تعبیر خواب انگور و خوردن انگور – تعبیر باغ انگور سبز در خواب

تعبیر خواب انگور و خوردن انگور – تعبیر باغ انگور سبز در خواب

در این پست از سایت ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب انگور و خوردن انگور – تعبیر باغ انگور سبز در خواب را برای شما عزیزان قرار دادیم . اگر در جستجوی تعبیر خواب انگور و خریدن و فروختن انگور و خوشه های انگور و چیدن انگور از بالای درخت و انگور دزدیدن و انگور نرسیده و انگور سبز برای زن باردار و انگور زرد و انگور قرمز و انگور از حضرت یوسف و انگور نارس هستید پیشنهاد می کنم این پست از سایت ملکوتی ها را از دست ندید که کاملترین تعبیر خواب انگور را برای شما همراهان همیشگی سایت ملکوتی ها قرار دادیم …

تعبیر خواب انگور و خوردن انگور - تعبیر باغ انگور سبز در خواب

تعبیر خواب انگور و خوردن انگور – تعبیر باغ انگور سبز در خواب,تعبیر خواب انگور حضرت یوسف,تعبیر خواب انگور نرسیده و نارس,تعبیر خواب انگور برای زن باردار,تعبیر خواب انگور قرمز و سبز,تعبیر خواب خوشه های انگور,تعبیر خواب چیدن انگور از درخت,تعبیر خواب انگور شیرین و خوشمزه,تعبیر خواب انگور خراب و سیاه و گندیده,تعبیر خواب گرفتن آب انگور,تعبیر خواب درست کردن شراب از انگور

تعبیر خواب انگور و خوردن انگور – تعبیر باغ انگور سبز در خواب

تعبیر خواب انگور و خوردن انگور - تعبیر باغ انگور سبز در خواب

تعبیر دیدن خواب خوشه انگور یاقوتی قرمز ، سفید و سیاه ، فشردن و چیدن انگور از درخت مو در باغ انگور تا خریدن و گرفتن و دادن انگور به مرده تعبیرهای متفاوتی دارد و باید دید شما خواب انگور را با چه شرایطی دیده اید.

با این حال در حالت کلی معبرین اسلامی دیدن انگور در خواب را اگر در فصل انگور باشد نشانه عزت ، جاه و مقام تعبیر می کنند و معبرین غربی نتیجه تلاش و زحمت بیننده خواب تعبیر می کنند.

اگر خواب ببینید که خوشه انگوری فشرده و آبدار با پوستی نازک و شیرین دارید نشانه رسیدن به شادی و ثروت فراوان می باشد بدون آنکه سعی و تلاش زیادی بکنید.

ولی اگر خواب ببینید که خوشه انگور شما فشرده نیست و انگورها دانه دانه و جدا از هم هستند خوب شما نشانه کم شدن ثروت شما خواهد بود.

اگر خواب ببینید که خوشه انگور خودش از بالای درخت روی سر شما افتاد و یا اینکه پرنده ای خوشه را چید و بر سر شما انداخت خواب شما نشانه این است که لطف خداوند شامل حال شما خواهد شد و از جایی که انتظارش را ندارید به شما شادکامی خواهد رسید.

اگر انگور پوست کلفت به کسی بدهید، مالی را به زور و خلاف میل خود به آن شخص خواهید بخشید که آن شخص به راحتی نمی تواند به آن ثروت دست یابد. یا آن شخص به ثروتی به سختی و مشقت خواهد رسید.

اگر خواب ببینید انگوری که می خورید از فرط قرمز بودن به سیاهی می زند، و طعم آن بد است، سختی و ناراحتی در امور مالی به شما خواهد رسید.

دیدن انگور یاقوتی در خواب نشانه ثروتی است که موجب خوشحالی شما خواهد شد ولی همان طور که دانه های انگور یاقوتی ریز هستند این ثروت هم به امور جزئی و کوچک مربوط می شود.

و اگر شاخه های انگور یاقوتی که در خواب دیدید به صورت پربار و سنگین باشند یعنی اینکه ثروتی زیاد و شادی آور نصیب شما خواهد شد اما اگر تک و توک به شاخه انگور چسبیده باشند ثروت اندکی به شما خواهد رسید که صرف امور جزئی زندگی خواهد شد ولی با این حال شما از رسیدن این ثروت شادمان و احساس رضایت خواهید داشت

اگر خواب ببینید که لا به لای انگور یاقوتی شما ، عنکبوت برای خود خانه درست کرده یعنی اینکه دیگران به حقوق ، مال و اموال شما چشم طمع دارند.اگر انگوری که می خورید ترش باشد، حرف ناخوشایندی خواهید شنید 

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب اسکناس دلار و پول خارجی - تعبیر خریدن دلار در خواب

اگر خواب ببینید به خوشه انگوری که دارید آفت نشسته است، کسانی به ثروت و مال شما طمع دارند و قصد دارند موذیانه به شما آسیب مالی برسانند.

اگر خواب ببینید که می خواهید با آب انگور خود شراب بسازید، از راه حرام به شما ثروتی می رسد که باعث خرسندی شما خواهد شد.

اگر ببینید که به کسی انگور قرمز پوست نازک و شیرین می دهید، خیر شما به کسی می رسد و یا در مورد کسی حرف خوبی خواهید زد.

اگر انگور ترش به کسی بدهید، آن شخص از جانب شما حرف بدی خواهد شنید.
خریدن انگور شیرین خوب است و رسیدن به ثروت و شادمانی را در پی دارد. 

فروختن انگور شیرین و دریافت پول به جای آن، رسیدن به سختی و ناراحتی است. اگر خواب ببینید که انگور ترش به دیگران می فروشید، مردم از حرف های بد شما آزرده خواهند شد.

اگر خواب ببینید که انگور ترش می خرید، دیگران در مورد شما حرف های ناخوشایند خواهند زد. به همین ترتیب اگر خواب ببینید که به دیگران انگور شیرین می فروشید، به دیگران نفعی خواهد رسید.

اگر در ازای فروش انگور پول دریافت نکنید، خیر شما به دیگران خواهد رسید. اگر خودتان برای خرید انگور به دیگری پول بدهید، شادی به زندگی شما خواهد آمد و سختی ها از زندگی شما خواهد رفت.

تعبیر خواب انگور به روایت امام صادق (ع)

انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود.
اول: فرزند نیك،
دوم: علم فرائض،
سوم: مال حلال.
و فشردن انگور در خواب هم بر سه وجه بود،
اول: مال با خیر وبركت،
دوم: فراخی نعمت،
سوم: از قحط و بلاامان یافتن.

تعبیر خواب انگور به روایت محمدبن سیرین

انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است كه به دشواری به دست آید.
انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود.
هر انگوری كه پوست او سخت بود، دلیل كه مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری كه پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال كند.
هر انگوری كه آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود.
هر انگوری كه به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه كند.
هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه كند.
هر انگوری كه شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد.

تعبیر خواب انگور به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم.

ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم.

برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی.
برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.
تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد.

اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است.

تعبیر خواب انگور به روایت جابر مغربی

– اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین ( دستگاهی که با آن آب انگور میگیرند ) میفشارد، نشانه آنست که به پادشاه ستمگر خدمت کند .
اگر ببیند که آن معصر ، از خشت و گل بود ، نشانه آنست که به یک پادشاه با دیانت خدمت کند .
اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود ، نشانه آنست که به پادشاه با سیاست و با هیبت خدمت کند .
اگر ببیند که انگور در طشت له میکرد ، نشانه آنست که به زنی بزرگ خدمت کند .
اگر ببیند که انگور در کاسه می فشرد ، دلیل که به شخصی خسیس خدمت کند .
اگر ببیند که انگور میفشرد و شیره های آن را جمع کرد ، نشانه آنست که از طریق خدمت خود به پادشاه (شخص بزرگی ) مال زیادی کسب میکند .
اگر ببیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد ، نشانه آنست که به او و عیالش از جانب پادشاه ، منفعت میرسد .

تعبیر خواب انگور به روایت یوسف نبی (ع)

خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس و بیم بود.
به عدد هر انگور كه خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن كه امید دارد و به غیر وقت، دلیل كند كه از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بیند همین دلیل كند.

تعبیر خواب انگور به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

دیدن انگور در خواب، به رزق و روزی نیکو و مداوم تعبیر میشود.

تعبیر خواب انگور از دیدگاه کارل یونگ

دیدن یا خوردن انگور در خوابتان بیانگر ثروت و موفقیت است. در پایان، سخت کوشی شما، پاسخ داده خواهد شد و شما پاداش کارتان را خواهید گرفت.
تعبیر دیگر این است که به جاودانگی و از خود گذشتگی اشاره دارد.
دیدن درخت انگور در خوابتان نمادی از ناز و نعمت، ثروت و زوال است. بیانگر بردباری و توانایی شما برای شادی به دیگران است.
دیدن درخت انگور در خوابتان بیانگر افکار آرمانگرا و امید ها و ایده هاتان است.
تعبیر دیگر این است که درخت انگور نمادی از رابطه ای چسبنده است. شاید شما حس می کنید که گیر کرده اید و به دنبال رها شدن هستید. احساسات شما می تواند جلوی شما را بگیرد .
دیدن تاکستان در خوابتان بیانگر میوه ی کار و تجارب زندگی تان است. سخت کوشی و تلاش شما، در دراز مدت پاسخ داده خواهد شد 33- دیدن خوشه انگور در خوابتان نمادی از پاداش، کامیابی و معنویت است. خوشه انگور بیانگر تمایلات احساسی است.

تعبیر خواب انگور به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است كه بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به كارهایی دست خواهید زد.
خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است كه برای كسب لذت مرتكب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد.
دیدن انگور در خواب ، علامت آن است كه از كار سختی فرار می كنید.
اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است كه نسبت به آرزوهای خود اندكی دلسرد خواهد شد.

تعبیر خواب انگور به روایت لوک اویتنهاو

خوردن انگور: تب مختصر
چیدن آن: جدایی غیر منتظره
انگور سفید: شادمانی
انگور سیاه: غصه
دیدن آن : شما به هدفتان خواهید رسید
کسی آنرا به شما بدهد : آشناییهای تازه
کشمش : دعوا در همسایگی

تعبیر خواب انگور در کتاب سرزمین رویاها

دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید .

اگر در خواب ببینید که انگور می خورید نشانه آنست که نگرانی و اضطراب بر شما غلبه میکند .

اگر در خواب ببینید که بچه ها انگور می خورند نشانه آنست که نفوذ شما بر دیگران بیشتر می شود

دیدن انگور سفیددر خواب نشانه پیروزی بر دشمنان و بد خواهان است.

دیدن و یا خوردن انگور سیاه نشانه این است که باید در کارهایتان بسیار محتاط باشید .

دیدن یک درخت مو پر از انگور در خواب نشانه آنست که عمرتان طولانی خواهد بود .

اگر در خواب ببینید که انگور را له می کنید نشانه آنست که باید روش زندگیتان را تغییر دهید.

اگر در خواب ببینید که انگور می چینید نشانه آنست که شانس بزرگی در نزدیکی شماست .

خواب دیدن اینکه شما انگور میچینید و جمع می کنید، بیانگر سود و درک تمایلات شماست

اگر در خواب ببینید که انگور می خرید نشانه آنست که باید در کارهایتان بسیار محتاط باشید

اگر در خواب ببینید که انگور می فروشید نشانه آنست که نگرانیها برطرف می شود و کارهای شما با موفقیت پیش خواهند رفت .

دیدن خوشه های انگور در خواب نشانه دارایی شما به مقدار قابل توجه ای بیشتر خواهد شد .

اگر در خواب ببینید که انگور جابجا و حمل می کنید نشانه ثروت است

اگر در خواب ببینید که کشمش درست می کنید نشانه آنست که موفقیت شما در حال حاضر امکان پذیر نیست .

اگر در خواب ببینید که کشمش می خورید نشانه آنست که پول از دست میدهید .

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب قهوه و درست کردن قهوه - تعبیر خواب نوشیدن قهوه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *