تعبیر خواب برهنه بودن – تعبیر برهنگی و لخت و عریان بودن در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب برهنه بودن – تعبیر برهنگی و لخت و عریان بودن در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب برهنه بودن پدر و مادر و برهنه بودن مرده و برهنه بودن عورت و لخت و عریان بودن و زنان و مردان لخت و برهنه کنار همدیگر هستید پیشنهاد می کنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما ببینید که کاملترین تعبیر خواب برهنه بودن را قرار دادیم .

تعبیر خواب برهنه بودن - تعبیر برهنگی و لخت و عریان بودن در خواب

تعبیر خواب برهنه بودن مرد و زن,تعبیر خواب برهنه بودن شوهر و همسر,تعبیر خواب لخت و عریان و برهنه بودن,تعبیر خواب برهنه بودن عورت

تعبیر خواب برهنه بودن – تعبیر برهنگی و لخت و عریان بودن در خواب

برهنه و برهنگی دیدن در خواب همواره به شخصیت فرد بیننده خواب بستگی دارد اگر صالح باشد این گونه به مردم نمایش داده می شود و اگر مفسد یه صورت مفسد

محمدبن سیرین گوید:

اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد. دلیل که حج طلب کند. اگر بیننده خواب مردی مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دلیلش بد بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر خود را برهنه دید و در طلب دنیا بود، دلیل بر غم و اندوه است. اگر بیند ازاری بر میان بسته، دلیل که در طاعت و عبادت مجتهد شود.

جابر مغربی گوید:

برهنگی در خواب محنت و رسوائی است. اما اگر عورت را پوشیده بیند، مرد صالح را نیکو بود و فاسق را بد بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب زمستان و برف و سرما در زمستان و یخبندان در زمستان

برهنگی در خواب، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت. زیاد اتفاق می افتد که در خواب به صورت برهنگی ظاهر می شود.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن خود را برهنه در میان مردم با حرمت گردد دیدن برهنه بودن غم های او زایل شود و به مراد برسد برهنگی توانگر گردد

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب خود را برهنه ببینید، علامت آن است که به اعمال رسوایی آور تن خواهید داد.

اگر در خواب ناگاه متوجه شوید برهنه هستید و بکوشید با چیزی خود را بپوشانید، علامت آن است که از عادات ناپسند و لذت های نامشروع دست خواهید کشید.

تعبیر خواب برهنگی همراه با عورت

مطیعی تهرانی:

اگر خود را در خواب برهنه دیدیم ولی عورت ما پوشیده بود از چیزی می ترسیم که فاش شدن آن رسوائی نمی آورد.

اگر برهنه بودیم و لباس پوشیدیم از گزندی در امان می مانیم.

اگر در حال برهنگی کسی به ما لباس پوشانید یا خودمان لباس بپوشیم به استعانت کسی از رسوائی و فضاحت نجات می یابیم.

تعبیر خواب برهنگی دیگران

منوچهر مطیعی:

دیدن بدن برهنه دیگران آگاهی از شخصیت نهانی دیگران است. لخت شدن این را می گوید که خودمان کاری می کنیم تا سر زبان ها بیافتیم و دیگران درباره ما حرف بزنند و احیاناً بد بگویند.

آنلی بیتون می گوید:

اگر دیگران را در خواب عریان ببینید، نشانه آن است که افرادی مکار شما را تشویق می کنند تا وظایف اصلی خود را از یاد ببرید.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب بره و شیر دادن به بره و زایمان بره و خوردن گوشت بره

دیدن زن برهنه در خواب

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

یک زن خواب ببیند که برهنه است: ناکامی از همه طرف

یک زن زیبای برهنه: پول خوبی بدست می آورید.

یک زن معمولی برهنه: نقشه ها و ایده های بزرگی در سر دارید.

یک زن برهنه خیلی زشت: خواسته های شما برآورده نمی شود.

یک دختر جوان و زیبای برهنه: تکبر و خودخواهی

زن شما برهنه است: اعضای فامیل درباره شما حرف می زنند.

تعداد زیادی زن برهنه: مردم نظر بلندی روی شما دارند.

مردان و زنان لخت به اتفاق یکدیگر: شما شخص باوفا و نجیبی هستید.

برهنگان در حال دویدن: ایده هایتان را از دست می دهید.

شما با یک شخص برهنه خوابیده اید: پریشانی و تشویش

با یک زن برهنه در محلی دور از خانه خودتان خوابیده اید: یکنفر به شما آزار خواهد رساند.

برگرفته از دعا سایت

******************************

بازنشر : سایت ملکوتی ها سایت بزرگ ذکر و دعا و تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *