تعبیر خواب خانه و خریدن خانه – دیدن خانه بزرگ در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب خانه و خریدن خانه – دیدن خانه بزرگ در خواب نشانه چیست را برای شما عزیزان قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب خانه و خانه پدری و ساختن خانه و خانه بزرگ و خانه خرابه و کهنه و خانه تازه ساخت و خانه خدا و خخانه متروکه و خانه کعبه و خانه خریدن دیگران و خانه به هم ریخته و خانه بزرگ و قشنگ هستید پیشنهاد می کنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما مطالعه کنید …

تعبیر خواب خانه و خریدن خانه - دیدن خانه بزرگ در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب خانه و خریدن خانه – دیدن خانه بزرگ در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب خانه در حال ساخت,تعبیر خواب خانه قدیمی و کهنه ساخت,تعبیر خواب خانه بزرگ و قشنگ,تعبیر خواب خانه کعبه ,تعبیر خواب خانه خدا,تعبیر خواب خانه چوبی و فلزی,معنی و مفهوم خانه در خواب,تعبیر خواب خانه آجری,تعبیر خواب خانه از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب خانه و خریدن خانه – دیدن خانه بزرگ در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب خانه محمد بن سيرين گويد:

تعبیر خواب خانه خانه مفرد درخواب زن است.

اگر بيند خانه را يا ستونهاي خانه را از جاي برداشت، دليل كه زني خواهد، با مروت و كرم و مونتش برگيرد و باشد كه زنش آبستن شود.

اگر بيند در خانه نو درون شد، دليل كه زني خواهد و توانگر شود.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب کبریت و چوب کبریت - تعبیر روشن کردن کبریت در خواب

اگر بيند كه خانه مفرد به كنج اندوه بود و ندانست كه خانه از كيست، دليل كه از دنيا رحلت كند.

اگر بيند درخانه گريخته بود و در خانه او قفل نكرده بود و آن خانه به خانه ديگر پيوسته بود، دليل كه از غم و اندوه رسته گردد.

اگر بيند بيمار است عافيت يابد. اگر بيند در خانه خود بشكست، دليل كه از كسي او را مالي رسد.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه خانه بر وي افتاد، دليل كه مالي بسيار بدو رسد.

اگر بيند كه خانه بزرگ وفراخ گرديد و از آن كه بود بزرگتر شد، دليل كه مال و نعمت بسيار بر وي تنگ شود.

اگر بيند در خانه او آهنين بود، دليل كه توانگر شود.

اگر در خانه او سيمين است، دليل كه او را توبه بايد كردن از گناه و معصيت.

اگر توانگر بود نعمتش زياده شود.

اگر بيند پيرامون خانه او هيچ خانه نبود، دليل كه حالش تباه شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

خانه در خواب ما معيشت است، اگر در خواب ببينيد درون خانه اي بزرگ و مجلل هستيد و آن خانه متعلق به شما است زندگي مرفه و خوبي خواهيد داشت.

اگر ببينيد خانه اي محقر و ويرانه داريد و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر مي دهد که زندگي بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد يافت.

چنان چه ببينيد يکي از اتاقهاي خانه آشفته و خراب است بخشي از زندگي بيننده خواب دچار خرابي و ويراني مي شود و غمي و زياني به او مي رسد.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب سوراخ بزرگ در دیوار و سوراخ ریز و تنگ در خانه در خواب

اگر ببينيد که در خانه شما آهني است زندگي قابل دوامي داريد

اگر ديديد در خانه شما از نقره است خوب نيست .

اگر در خواب ببينيد که خانه شما در محلي است که تنها مانده و گرداگرد آن هيچ خانه ديگري نيست خواب خوبي نديده ايد چرا که از تنهائي و بي کسي و غربت و تنگي زندگي خبر مي دهد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

تعبیر خواب خانه ساختن يک خانه : خوشبختي در عشق
خانه مخروبه : مانعي از سر راه برداشته ميشود
خانه اي در آتش : بدبختي
ترک کردن خانه : يک منفعت غير منتظره
خريد يک خانه : کاميابي
تعمير کردن خانه : يک امر پيچيده بالاخره روشن ميشود
خانه خالي : اميدهاي واهي
صاحبخانه بودن : کاميابي که از دسترنج خودتان حاصل خواهد شد
در کنج يک خيابان : شما نسبت به ديگران برتر هستيد
خانه جنگلي : بيگانگان استقبال خوبي از شما خواهند کرد

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن خانه ساختن خوشحالي بود ديدن خانه و سرا عيش بود

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن خانة قديمي خود در خواب ، نشانة آن است كه اخباري به دستتان مي رسد كه موجب شور و نشاط شما مي گردد .

2ـ اگر خواب ببينيد خانة قديمي شما ويران و مخروبه است ، نشانة آن است كه خبر بيماري يا مرگ يكي از نزديكان را خواهيد شنيد .

اگر دختري چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه دوست عزيزي را از دست خواهد داد .

3ـ اگر خواب ببينيد وارد خانة خود مي شويد و همه چيز مرتب و دلخواه است ، علامت آن است كه اعضاي خانواده به شما علاقمندند و امور كاري نيز رضايت بخش خواهد بود .

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب دامن و خریدن دامن,تعبیر دامن کوتاه و بلند دخترانه

4.اگر در خواب ببينيد كه خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‏ى آن است كه براى پيروز شدن شر مبارزه خواهيد كرد

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *