تعبیر خواب خروس و صدای خروس – دیدن خروس حنایی در خواب تعبیرش چیست

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب خروس و صدای خروس – دیدن خروس حنایی در خواب تعبیرش چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب خروس و کشتن خروس و خروش حنایی رنگ و خروس به رنگ سیاه و سفید و قرمز و بریدن و ذبح کردن سر خروس و خوردن گوشت خروس هستید پیشنهاد می کنم این پست از سایت ملکوتی ها را مطالعه کنید که کاملترین تعبیر خواب خروس را قرار دادیم .

تعبیر خواب خروس و صدای خروس - دیدن خروس حنایی در خواب تعبیرش چیست

تعبیر خواب خروس و صدای خروس – دیدن خروس حنایی در خواب تعبیرش چیست,تعبیر خواب خروس قرمز رنگ,تعبیر خواب کشتن و ذبح کردن خروس,تعبیر خواب خوردن گوشت خروس,تعبیر خواب خروس سیاه و سفید,معنی و مفهوم خروس در خواب,تعبیر خواب خروس جنگی,تعبیر خواب خروس امام صادق

تعبیر خواب خروس و صدای خروس – دیدن خروس حنایی در خواب تعبیرش چیست

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند،

از حضرت رسول اکرم (ص) روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند.

دیدن خروس در خواب خوب است و چنانچه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی.

گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خوابی زیان می بیند و خسارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است.

خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین

اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند.

اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد.

اگر بیند با خروس جنگ می کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد.

اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند.

اگر بیند خروس بچه بیافت، یابه وی داند، دلیل که وی را پسری یا غلامی حاصل شود از کنیزان.

اگر بیند که بانک خروس می شنید، دلیل که راه خیرات و نیکی گزیند.

معبران گفته اند:

بیشتر تعبیر خروس بر بنده و بنده زاده افتد.

اگر بیند خروسی بر روی او می جست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد.

اگر بیند کسی او خروسی بچه داد، دلیل که کسی غلامی به وی بخشد

حضرت امام محمد باقر فرماید:

اگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند. اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا مؤذّنی دست یابد و او را قهر کند.

اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر ببینی خروس بانگ و فریاد و آواز می‌کند، خبری از مردی جوانمرد به گوش تو می‌رسد

تعبیر خواب به روایت یونگ

دیدن خروسی که در خوابتان جنگ می‌کند بیانگر این است که درگیر یک رقابت تلخ هستید.
شنیدن صدای خروس در خوابتان بیانگر رجز خوانی و خودستایی است.

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی

اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.
اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا مؤذنی دست یابد و او را قهر کند.
اگر ببینی سر تو مثل سر خروس شده است، یـعـنـی بخت و اقبال تو خوب می‌شود و کامیاب خواهی بود .

تعبیر خواب به روایت امام صادق

اگر ببینی خروسی را به دست آورده‌ای، یـعـنـی فرزند فرد بزرگ و رئیس و سرور از دودمان و تبار خودت را مغلوب می‌کنی.
اگر ببینی خروسی را به دست آورده‌ای و کشته‌ای، یـعـنـی مؤذن یا فردی بزرگ و رئیس و سرور را مغلوب می‌کنی.

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

دیدن خروس: به شما شک خواهند کرد.
شنیدن آوای خروس: دیگران به شما به عنوان یک دوست نگاه می‌کنند.

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

دیدن ماکیان و خروس زیادی نعمت باشد.

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

اگر در خواب خروسى را ببينيد كه روى تخم خوابيده، نشان‌دهنده‌ى ضرر و زيان است. اگر خروسى را با مرغى ببينيد، نشانه‌ى علاقه‌مندى به جنس مخالف است. ديدن خروس اخته در خواب، نشان از آن دارد كه از انجام كارهاى زياد، خسته شده‌ايد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن جنگ خروس‌ها در خواب، نشانه آن است که در اثر دعوا و اختلاف، خانواده خود را ترک می گویید.
شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهید کرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد.
شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب، علامت آن است که علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت.

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب زلزله و زمین لرزه و فرو رفتن زمین و ترک خوردن دیوار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *