تعبیر خواب دندان و جرم دندان – دیدن دندان مصنوعی در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب دندان و جرم دندان – دیدن دندان مصنوعی در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب دندان و جرم دندان – دیدن دندان مصنوعی در خواب نشانه چیست را برای شما بزرگواران و همراهان همیشگی سایت ملکوتی ها قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب دندان و کشیدن دندان و شکستن دندان جلو و عقب و از دست دادن دندان و افتادن و ریزش دندان و بی دندان بودن و دندان مصنوعی و دندان پزشک و دندان نیمه شکسته و دندان درآوردن بزرگسال هستید پیشنهاد می کنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید …

تعبیر خواب دندان و جرم دندان - دیدن دندان مصنوعی در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب دندان و جرم دندان – دیدن دندان مصنوعی در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب کشیدن دندان,تعبیر خواب کاشتن دندان مصنوعی,تعبیر خواب دندان نیش,تعبیر خواب دندان درآوردن بزرگسال,معنی و مفهوم دندان در خواب و رویا,تعبیر خواب دندان سفید و سالم,تعبیر خواب دندان طلایی,تعبیر خواب دندان نیمه شکسته جلو و عقب

دیدن دندان مصنوعی در خواب نشان دهنده این است که کسی به شما دروغ می گوید و شما باید احتیاط کنید.

شاید دوستان دروغین بسیار زیادی دارید که در هر لحظه به شما خیانت می کنند.

سعی کنید به کسی اعتماد نکنید زیرا ممکن است ناامید و دلسرد شوید.

همچنین دیدن دندان مصنوعی در خواب می تواند به دروغ های شما در موقعیتی خاص اشاره کند.

اگر کسی را فریب داده اید یا اگر اخیرا کار بدی انجام داده اید، آن را به یاد بیاورید. شاید عهد و پیمانتان با کسی را شکسته اید یا شاید رازی را بازگو کرده اید.

همه این موقعیت ها در عالم بیداری می تواند منجر به دیدن دندانی مصنوعی در خواب شود.

تعبیر خواب مسواک زدن دندان

در خواب نشانه تلاش و کوشش فراوان برای حفظ ثروت می باشد و تمییز کردن و جرم گیری دندان توسط دندانپزشک نشانه دفاع از منافع شخصی خود در مقابل افراد مختلف جامعه خواهد بود.

پاک شدن جرم دندان ها در خواب نشانه مبتلا شدن به یک بیماری به صورت مؤقت است و با موفقیت وظایفی که بر دوش شما گذاشته می شود را به پایان می رسانید

و اگر شخصی در خواب از تماشای دندان سفید و زیبای خود لذت می برد نشانه این است که وقتی آرزوهای شما بر آورده می شود شما بسیار خوشحال و شادمان خواهید شد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب شکنجه و شکنجه گر,شکنجه شدن توسط دشمن در خواب

تعبیر دندان ها در خواب به افراد خانواده ما برمی گردد. بعضی معبران عقیده دارند که دندان های فک بالا مردان فامیل هستند و دندان های فک زیرین زنان و اینکه دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان.

اگر کسی ببیند که از دندان های جلویی او، یکی کنده شد، یکی از جوانان فامیل ازدواج می کند و یا به مسافرت می رود.

اگر از دندانهای کناری باشد، از اقوام دور کسی ازدواج خواهد کرد.

اگر ببیند که دندانهای عقبش کنده شدند، یکی از بزرگان فامیل یا به مسافرت می رود یا فوت می کند.

اگر ببیند که دندانش کف دست یا روی زمین افتاده و با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگردید، یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر دندان در خاک آلوده و یا مفقود شده، آن خویشاوندش می میرد.

اگر ببیند که دندانش کرم خورده و درد می کند، گرفتار دشمن می شود.

اگر فقط درد دندان داشت، گرفتار قرض و بدهی می شود.

اگر ببیند که دندان هایش سفید و براق است، زندگی خانوادگی او رونق و جلا می یابد.

اگر ببیند که دندان هایش کثیف و زشت است، غمی به او می رسد که جنبه خانوادگی دارد.

اگر دندان کرسی اش درد می کرد و متورم شده بود، با همسرش اختلاف پیدا می کند و اگر آن را کشید از همسرش جدا می شود.

برای زن نیز همین تعبیر هست، یعنی اگر دندان کرسی خود را بکشد از شوهرش جدا می شود.

اگر کسی ببیند هیچ دندانی در دهانش نیست، برای پیش بردن اهدافش توانایی کافی نخواهد داشت.

اگر خواب ببیند که دندانش افتاد و لثه اش نیز شل شده و بیمار است، کسی از خویشاوندان، به نسبت دندان های جلویی و یا کناری مانند آنچه در بالا ذکر شد، خواهد مرد.

دیدن افراد بی دندان در خواب، نشانه آن است که دشمنان برای بدنام کردن شما کوشش خواهند کرد.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید،

اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود، یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب دویدن و دویدن در مسابقه - تعبیر دویدن به دنبال دشمن

اگر بیند بعضی از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد.

اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد، دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد.

اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد، دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارقت جوید.

اگر بیند دندان‌های پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد، دلیل که یکی از کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است.

اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندان زیرین است، دلیل که او دختری آید. اگر بیند جمله دندانهایش بر دندان‌های دیگر، چون تاویل دندان‌های پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدان کس دارد.

اگر بیند دندان‌های او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانندآن، دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد.

اگر بیند که از دل او دندان رسته است، دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند: افتادن دندان، گذاردن وام است و بعضی گویند، دلیل که زود هلاک شود و بعضی گویند، دلیل بر جنگ و خصومت است.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

دندان بالا در مقابل چشم است، دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است، دلیل بر مادینه کند.

اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند.

اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد، دلیل که خویشان بر وی ثنا گویند.

اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وی غیبت کنند.

اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد.

اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او راعمری دراز است، چنانکه همه تبارِ خویش را در گور کند

تعبیر خواب به روایت مغربی

اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت، دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاده از صد درم نباشد، به دست چپ گرفتن آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاده از ده هزار درم نباشد.

اگر به هر دو دست گرفت، دلیل که مال فراوان یابد.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب افتادن دندان همراه با خونریزی - تعبیر ریزش دندان

اگر بیند که از دهان دندانی خون آلود فرا گرفت، دلیل که منفعت را از آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او مصیبتی رسد.

اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند.

اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست، دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او

تعبیر خواب به روایت امام صادق

دیدن دندان‌ها در خواب بر شش وجه است :

اول: اهل بیت خانواده و بستگان، دوم: مال، سوم: منفعت، چهارم: غم و اندوه، پنجم: مصرف (گزند و زیان)، ششم: مفارقت وجدائی از خویشان.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

«دیدن افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا شود.» و یا «دیدن شکستن دندان بزرگ مصیبت و جدل باشد»

تعبیر خواب به روایت دانیال

«دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندان‌های بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهائی که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندانهائی که بر جنبِ دندان‌های دیگر است که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندان‌های دیگر، دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندان‌های پسین، دلیل بر کسی کند که از خویشانِ دور باشد

بعضی از معبران گویند:

دندان‌های پیشین و آن چه از جانب دست است، دلیل بر پدر و مادر کند.

اگر بیند دندان پیشین او می‌جنبید، دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید دندانهایتان خراب و کرم خورده است، نشانه آن است که سلامتی شما در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

اگر خواب ببینید یکی از دندانهایتان پوسیده و شکسته است، نشانه آن است که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت. طرح‌ها، نیمه تمام متوقف خواهد شد، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت. و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گردید.

اگر خواب ببینید دندانهای کرم خورده خود را می‌کشید، علامت آن است که به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد.

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *