تعبیر خواب باد – تعبیر خواب باد گرم و باد سرد

تعبیر خواب باد – تعبیر خواب باد گرم و باد سرد

تعبیر خواب باد - تعبیر خواب باد گرم و باد سرد
تعبیر خواب باد – تعبیر خواب باد گرم و باد سرد

در این پست از سایت ملکوتیها تعبیر خواب باد – تعبیر خواب گرم و باد سرد را قرار داده ایم.باد نمایانگر حرکت یا آگاهی ذهن، تاثیرات ناپیدا در زندگی بیننده خواب، ایده‌ها و مفاهیمی که محرک رویابین هستند می‌باشد. اگر در رویا دیدید که با باد پرواز می‌کنید نشان دهنده صعود انرژی جنسی به ذهن شما تا دیدگاهی وسیع تر یا تجربه‌ای از ادغام را به شما بدهند است.

تعبیر خواب باد - تعبیر خواب باد گرم و باد سرد
تعبیر خواب باد – تعبیر خواب باد گرم و باد سرد

تعبیر خواب باد – تعبیر خواب باد گرم و باد سرد,تعبیر خواب باد شدید امام صادق,تعبیر خواب باد شدید در خانه,تعبیر خواب باد شدید و طوفان,تعبیر خواب باد شدید همراه با خاک,تعبیر خواب باد شدید پشت پنجره,تعبیر خواب باد شدید و تاریکی,تعبیر خواب باد شدید برای زن باردار,تعبیر خواب باد شدید و باران,تعبیر خواب باد شدید در خواب,تعبیر خواب باد شدید برای دختر مجرد,تعبیر خواب باد شدید با خاک,تعبیر خواب باد شدید ابن سیرین,تعبیر خواب باد شدید,تعبیر خواب باد شدید در قبرستان

تعبیر خواب باد – تعبیر خواب باد گرم و باد سرد

تعبیر خواب باد

امام صادق (ع):

دیدن باد در خواب بر نه و جه بود.

 1. بشارت
 2. فرمانروایی
 3. مال
 4. مرگ
 5. عذاب
 6. کشتن
 7. بیماری
 8. شفا
 9. آسایش

اگر بیند که بر باد نشسته بود، دلیل است که بزرگی و فرمانروایی یابد.

تعبیر خواب باد گرم و باد سرد

ابراهیم کرمانی: باد سموم در خواب، دلیل بر بیماری‌های سرد کند و باد معتدل سرد دیدن در خواب، دلیل بیماری شوریده است دران دیار و باد معتدل دیدن، دلیل بر تندرستی بود از مردم آن دیار و موجب نیکوئی و کسب آن دیار کند.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب طحال و درد طحال و طحال گوسفند و اسب در خواب

تعبیر خواب باد بردن فرد

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر بیند که او را از جائی به جائی می‌برد، دلیل که سفری دور کند و دران سفر جاه و بزرگی یابد به قدر آن ک او را باد به زمین برده باشد.
 • اگر بیند که باد بر گرد و تاریکی بود، دلیل بر ترس و بیم و اندیشه آن قوم بود.

جابرمغربی گوید:

 • اگر بیند که او را بادی سخت به سوی آسمان‌ها برد، دلیل که اجل او نزدیک بود.
 • اگربیند که او را باد از آسمان به زمین آورد، دلیل بود که بیمار شود و عاقبت شفا یابد.

لیلا برایت: اگر در خواب ببینید که باد شما را به این طرف و آن طرف می‌کشد، نشانه آن است که به مسافرتى خواهید رفت که براى شما سود و منفعت فراوان دارد.

 

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که بادمردم آن دیار برگرفت و بر هوا برد، دلیل است که از مردمان شرف و بزرگی یابد.

تعبیر خواب باد – تعبیر خواب باد گرم و باد سرد,تعبیر خواب باد شدید امام صادق,تعبیر خواب باد شدید در خانه,تعبیر خواب باد شدید و طوفان,تعبیر خواب باد شدید همراه با خاک,تعبیر خواب باد شدید پشت پنجره,تعبیر خواب باد شدید و تاریکی,تعبیر خواب باد شدید برای زن باردار,تعبیر خواب باد شدید و باران,تعبیر خواب باد شدید در خواب,تعبیر خواب باد شدید برای دختر مجرد,تعبیر خواب باد شدید با خاک,تعبیر خواب باد شدید ابن سیرین,تعبیر خواب باد شدید,تعبیر خواب باد شدید در قبرستان

 

برگرفته از سایت دعایاب مرجع ادعیه و اذکار

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *