تعبیر خواب برف در فصل زمستان – راه رفتن در برف در خواب تعبیرش چیست

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب برف در فصل زمستان – راه رفتن در برف در خواب تعبیرش چیست را برای شما دوستان گرامی قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب بارش برف و بازی کردن در برف و بارش برف شدید و زیاد و برف و سرما و درست کردن آدم برفی با برف و برف در حرم امام رضا و برف در فصل تابستان و خوردن برف هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را از دست ندید که کاملترین تعبیر خواب برف را قرار دادیم …

تعبیر خواب برف در فصل زمستان - راه رفتن در برف در خواب تعبیرش چیست

تعبیر خواب برف در فصل زمستان – راه رفتن در برف در خواب تعبیرش چیست,تعبیر خواب برف در تابستان,تعبیر خواب خوردن برف,تعبیر خواب برف در پاییز,تعبیر خواب برف از نظر حضرت یوسف,تعبیر خواب برف ابن سیرین,معنی و مفهوم برف در خواب

تعبیر خواب برف در فصل زمستان – راه رفتن در برف در خواب تعبیرش چیست

معبرین غربی گویند:

دیدن برف در خواب بیانگر شروعی تازه و یا پاکسازی بخشی از زندگی شماست.

در واقع برف نشان دهنده احساس جدیدی از امنیت، شانس دوباره و یا تجربه چیزی که در حال پایان یافتن است.

همچنین برف می‌تواند سمبل صلح معنوی و آرامش باشد.

از جنبه منفی برف بازتاب تجربه پاکسازی شدید و سرد است.

شروعی جدید همراه با احساسی ناخوشایند، بدین صورت که دارید تنبیه می‌شوید (انزوای عاطفی) احساس سرما می‌تواند نمادی از حس یک شانه سرد، یک شکست، جدایی و … باشد.

بارش برف نمایانگر موانعی است که در حال انحلال است.

تعبیر خواب بازی کردن در برف نشان‌دهنده لذت و تفریح پس از یک تجربه مشکل‌ساز است.

همچنین این رویا نشانه این است که شما از یک فرصت استفاده می‌کنید. زمستان در خواب ديدن دو حالت دارد. يا به وقت است يا بي وقت.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب قیر و پا گذاشتن روی قیر و بشکه قیر مذاب و جوشان در خواب

اگر زمستان باشد و شما درخواب ببينيد زمستان فرارسيده و برف بر زمين نشسته و هوا به غايت سرد شده است تعبير خاصي ندارد .

ولي اگر در تابستان و فصل گرما ببينيد که هوا سرد شده و زمستان است و برف سنگيني مي بارد باز هم دو حالت دارد. يا در آن سرما احساس آزردگي مي کنيد يا نمي کنيد.

اگر احساس سرما نکرديد و در خواب ديديد لباس و کفش مناسبي داريد و سرما و برف در شما هيچ تاثيري نمي گذارد بسيار خوب است زيرا خواب شما خبر مي دهد که از حوادث غم بار آينده مصونيت مي يابيد و بدون گرند و آسيب زندگي را مي گذرانيد ولي اگر احساس سرما کرديد خوابتان مي گويد در آينده گرند مي بينيد و در مقابل شدايد وسيله دفاعي نداريد و آسيب پذير هستيد.

تعبیر خواب برف به روایت امام جعفر صادق(ع)

دیدن برف به خواب بر شش وجه است.

رزق و روزی
زندگانی
مال بسیار و ارزانی نرخ‌ها
لشگر بسیار
بیماری
غم و اندوه

اگر بیند در تابستان برف جمع می‌کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند.
اگر به زمستان جمع می‌کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.

تعبیر خواب برف به روایت یوسف نبی (ع)

دیدن برف عذاب و فتنه بود.

تعبیر خواب برف به روایت محمد بن سیرین

برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود.

اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.

اگر در بیداری فصل زمستان باشد و در خواب خودت در جائی برف ببینی یا برف را در جائی که پیوسته در آنجا برف می‌بارد ببینی، یـعـنـی مردم آنجا دچار غم و اندوه می‌شوند.

اگر ببینی در شهر گرمسیر برف و یخ وجود دارد، یـعـنـی آن شهر دچار کمبود و مضیقه خواهد شد.
اگر ببینی در شهر سردسیر برف و یخ وجود دارد، یـعـنـی نعمت‌های آن شهر بیشتر می‌شود.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب ریش و زدن ریش با ژیلت و تراشیدن ریش و ریش برای دختر مجرد

اگر در جائی که پیوسته در آنجا برف می‌بارد، برف ببینی، یـعـنـی مردم آنجا دچار غم و اندوه می‌شوند.

تعبیر خواب برف به روایت جابر مغربی

ديدن برف به خواب لشگر هزيمتی است، خاصه كه با برف بيند

تعبیر خواب برف به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می‌خورد، بهتر از آن است که بی وقت بود.
اگر در بیداری فصل بارش برف باشد و در خواب ببینی برف می‌خوری تعبیرش بهتر از آن است که فصلش نباشد.

تعبیر خواب برف به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

برف در خواب غم و اندوه است. روزهايي که برف مي بارد هوا گرفته ابر و مه غليظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم مي شود و بيشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش مي گذرانند.

در اين حالت انسان غمگين مي شود. همين حالت در خواب هست با اين تفاوت که غمگين هست و آنگاه خواب برف مي بيند زمينه غم در روح و ضمير او وجود دارد و با اين زمينه چون مي خوابد برف در خواب مي بيند.

عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبير کرده اند و فقط اين مي ماند که برف را چگونه و کجا ببينيم.

اگر در خواب ببينيد جايي برف مي بارد که آنجا را نمي شناسيد ابن سيرين نوشته براي صاحب آن جا و مکان غمي مي رسد ولي اين خواب گوياي بيم از غم و اندوهي است که نمي دانيد عامل آن چيست.

اما هست و در روزهاي آينده نيز با شما همراه خواهد بود.

اگر ببيند که در تابستان برف جمع مي کند بيان کننده يک غنيمت است و غنيمت چيزي است که رايگان و بي زحمت به دست شما برسد.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب بیمار و عیادت بیمار و شفای بیماری مغز و سرطان و روده

اين خواب به بيننده مي گويد که سودي از جايي نصيب او مي شود که انتظارش را ندارد

اگر در زمستان ديديد که برف پارو مي کند و برف را دور مي ريزد کسالت و غم و اندوه را از خود مي زدايد.

بيرون بردن برف از خانه نيز دور کردن غم خانوادگي است.

تعبیر خواب برف از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن برف در خواب، نشانه آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد.
اگر دختری خواب ببیند بر برف‌ها سورتمه سواری می‌کند، نشانه آن است که برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفت‌هایی بسیار مواجه می‌شود.

اگر خواب ببینید با دیگران برف بازی می‌کنید، علامت آن است که پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید کرد.

اگر قضاوت شما بر پایه درستی استوار نباشد، یقیناً شکست خواهید خورد.

اگر خواب ببینید برف‌ها آب می‌شوند، نشانه آن است که دلهره شما مبدل به شادمانی می‌گردد.

برف خوردن در خواب، نشانه آن است که به ایده آل‌های خود دست نخواهید یافت.

اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می‌روید، نشانه آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سال‌ها خواستار آن بودید، نومید و اندوهگین خواهید شد.

دیدن برف گل آلود در خواب ، نشانه آن است که شخصیت و غرورتان را کسی مورد تحقیر قرار خواهد داد . با این حال شما باز خواهید کوشید با همین فرد ارتیاط برقرار کنید .

اگر خواب ببینید از پشت پنجره به دانه های درشت برف نگاه می کنید ، نشانه آن است که در اثر فشار مالی با نامزد خود مشاجراتی خواهید داشت .

تعبیر خواب دیدن کوههای برف گرفته در خواب ، نشانه آن است که افکار و تمایلات شما هیچ پیشرفت ارزشمندی به ارمغان نمی آورد .

اگر خواب ببینید در منظره ای برفی ، خورشید می درخشد ، تعبیر ، آن است که بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت ، و روزهای خوشی آغاز خواهد شد .

اگر خواب ببینید در ناحیه ای برف پوش راه خود را گم کرده اید ، علامت آن است که غم و اندوه به زندگی شما راه خواهد یافت .

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *