تعبیر خواب راسو و بوی بد راسو – تعبیر راسو سیاه و سفید در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب راسو و بوی بد راسو – تعبیر راسو سیاه و سفید در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب راسو کشتن راسو و خوردن گوشت راسو و فرار کردن از راسو و راسو به رنگ قهوه ای و سبز هستید این پست از سایت ملکوتی ها را ببینید …  

تعبیر خواب راسو قهوه ای,تعبیر خواب راسو سیاه,تعبیر خواب راسو در اب,تعبیر خواب راسوی سفید,تعبیر خواب راسوی مرده

تعبیر خواب راسو و بوی بد راسو - تعبیر راسو سیاه و سفید در خواب

تعبیر خواب کشتن راسو,تعبیر خواب راسو قهوه ای,تعبیر خواب توله و بچه راسو,تعبیر خواب فرار از راسو,معنی و مفهوم دیدن راسو در خواب

تعبیر خواب راسو و بوی بد راسو – تعبیر راسو سیاه و سفید در خواب

تعبیر خواب راسو

معبرین غربی گویند:

راسو در خواب نماد حیله گری و دوستی است.

اگر در خواب راسویی به شما حمله ور شد نشانه حمله یک دختر جوان به شماست. بنابراین بایستی مراقب باشید و در مقابل تحریکات عکس‌ العملی از خود نشان ندهید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن راسو به خواب، بر سه وجه است.

غم و اندوه.
درد.
بیماری.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید راسویی در خانه یا در مزرعه شما زندگی می‌کند و آنجا سکنی گزیده مطمئن باشید دزدی خانگی دارید. دزدی که اهلی و آشناست و بی آن که خودتان بفهمید مال شما را اندک اندک می‌برد.

معبران عموماً راسو را دزد تعبیر کرده‌اند.

اگر در خواب دیدید که به راسو غذا می‌دهید در واقع مال خود را به کسی می‌دهید که اگر هم ندهید او می‌دزدد و می‌برد

محمدبن سیرین گوید:

دیدن راسو به خواب دزد است. اگر بیند راسو در خانه یا در دکان رفت، دلیل کند که دزد در آنجا شود و چیزی بدزدد.

تعبیر خواب راسوی خاکستری و راسوی سفید

معبرین غربی:

اگر شما در خواب راسوی سفید ببینید بایستی به حیوانات خانگی خود توجه کنید و مراقب سلامتی آن‌ها باشید. این خواب بیانگر بیماری و حتی مرگ حیوانات خانگی شماست.

اگر راسوی خاکستری در خواب دیدید شما مجبور به استفاده از حقه در موارد مختلف می‌شوید. در کار از تاکتیک‌های غیر معمول استفاده می‌کنید. در خانواده مانند روباه حیله‌گرانه و آرام رفتار می‌کنید تا به نتیجه دلخواه خود بدون رسوایی برسید.

تعبیر خواب کشتن راسو

ابن سیرین:

اگر بیند که راسو را بکشت، دلیل که دزدی را بگیرد و بر او ظفر یابد.

مطیعی تهرانی:

اگر دیدید راسویی را شکار کردید و کشتید انسان بد نیت و کج دستی را از خود می رانید. انسانی که به مال شما نظر بد دارد.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند راسو وی را بگزید، دلیل که بیمار و سرانجام شفا یابد. اگر بیند که با راسو جنگ و نبرد می‌کرد و بر او غالب آمد، دلیل که بر دزد چیره شود او را قهر کند.

تعبیر خواب گوشت راسو

ابن سیرین:

اگر بیند گوشت راسو می‌خورد یا چیزی از اندام‌های او در دست داشت، دلیل است که مالی از دزد بستاند.

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند که گوشت راسو می‌خورد، دلیل است مال دزدیده خورد.

برگرفته از : دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب کرگدن و کشتن کرگدن - تعبیر دیدن کرگدن قهوه ای و سیاه

همچنین ببینید

تعبیر خواب رقصیدن و رقص و پایکوبی و رقصیدن مردان و زنان در خواب

تعبیر خواب رقصیدن و رقص و پایکوبی و رقصیدن مردان و زنان در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − شانزده =