تعبیر خواب خاک و جمع کردن خاک و گرد و خاک و خاک رس خیس شده

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر خواب خاک و جمع کردن خاک و گرد و خاک و خاک رس خیس شده را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب خاک و فرو رفتن در خاک و جمع آوری خاک و دیدن خاک سفت و خشک و خاک نرم و خاک سیاه و سفید و سرخ و خوردن خاک و راه رفتن روی خاک ها و درست کردن گل با خاک هستید این مطلب از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید که کاملترین تعبیر خواب خاک را گردآوری کردیم …

تعبیر خواب خاک و جمع کردن خاک و گرد و خاک و خاک رس خیس شده

تعبیر خواب خاک نرم و حاصل خیز,تعبیر خواب خاک گلدان,تعبیر خواب خاک کشاورزی و مزرعه,تعبیر خواب خاک سفت و خشک شده,تعبیر خواب خاک سوخته,تعبیر خواب ساختن گل با خاک,معنی و مفهوم دیدن خاک در خواب و رویا

تعبیر خواب خاک و جمع کردن خاک و گرد و خاک و خاک رس خیس شده

دیدن گرد و خاک در خواب به مال و ثروت تعبیر می شود

اگر کسی دید که در محلی است که در آنجا گرد و خاک زیادی هست و به گلوی او گرد و خاک می رود یا به سرو رویش گرد و خاک می نشیند، به ثروت می رسد و در جمع کردن و خوردن مال حریص است.

اگر دید روی گرد و خاک راه می رود، ثروت خود را به روی دیگران خواهد کشید.

به خواب دیدن خاک در خواب به ثروت تعبیر می شود. اگر کسی دید در گلدانی خاک وجود دارد، از جانب دوستی به او منفعت مالی خواهد رسید.

اگر کسی خواب دید که در قبرستان از خاک قبر مرده ای در هوا پخش شده یا از خاک مرده ای بر می دارد و بر سر خود می ریزد، از جانب دوست یا آشنایی به او ثروت خواهد رسید.

اگر کسی خواب دید که در خاک فرو می رود، در ثروت غرق شده و بی زحمت به ثروت فراوانی خواهد رسید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

خاک برکت و نعمت است. پول و مال است.

اگر در خواب دیدید که خاک جمع می کنید موردی پیش می آید که پول می اندوزید و به جمع آوری مال می پردازید.

اگر دیدید در خانه شما خاک زیادی انباشته است مالی بزرگ به شما می رسد.

اگر دیدید که با شتر خاک آورده اید، همان طور که در قدیم موسوم بود، میراثی به شما می رسد.

اگر با اسب خاک آوردید از مردی جوان مرد به شما سود می رسد.

اگر با الاغ خاک به خانه خویش آوردید مردی احمق وسیله و سبب می شود که سودی به شما عاید گردد.

اگر دیدید خاک را در هوا پراکنده می کنید و می پاشید مال خود را خرج می کنید یا به هدر می دهید.

اگر دیدید خاکی را که آوررده اید یا خاکی که هست سرخ است گرفتار هیجان و خشم می شوید.

اگر سبز بود تعبیر چمن را دارد و اگر زرد بود، غیر طبیعی است و ملال و بیماری را خبر می دهد و چنان چه سیاه بود غم و مصیبت است .

اگر از چاه خاک بیرون آوردید مالی به زحمت نصیب شما می شود و اگر خاک را در چاه می ریختید کاری می کنید که زیان مالی متوجه شما می شود .

اگر دیدید از تپه ای خاک بر می دارید مشکلی را آسان می نمائید و مانعی را سبک می نمائید که راحت تر برداشته شده و ضمنا سودی به قدر خاک برداشته شده عایدتان می گردد.

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

خاک به خواب دیدن کم و بسیاری آن درم است اگر بیند که در خانه او خاک بود، به درستی که بی رنج او را به قدر آن مال حاصل شود.

اگر بیند بر خاک همی رفت یا خاک همی خورد یا خاک جمع می کرد و بر می داشت، دلیل مال و درم است او را.

تعبیر خواب به روایت کرمانی

اگر بیند خاک از خانه بیرون می‌کشید و پراکنده می‌کرد، دلیل که مال خود را هزینه کند. اگر بیند خاک از دست می‌افشاند دلیل که به قدر آن او را مال و درم جمع گردد و از آن منفعت یابد.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

دیدن خاک در خواب بر پنج وجه است.

اول: مال. دوم: منفعت. سوم: شغل دنیا. چهارم: فائده از قِبَل پادشاه. پنجم: فائده از قبل رئیس.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید کسی روی شما خاک می‌پاشد، علامت آن است که دشمنان می‌کوشند به اعتبار و شهرت شما لطمه بزنند.

دیدن خاک کوزه گری در خواب ، نشانه آن است کهگ فقر و بدبختی شما را مشوش و پریشان خواهد ساخت.

اگر دختری خواب ببیند با نامزدش روی خاک کوزه گری راه می رود ، علامت آن است که برای به دست آوردن منفعت و پول بیشتر دوست خود را ترک می گوید.

اگر خواب ببینید خاک اطراف گلها و گیاهان زیرو رو شده است ، دلالت بر آن دارد که موقعیتهای مطلوب قسمت شما خواهد شد

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

دیدن خوردن خاک مال یتیمان باشد.

تعبیر خواب به روایت کارل گوستاو یونگ

دیدن یا در تماس بودن با خاک در خواب نمادی از رشد و باروری است. بیانگر مبنایی سفت و محکم برای زندگی است شما نیاز دارید اهدافتان را عملی تر دنبال کنید

اگر خاک سخت و خشک باشد بیانگر این است که شما با خودتان صادق نیستید شما تلاش می کنید زیر پوسته ای سخت مخفی شوید. خواب ممکن است مشابه چیزی باشد که خاکی یا آلوده است.

تعبیر خواب به روایت محد العنبری

خاک، به مردم تعبیر میشود؛ زیرا مردم از خاک آفریده شدهاند، ممکن است بر دنیا و اهلش دلالت داشته باشد.

برگرفته از دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب کشمش و خوردن کشمش - تعبیر دیدن کشمش سیاه در خواب

همچنین ببینید

تعبیر خواب رقصیدن و رقص و پایکوبی و رقصیدن مردان و زنان در خواب

تعبیر خواب رقصیدن و رقص و پایکوبی و رقصیدن مردان و زنان در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و تعبیر خواب malakootiha.com تعبیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + 1 =