تعبیر خواب دیدن خرما,دیدن خرما در خواب

تعبیر خواب دیدن خرما,دیدن خرما در خواب

در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب دیدن خرما ,دیدن خرما در خواب را قرار داده ایم. به روند معنی و تفسیر کردن رویاهای هر فرد تعبیر خواب گفته می شود .برای هر مقوله ای تعبیر گوناگونی از معبرین تعبیر خواب ذکر شده است.بخشی از آن ها در ادامه مطلب قرار داده ایم.

تعبیر خواب دیدن خرما,دیدن خرما در خواب
تعبیر خواب دیدن خرما,دیدن خرما در خواب

 

تعبیر خواب دیدن خرما,دیدن خرما در خواب,تعبیر خواب خرمالو,تعبیر خواب خرما سیاه,تعبیر خواب خرما زن حامله,تعبیر خواب خرما چیست,تعبیر خواب خرمای نذری,تعبیر خواب خرما خریدن,تعبیر خواب خرما خوردن دختر مجرد,تعبیر خواب خرما,تعبیر خواب مار,تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب گربه,تعبیر خواب موش,تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب برف,تعبیر خواب مرده,تعبیر خواب

 

تعبیر خواب دیدن خرما,دیدن خرما در خواب

 • دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است.
 • اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد. بهره ای می برید. توفیقی حاصل می کنید.
 • اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید.
 • چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می کنید بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد.
 • اگر در خواب دیدید که خرما می خورید و هسته اش را به زمین می افکنید سود بی دغدغه می برید.
 • اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می آورد.
 • اگر در خواب ببینید خرما خریده اید و به خانه می برید معاش شما گسترش می یابد
 • اگر ببینید نخل می کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست. این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می دهد.
بیشتر بخوانید  دعای شفای بیمار ، دعای درمان بیماری

 

 • خرما درخواب، مال و خواسته است.
 • اگر بیند خرما همی خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد.
 • اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود
 • اگر بیند خرما خورد، دلیل که میراث یابد.
 • اگر بیند خرمای نارسیده بخورد، دلیل که میراث فرزندان یابد.
 • اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود، چنانکه بار بسیار داشت، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد. اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدایی افتد.
 • اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد.
 • به خواب دیدن درخت خرما، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ. اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت دلیل که بامردی شریف وبزرگ دوست و آشنا شود .

 

تعبیر خواب دیدن خرما,دیدن خرما در خواب,تعبیر خواب خرمالو,تعبیر خواب خرما سیاه,تعبیر خواب خرما زن حامله,تعبیر خواب خرما چیست,تعبیر خواب خرمای نذری,تعبیر خواب خرما خریدن,تعبیر خواب خرما خوردن دختر مجرد,تعبیر خواب خرما,تعبیر خواب مار,تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب گربه,تعبیر خواب موش,تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب برف,تعبیر خواب مرده,تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.