ای دیدید که آب گل آلود و کدر داشت غمگین و اندوهناک می‌شوید. رودخانه در خواب دیدن با آب کدر خوب نیست زیرا نعمات بسیاری هست که اگر از طریق درست مورد استفاده قرار ندهیم جز وبال چیزی برای ما نمی‌آورد.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن آب گل آلود رود در خواب نشانه آن است که به بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرح‌های پنهانی دشمنان.

تعبیر خواب رودخانه زلال و صاف

مطیعی تهرانی:

اگر رودخانه ای ببینید که آب صاف و روشن دارد در آینده با مردی کریم و بزرگوار برخورد خواهید کرد و از او نعمت خواهید یافت و حمایت خواهید شدو اگر در خواب دیدید رودخانه ای در زمین شما جریان دارد و در عالم خواب احساس کردید که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت می‌یابید که به کرامت معروف می‌شوید.
اگر در آب صاف رودخانه غسل کنید یعنی سر و تن بشویید هم بهره مند می‌شوید و هم از غم و رنج فراغت می‌یابید.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

رودخانه عریض و زلال: خوشبختی زیاد در آینده

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید آب رود زلال و شفاف است، نشانه آن است که زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماست.

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهائی بیابد

مطیعی تهرانی:

غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نیست که جمله معبران آن را مرگ تعبیر کرده‌اند.

تعبیر خواب خوردن آب رودخانه

حضرت دانیال گوید:

اگر بیندکه آب رود همی خورد، دلیل که از وزیر عطا یابداگر بیند آب رود سرد و خوش بود، دلیل که نوازش وزیر بکند. اگر بیند که رود خون گشته بود و می‌رفت، دلیل که در آن دیار خون ریختن عظیم بود، ودر میان پادشاهان. اگر بیند از آن آب خون آلود همی خورد، دلیل که از بهر طمع به داوری پادشاه افتد.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب عقیق و سنگ عقیق و دیدن انگشتر از جنس عقیق در خواب

تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی

مطیعی تهرانی:

اگر رودخانه ماهیان بسیار داشته باشد بهتر است ولی دیدن آبزیان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نیست.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می‌دهند.

تعبیر خواب شنا در رودخانه

لوک اویتنهاو می‌گوید:

در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی
عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا: آرزوهای شما برآورده خواهند شد
افتادن و بوسیله آن برده شدن: شما شانس زیادی دارید

تعبیر خواب عبور از رودخانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگردر آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می‌یابید.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر دختری خواب ببیند با قایقی عرض رود را طی می‌کند، نشانه آن است که همسری شایسته خواهد یافت و زندگی او همراه با سعادت و خوشی خواهد بود.

اگر دختری خواب ببیند با قایقی از کنار رود می‌گذرد و مشغول جمع آوری سرخس‌ها و سبزه‌های کناره رود است، دلالت بر آن دارد که زندگی سرشار از لذت و خوشی نصیب او خواهد شد و به امتیازات اجتماعی دست خواهد یافت. اما اگر ببیند که با قایق از روی آبی گل آلود و تیره می‌گذرد، نشانه آن است که از مشکلات بسیار حیرت خواهد کرد و سختی خواهد کشید.

اگر خواب ببینید به هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادی مشاهده می‌کنید، نشانه آن است که در پی سعادت و لذت بردن از زندگی، ناراحتی و نومیدی شما را دربر خواهد گرفت.

  منبع : دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *