تعبیر خواب جارو و خریدن جادو – تعبیر جارو زدن خانه در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب جارو و خریدن جادو – تعبیر جارو زدن خانه در خواب را برای شما دوستان گرامی قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب جارو و داشتن جارو کهنه و تازه و جارو کشیدن حیاط و جارو زدن خادم و خدمتکار و گم کردن جارو هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب جارو را قرار دادیم .

تعبیر خواب جارو زدن مغازه,تعبیر خواب جارو زدن کوچه,تعبیر خواب جارو زدن حضرت یوسف,تعبیر خواب جارو چوبی,تعبیر خواب جارو زدن پله,تعبیر خواب جارو زدن حرم امام رضا,تعبیر خواب جاروی چوبی,تعبیر خواب جارو برقی

تعبیر خواب جارو و خریدن جادو - تعبیر جارو زدن خانه در خواب

تعبیر خواب جارو دستی چوبی,تعبیر خواب جارو زدن به حیاط,تعبیر خواب جارو در دست خدمتکار,معنی و مفهوم دیدن جارو در خواب

تعبیر خواب جارو و خریدن جادو – تعبیر جارو زدن خانه در خواب

معبران قدیمی دیدن جارو در خواب را به کنیز و معبران جدیدن جارو را به جمع آوری پول و پس انداز تفسیر و تعبیر کرده‌اند.

تعبیر خواب جارو

محمدبن سیرین گوید:

جارو در خواب، خادم و خدمتکار است و جارو درشت خادمی است که تقاضای چیزها کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

جاروب دیدن به خواب بر سه وجه است.

خادم
منفعت
کسی که از مردم تقاضا می‌کند جیزهایی را که دارند به او بدهند

بیشتر بخوانید  تعبیر و تحلیل معتبر خواب باتلاق

لوک اویتنهاو می‌گوید:

جارو: اختلاف در درون خانواده
جاروی کهنه: یک دیدار
جاروی تازه: آدم‌های به ظاهر دوست
خریدن یک جارو: اختلاف با افراد خانواده

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن جاروی نو در خواب، دلالت بر آن دارد که با صرفه جویی اوضاع مالی بهبود خواهد یافت.

تعبیر خواب گم کردن جارو

آنلی بیتون:

اگر زنی خواب ببیند جاروی خود را گم کرده است، علامت آن است که او برای شوهر خود همسری بداخلاق، و برای امور خانه زنی نامرتب است.

تعبیر خواب جارو زدن

ابن سیرین می‌گوید:

اگر بیند که خانه را به جارو می‌رفت، دلیل که مالش ضایع شود. اگر بیند خانه کسی می‌رفت، دلیل که مال کسی بدو رسد, خاصه بیند که خاک رفته را به خاک خود آورد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

جارو کردن در خواب پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. عمل قید مخارج ضروری را زدن و بهای آن را به کناری نهادن و به آن دل خوش بودن در خواب‌های ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر می‌شود.

اگر در خواب ببینید که کسی جارو می‌کند و خس و خاشاک را به طرف شما می راند برای شما درد سر و ناراحتی مالی به وجود می‌آورد و اگر خلاف جهت شما جارو می‌کند و خاکروبه را از جائی که شما بودید دور می راند غم و اندوه را از شما می راند. دیدین جاروی از هم گسیخته و پاره و ولو در خواب خوب نیست و بیماری یا مرگ زن خانه است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

جارو کردن: آدم‌های به ظاهر دوست

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب شکر و هدیه گرفتن شکر,تعبیر خریدن شکر در خواب

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید جایی را جارو می‌کنید، نشانه آن است که در معامله ای زیان خواهید دید.
اگر خواب ببینید اتاق‌ها باید جارو شوند اما شما تا آن هنگام از نظافت آن‌ها صرف نظر کرده‌اید، نشانه آن است که در روزهای آینده اضطراب و نومیدی گریبانتان را خواهد گرفت.
اگر خدمتکارتان خواب ببینند که مشغول جارو کردن هستند، نشانه آن است که مورد سوء ظن دیگران قرار خواهد گرفت.

تعبیر خواب جارو کردن زن

مطیعی تهرانی:

زنی اگر در خواب ببینید که جارو می‌کند و آن صبح زود و به هنگام طلوع آفتاب باشد مورد توجه و عنایت شوهرش قرار می‌گیرد
اگر ببینید که شب در تاریکی جارو می‌کند دعوا و مرافعه راه می‌اندازد. جارو کردن در خواب هنگام شب خوب نیست.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر زنی خواب ببیند جایی را جارو می‌کند، نشانه آن است که همسرش او را عزیز خواهد داشت و فرزندان از محیط گرم خانواده لذت خواهند برد.

تعبیر خواب جارو کردن مرد

مطیعی تهرانی:

مردی اگر در خواب ببیند که جارو می‌کند و به خانه خود خیر و برکت می‌آورد. جوانی اگر در خواب ببیند که جارو می‌کند و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده، پولی در اختیارش می‌گیرد یا اینکه به کاری مشغول می‌شود.

تعبیر خواب جارو کشیدن دیوار

مطیعی تهرانی:

جارو کشیدن به دیوار خوب نیست و غم و اندوه می‌آورد و به معنی جا به جا کردن غم و اندوه است همان طور که خاک را از دیوار به کف اتاق می‌ریزید خواب شما می‌گوید ناراحتی‌ها را جا به جا می‌کنید.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب شیرینی,دیدن شیرینی در خواب

برگرفته از : دعا سایت

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *