تعبیر خواب رفتن به حج و حاجی شدن – تعبیر نماز خواندن در کعبه و مکه

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب حج و حاجی شدن – تعبیر نماز خواندن در کعبه و مکه را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب حج رفتن و رفته به خانه خدا و رفتن به مکه مکرمه و روز عرفه و لبیک گفتن در حج و سنگ انداختن به شیطان در حج و سفر و مسافرت حج رفتن هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب حج و کعبه را قرار دادیم …

تعبیر خواب حج رفتن,تعبیر خواب حجامت,تعبیر خواب حجاب,تعبیر خواب حج رفتن مرده,تعبیر خواب حجرالاسود,تعبیر خواب حج رفتن پدر,تعبیر خواب حج رفتن مادر,تعبیر خواب حج عمره, تعبیر خواب کعبه رفتن,تعبیر خواب کعبه در دریا,تعبیر خواب کعبه و باران,تعبیر خواب کعبه امام صادق,تعبیر خواب کعبه و مکه,تعبیر خواب کعبه در آسمان,تعبیر خواب کعبه در خانه,تعبیر خواب کعبه را دیدن

تعبیر خواب رفتن به حج و حاجی شدن - تعبیر نماز خواندن در کعبه و مکه

تعبیر خواب حج رفتن,تعبیر خواب به سفر حج رفتن,تعبیر خواب حج رفتن همسر و شوهر,معنی و مفهوم حج و کعبه در خواب

تعبیر خواب رفتن به حج و حاجی شدن – تعبیر نماز خواندن در کعبه و مکه

دیدن حج رفتن و سفرهای زیارتی در خواب به تعبیر اکثر معبرین کهن و قدیمی رزق، روزی و بهبود کارهاست.

تعبیر خواب حج رفتن

محمد بن سیرین گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که به حج می‌رود، دلیل که خداوند او را حج روزی دهد، اگر بیمار باشد عافیت یابد، اگر وام دارد وامش گذارده گردد، اگر بیم دارد ایمن شود، اگر در سفر است به سلامت بازآید. اگر ببیند که به حج می‌رفت و حج از وی فوت شد، دلیل که عمرش دراز شود و کارش به نظام بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

حج کردن در خواب بر هفت وجه است.

تزویج (ازدواج) کردن
کنیزک خریدن
زیارت پادشاه کردن
نیکوئی بر مردمان
سعی کردن در کار خیر
مزد و ثواب نمودن
به صحبت وهمنشینی اهل علم است.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن حج گزاردن تزویج و شادی باشد

تعبیر لبیک گفتن در حج

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب نان و خوردن نان تازه - تعبیر دیدن تکه های نان در خواب

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند در حرام لبیک می‌زد، دلیل که او را ترس و بیم است.

تعبیر خواب روز عرفه

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند روز عرفه است، دلیل که با کسی صلح کند.

تعبیر خواب نماز خواندن در کعبه

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند در کعبه نماز می‌کرد، دلیل که از بزرگان و مهتران کارش نیکو شود.

تعبیر خواب رفتن به مکه

جابر مغربی گوید:

اگر دید به مسجد یا مکه یامدینه رفت، دلیل که از همه ترس‌ها ایمن شود و مرادهای دنیوی و اخروی حاصل کند

تعبیر خواب حاجی شدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده‌اید از شر و ترس و بلا ایمنی می‌یابید و اگر در خواب ببینید که دیگری حاجی شده است هم برای شما خوب است و هم برای آن که از حج بازگشته و مبشر خیر و صلاح و امنیت خاطر است و برای کسی که از حج آمده سلامت و امنیت حاصل می‌گردد. البته اگر آشنا باشد. و اگر بیگانه و نا آشنا باشد نتیجه خواب متوجه بیننده آن است.

اگر در خواب دیدید که همسرتان حاجیه شده در این صورت خواب شما بشارت می‌دهد که از همان زن فرزندی صالح می‌آورید.

  منبع : دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *