تعبیر خواب رعد و برق و صاعقه – تعبیر رعد و برق و غرش آسمان در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب رعد و برق و صاعقه – تعبیر رعد و برق و غرش آسمان در خواب را برای شما دوستان گرامی قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب رعد و برق و باران شدید و رعد و برق حضرت یوسف و رعد و برق و تگرگ از آسمان و صدای رعد و برق شدید و برق زدگی و رعد و برق بدون باران و رعد و برق و زلزله و صاعقه بزرگ و رعد و برق و صاعه و سیل یوسف نبی هستید پیشنهاد می کنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما مطالعه کنید …

تعبیر خواب رعد و برق و صاعقه - تعبیر رعد و برق و غرش آسمان در خواب

امام صادق (ع) می فرماید:

برق درخواب بر پنج وجه است: خزانه دار پادشاه، وعده بد، خیر، رحمت، راه راست.

ابن سیرین می‌گوید:

رعد و برق در خواب، خزانه دار پادشاه یا حاکم است. اگر غریدنِ تندر با باران باشد، دلیل که مردمان را ترس و بیم کمتر است و نعمت و خیر فراوان.

اگر ببیند باران سخت و تندر سخت بارید، دلیل کند بر ترس بیننده خواب از دعای پدر و مادر.

بعضی از معبران گفته اند:

برق، وعده کردن پادشاه است به بدی. اگر ببیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کاری کند که در آن خیر باشد. اگر ببیند برق می درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ باشد، خصوصا اگر که با برق، باد آهسته بوزد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن صاعقه به خودی خود بد نیست اگر در خواب ببینیم که آسمان منقلب است و صاعقه می درخشد و ابرها می غرند ،

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب نایلون پلاستیکی و نایلون فریزر و کیسه پلاستیکی در خواب

در زندگی ما تحولی پدید می آید. چنانچه در این حالت باران ببارد و آسمان آرام بگیرد رحمت خداوندی شامل حال ما می شود و اگر باران نبارد یا آسمان آرام نشود چندان مطلوب نیست.

اگر ببینید که صاعقه زد و چیزی متعلق به شما را سوزاند هشداری است به شما که خطری تهدیدتان می کند.

اگر به خانه زد آفت و بلائی در کمین بیننده خواب و خانواده اوست و اگر به خودش زد بلا در کمین خود اوست.

اگر در خواب ببینید که صاعقه به درختی زد که آن درخت به شما تعلق دارد زیان مالی متوجه شما می گردد بخصوص اگر درخت باردار باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی همراه ابر، باران و «رعد» سختی درگرفته است، تعبیرش این است که ترس و خطر نفرین پدر و مادر یا مسلمانان وجود دارد،

اگر همراه رعد، برق نیز ببینی، عذاب‌هایی که گفته شد، شدیدتر می‌باشد،‌‌‌‌‌ یا اگر صاعقه نیز با آن‌ها باشد عذاب خیلی شدیدتر است.

 ابراهیم کرمانی

اگر بیند که صاعقه بیفتاد و او بسوخت، به عذاب پادشاه گرفتار شود.

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *