تعبیر خواب جدایی و طلاق چیست – تعبیر جدایی دوست و معشوق در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب جدایی و طلاق چیست – تعبیر جدایی دوست و معشوق در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب جدایی زن و شوهر و طلاق زوجین و طلاق گرفتن زن و شوهر و جدایی دو دوست و جدایی از معشوق و جدایی از دیگران و جدایی از خانواده هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب جدایی و طلاق را قرار دادیم …

تعبیر خواب جدایی و طلاق چیست - تعبیر جدایی دوست و معشوق در خواب
 

تعبیر خواب جدایی و طلاق چیست – تعبیر جدایی دوست و معشوق در خواب,تعبیر خواب طلاق گرفتن,تعبیر خواب جدایی معشوق,تعبیر خواب جدایی دو دوست,تعبیر خواب جدایی پدر و مادر,تعبیر خواب طلاق زن و شوهر,معنی و مفهوم جدایی و طلاق در خواب

تعبیر خواب جدایی و طلاق چیست – تعبیر جدایی دوست و معشوق در خواب

از دیدگاه امام صادق دیدن جدا شدن از همسر در خواب پشیمانی برای بیننده خواب در پی خواهد داشت.

آنلی بیتون یکی از معبران غربی دیدن جدا شدن و ترک معشوق در خواب را نشانه عدم موفقیت در جبران اشتباهان گذشته می‌داند.

تعبیر خواب جدایی و جدا شدن از دیگران

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید از دیگران جدا می‌شوید، علامت آن است که وضعیت جسمی نامساعد خواهید داشت.
اگر خواب ببینید کسی از خانواده خود جدا می‌شود، علامت آن است که در معرض خطر دعواهایی قرار خواهید گرفت که هیچگاه آشتی به دنبال نخواهد داشت.

تعبیر خواب جدایی معشوق

بیشتر بخوانید  2 دعای مجرب برای رفع بستگی بخت و سنگینی و رسیدن به حاجات و خواسته ها

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید از معشوق خود جدا و آن را ترک کردید، نشانه آن است که در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند.

اگر خواب ببینید دوست مورد علاقه ای، از شما جدا و شما را ترک می‌گوید، نشانه آن است که به شما ارث کلانی خواهد رسید.

تعبیر خواب طلاق گرفتن

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند کسی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی بود. اگر او را زنی دیگر یا کنیزکی بود، دلیل که در بزرگی او نقصان شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر بیند زن را طلاق داد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

جدا شدن از همسر: خطر آتش سوزی

طلاق گرفتن: شما به دلیل انجام یک خطا تنبیه خواهید شد

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید همسر خود را طلاق داده‌اید، علامت آن است که شریک زندگی خود را دوست نمی‌دارید، باید در محیط خانواده تفاهم بوجود بیاید.

اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می‌شوند، دلالت بر آن دارد که در اثر بی وفایی عشاق منزوی خواهند شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید و او را طلاق داده‌اید کاری می‌کنید که از انجام آن خشنود نمی‌شوید. شما را ملامت می‌کنند ولی اگر در خواب ببینید که همسر خود را می‌خواهید طلاق بدهید غصه و اندوهی دارید که تلاش می‌کنید از رنج آن برهید.

تعبیر خواب طلاق گرفتن دیگران

مطیعی تهرانی:

اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده شما غم و اندوهی دارید که می‌کوشید از عذابش آسوده گردید و مشاهده متارکه دیگران واکنش نوعی حسرت خوردن است که دیگری از غم راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.

  منبع : دعا سایت

بیشتر بخوانید  حرز و دعای بخت گشائی سریع و مجرب و موثر , گشایش بخت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *