تعبیر خواب بادام و مغز بادام و درخت بادام – خوردن بادام تلخ در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب بادام و مغز بادام و درخت بادام – خوردن بادام تلخ در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب خریدن بادام و خوردن بادام و جمع کردن بادام از درخت و چیدن بادام و گرفتن روغن از بادام هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب بادام را قرار دادیم …

تعبیر خواب بادام زمینی,تعبیر خواب بادام درختی,تعبیر خواب بادام خوردن,تعبیر خواب بادام سبز,تعبیر خواب بادام برای زن باردار,تعبیر خواب بادام دادن به مرده,تعبیر خواب بادام شکستن,تعبیر خواب بادام و فندق
تعبیر خواب بادام و مغز بادام و درخت بادام - خوردن بادام تلخ در خواب

تعبیر خواب بادام و مغز بادام و درخت بادام – خوردن بادام تلخ در خواب,تعبیر خواب چیدن بادام از درخت,تعبیر خواب روغن بادام,تعبیر خواب بادام زمینی و بادام سنگی,تعبیر خواب بادام تلخ,معنی و مفهوم بادام در خواب

تعبیر خواب بادام و مغز بادام و درخت بادام – خوردن بادام تلخ در خواب

همه معبران بادام را در خواب مال دانسته‌اند و نعمت و فراخی معیشت و روزی اما فرق است که بادام را در خواب چطور ببینیم.

تعبیر خواب بادام

محمدبن سیرین گوید:

بادام در خواب دیدن نعمت و روزی بود. لکن به خصومت به دست آید. اگر بیند که بادام فرا گرفت، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و دشوار به دست آید.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب بادام و خوردن مغز بادام - تعبیر درخت بادام پر از گل در خواب

معبران می‌گویند:

تأویل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بیند بهتر بود.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که بادام با پوست داشت یا کسی به وی داد، دلیل که از مردمی بخیل چیزی یابد به سختی

اگر بیند که از مغز بادام تلخ روغن بیرون آید. دلیل کند که از مردی بخیل وی را بقدر آن روغن منفعت رسد.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن بادام در خواب، نشانه آن است که پس از مدتی کوتاه ثروتمند خواهید شد.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب بادام: غم، ولی برای مدتی کوتاه

جابر مغربی گوید:

دیدن بادام در خواب نعمت و مال است، اما اگر بادام با پوست بیند، دلیل که مال قدری به رنج و سختی بدست آورد و چون بادام بدون پوست بیند، دلیل که مال به آسانی به دست آورد.

تعبیر خواب بادام به روایت امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود.

مال پنهانی حاصل گردد
از بیماری شفا یابد

تعبیر خواب بادام خوردن

لوک اویتنهاو می‌گوید:

بادام خوردن: حرص و آز کار بدستت خواهد داد
بادام تلخ: ضعف، سستی
بادام شیرین: شخصی از شما تعریف خواهد کرد

لیلا برایت می‌گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که مشغول خوردن بادام‌های شیرین است، به این معنا است که به خاطر انجام یک کار بخصوص، مورد تشویق دیگران قرار می‌گیرد. خوردن بادام تلخ در خواب، بیانگر آن است که در مقابل وسوسه‌های اطرافیان مقاومت می‌کنید.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

بادام می‌خرید: برمخالفتان پیروز می‌شوید
بادام می‌خورید: عمر شما طولانی است.
بادام‌های تلخ: وسوسه‌های فعلی شما کاهش می‌یابند.

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب پیر شدن و جوان شدن پیر - تعبیر پیری و سفید شدن موها در خواب

تعبیر خواب مغز بادام

منوچهر مطیعی تهرانی:

مغز بادام تازه در خواب مالی است که زود و آسان به دست می‌آید ولی به بقای آن در دست خویش نمی‌توانید چندان اعتماد داشته باشید.

چنان چه در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد قدر مسلم به زودی پولی به شما می‌رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد لیکن همان طور که مغز بادام درون پاکت را از محل خرید تا رسیدن به خانه دانه دانه به دهان می‌اندازید و می‌جوید و می‌خورید آن پول نیز زود نقصان می‌یابد و از بین می‌رود.

خانم آتیانوس معبر یونانی می‌گفت :

مغز بادام پول یا بهره و سودی است که از جانب فرزندتان به شما می‌رسد و اگر فرزندی در آن شرایط ندارید برادر یا خواهرتان برای شما مفید واقع می‌شوند.

اگر در خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته‌اید اندوخته ای به شما می‌رسد اما به دشواری یعنی آن چنان که باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید و تحصیل پول هم زحمت و تلاش دارد.

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر بادام‌هایی نارس در خواب ببینید، دلالت بر آن دارد که پیش از تغییر موقعیت و وضعیت شما در زندگی، بسیار نومید خواهید شد.

تعبیر خواب درخت بادام

کتاب سرزمین رویاها

درخت بادام: ثروت
درخت بادام پر از گل: آسایش و خوشبختی
یک درخت بادام با بادام‌های سبز نرسیده: گرفتاری و ناامیدی
یک درخت بادام پر از بادام‌های رسیده: خوشبختی

  منبع : دعا سایت

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب اغتشاش و آشوب و تظاهرات و راهپیمایی و شورش و شعار دادن

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *