تعبیر خواب اسب و سوار شدن بر اسب – تعبیر اسب سیاه و سفید در خواب

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب اسب و سوار شدن بر اسب – تعبیر اسب سیاه و سفید در خواب را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب اسب و اسب سواری و پالان کردن اسب و اسب وحشی و اسب شاخدار و اسب بدون دم هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب اسب را قرار دادیم …

تعبیر خواب اسب سفید,تعبیر خواب اسباب کشی,تعبیر خواب اسب سرخ,تعبیر خواب اسباب کشی همسایه,تعبیر خواب اسب خاکستری,تعبیر خواب اسب سفید امام حسین,تعبیر خواب اسب چیست,تعبیر خواب اسباب کشی از نظر حضرت یوسف
تعبیر خواب اسب و سوار شدن بر اسب - تعبیر اسب سیاه و سفید در خواب

تعبیر خواب اسب بزرگ و کوچک,تعبیر خواب خرید و فروش اسب,تعبیر خواب اسب وحشی و چموش,تعبیر خواب اسب بالدار,تعبیر خواب اسب سواری در روستا,معنی و مفهوم اسب در خواب

تعبیر خواب اسب و سوار شدن بر اسب – تعبیر اسب سیاه و سفید در خواب

حضرت دانیال (ع) می گوید :

اسب تازی را به خواب دیدن ، دلیل بزرگی و عز و جاه است . اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود ، دلیل که عز و بزرگی دولت یابد ، بر قدر نیکویی و قیمت اسب .

اگر دید که اسب را فرا گرفته (گرفتن اسب ) یا کسی بدو داد ( یا هدیه گرفتن اسب ) و بر وی نشست ، دلیل که شرف و بزرگی یابد ، لیکن کمتر از آن که در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی کم بود ، یا زین یا نمد زین یا لگام یا نعل یا یال، دلیل که بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود .

اگر ببیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود ، دلیل که بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاکران و اگر دم اسب او بریده بود ، دلیل که وی را خادمان و چاکران نباشند .

اگر ببیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود ، دلیل که به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود . اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی کرد و اسب غالب بود و فرمانبر وی نبود ، دلیل که مصیبت و گناه نماید .

دیدن اسب در آب یا اسب آبی یا اسب دریایی یعنی زندگی مرفحی خواهید داشت .

محمد بن سیرین می گوید :

اگر ببیند بر اسب برهنه نشسته بود (اسب بدون زین و نعل یا اسب وحشی ) ، دلیل که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود .

اگر آن اسب از شخصی دیگر بود ، آن چه گفتیم خداوند اسب را بود . اگر دید اسب برهنه بود ، لکن مطیع او شد ، دلیل بر بزرگی و شرف او بود .

اگر ببیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود ، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب تر نماید .

اگر ببیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می پرید ، یا ببیند که آن اسب را پرها بود و چون مرغ همی پرید ( تعبیر خواب اسب بالدار یا پرنده ) ، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد که خداوندش سفر نماید .

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود ، دلیل بر کاری کند که بر وی گواهی دهند .

اگر دید بر اسب سیاه نشسته بود ، دلیل بر کاری نماید که وی را مال و مهتری حاصل شود .

اگر ببیند بر اسب کمیت بود ، دلیل که از پادشاه قوت و بزرگی یابد . اگر دید بر اسب اشقر (اسب سرخ رنگ یا قرمز سرخ مو ) بود ، دلیل است بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه .

اگر دید بر اسب زرد بود ، دلیل که اندک بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود .

اگر ببیند بر اسب جرمه بود ، دلیل است بر خیر و صلاح

اگر دید که بر اسب سلیس بود ، دلیل است زن خواهد .

اگر دید از اسب فرود آمد ، دلیل است از شرف و بزرگی بیفتد .

اگر دید از اسب برهنه فرود آمد ، دلیل که از گناه و معصیت باز ایستد .

اگر ببیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود ، دلیل که شرف و بزرگی یابد ، چنانکه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد .

اگر ببیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید ، دلیل که از وی گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد ، بر قدر تاختن اسب 

اگر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد ، هیج خیر اندر این نبود ، مگر ببیند که اسب او را از آنجا بیرون آورد .

اگر دید اسب او را مراغمه همی کرد ، دلیل که مال و دولت یابد .

اگر ببیند اسب با وی سخن گفت ، دلیل بود که کاری نماید که مردمان از او به شگفت آیند .

اگر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد ، یا در کوچه وی ، دلیل که مردی شرف و نام دار در سرا یا در کوچه وی درآید ، به قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد .

اگر دید اسبی از کوچه او بیرون رفت ، دلیل کند که مردی شریف از کوچه او غائب شود ، یا بمیرد .

جابر مغربی می گوید :

اگر ببیند اسب مادیا فرا گرفت ، یا شخصی بدو داد و بر وی نشست ، دلیل که زن خواهد و بر وی مبار بود . اگر ببیند آن مادیان به گونه سیاه بود ، دلیل کند که آن زن شریف و نامدار نباشد . اگر بییند آن مادیان ابلق است ، دلیل کند که زن را مادر و پدر از یک نسل نباشد . اگر آن مادیان جرمه باشد ، دلیل که آن زن خوب روی و با جمال است . اگر آن مادیان سبز رنگ باشد ، دلیل کند که آن زن دیندار و پرهیزکار باشد . اگر اشقر بود ، دلیل کند که آن زن عزیز و خداوند جاه بود . اگر کمیت بود ، دلیل که آن زن معاشر و طول دوست بود . اگر دید آن مادیان کره داشت ، دلیل کند که زن را فرزند بود ، چنانکه اگر کره او نر بود ، دلیل که آن زن را پسر است . اگر ماده باشد ، دلیل کند که فرزند زن دختر بود . اگر ببیند گوشت اسب همی خورد ، دلیل که پادشاه او را خواستار شود و به خویشتن نزدیک نماید . اگر دید در پس کسی به اسب نشسته بود ، دلیل کند که آن مرد که در پس وی نشسته بود ، تابع او شود ، اگر ببیند اسبان بسیار پیرامون سرا یا کوچه او بودند ، دلیل که در آن موضع باران ببارد ، یا سیلاب روان شود .

اسماعیل بن اشعث می گوید :

اگر ببیند که بر اسب رهوار نشسته است ، دلیل که زن توانگر با صلاح به زنی بخواهد و اگر اهل آن نباشد ، وی را به چنین زنی مصاحبت افتد و از او منفعت و نیکویی یابد . اگر دید گوش اسب او بریده بود ، دلیل که پیغام مهتران از او بریده شود . اگر دید اسب بسر درآمد و زود برخاست ، دلیل که در بعضی از شغل وی خلل افتد و دیگر بار به صلاح باز آید . اگر دید اسبی خرید بی دم و بر وی نشست ، دلیل که زنی بی اصل را به زنی بخواهد . اگر دید با اسب به هوا بر شد و بعد از آن از هوا فرود آمد ، دلیل که بر دست پادشاه هلاک شود . اگر دید اسب وی را بدزدید ، بیم بود که عیالش هلاک شود . اگر ببیند اسب وی گم شد ، دلیل که زن را طلاق دهد . اگر دید اسب خویش را بفروخت ، دلیل که عز و جاه او کم شود ، یا عیال از وی جدا شود .

جاحظ می گوید :

اسب در خواب ، هوای نفس بیننده خواب بود و اگر اسب خویش را سرکش بیند ، دلیل که هوای نفس او سرکش باشد و اگر دید اسب خویش مطیع و فرمانبر بود ، دلیل که هوای نفس او صعب تر بود به بدی ، و بدانکه هر اندامی از اندام های اسب ، نشان بود از پادشاه . اگر خون پادشاه را بر اسب بیند عز و رفعت او بود و مردم عامه اسب به خواب دیدن ، عز و بخت بود . اگر ببیند اسبی مجهول از محلی بیرون آمد ، دلیل که یکی از بزرگان محله از دنیا برود .

خالد اصفهانی می گوید :

اسب پالانی به خواب ، بخت مرد است و هر چند پالانی فرمانبردار باشد ، بخت او مطیع تر و فرمانبردارتر است . اگر ببیند که اسبی پالانی در شهری یا در دهی یا در سرائی شد ، دلیل که مردی غریب عجمی در آنجا پدید آید . اگر ببیند بر اسبی دراز دم نشسته بود ، دلیل که وی را تبع زیاده شود ، به قدر درازای دم اسب . اگر به خلاف این بیند ، دلیل که حال بر وی بد شود و عیش بر وی تنگ گردد .

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

دیدن اسب در خواب بر پنج وجه است
اول : عزت واحترام
دوم : مقام و مرتبه
سوم : فرمانروایی
چهارم : بزرگی وعظمت
پنجم : خیرو برکت
اگر ببیند یوزه بر اسب او نشسته است ، دلیل که جهودی با زن وی فساد نماید . اگر ببیند سگی بر اسب نشسته بود ، دلیل که مغی با زن او فساد نماید .

فروید می گوید :

اگر در خواب اسب بارکش ببیند ، بختش را دیده است که هرچه رامتر باشد کامرواتر است .
اگر ببیند یک اسب بارکش وارد خانه ای شد ، مردی غریب به آن خانه خواهد آمد .
اگر ببیند بر اسبی دم دراز سوار است ، به اندازه درازی آن طرفدار پیدا کند و اگر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهد داد .

لوک اویتنهاو می گوید :

اسب سفید : لذت
اسب سیاه : مشکلات و سختی در کنار قدرت
اسبی که بر دو پای خود به هوا بر می خیزد : افتخار بزرگ
اسب سواری : آرزوهای برآورده شده
افتادن از اسب : ناراحتی زیاد
اسب سرکش : مرگ
دارای یک اسب بودن : کامیابی
نعل کردن اسب : یک مقام ، یک موقعیت شغلی مهم
اسب مرده : کار زیاد
اسب لاغر : مانع
سیاه و سفید : یک کار پر خطر
بالا رفتن بر وی یک اسب : عزاداری

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است . معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی یا اسب کهر و چموش در خواب نشان است از عزت و جاه و مقام . اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام او می باشد و به سهولت فرمان می برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می رسد و به سهولت کامروا می گردد ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود ، به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود . در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود . نفایس الفنون نوشته : اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن . نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد . معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می برند . در همین زمینه ابن سیرین می گوید اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است که عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند . چنانچه دیدید اسبی در اختیار دارید که فاقد زین یراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پیروزی شماست . در میان رنگ های اسب که می شناسیم ، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چون بر بیماری دلالت دارد . اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است . اسب سفید شرف و عظمت است . اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می گیرد . سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می دهد که از بیماری شفا می یابید ، در صورتی که بیمار باشید . نوشته اند اسب سبز دین داری است و چنانچه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می شود . معبران مادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است . از حاجظ نقل شده که اسب در خواب هوای نفس بیننده خواب است . هر چه اسب سرکش تر باشد هوای نفس بیشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و یحتمل کام جویی ممکن تر. باز می گوید اگر دیدید اسبی ناشناخته از خانه بیرون آمد از آن خانه کسی می میرد

یوسف نبی علیه السلام می گوید :

دیدن اسب : کار بالا گیرد .
هر که خود را بر اسب زین دار ببیند زن توانگر بخواهد که به مراد وی برسد ، اسب برهنه هم خوب است .

دیدن یک گله اسب یا تعداد زیادی اسب در خواب نشانه شانس های زیادی هست که در زندگی شما وجود خواهد داشت و بستگی دارد از شانس ها چگونه استفاده کنید . دیدن اسب شاخدار در خواب یا دیدن اسب بالدار یا اسب نقره ای ( یا اسب پرنده ) یا تک شاخ یا اسب با کالسکه نشانه بزرگی و قدرتی هست که در زندگی بدست می آورید و به آرزو هایتان خواهید رسید . مخصوصا اگر سفید یا طلایی باشد . اگر اسب سفید ببینید عزت و شرف است اگر اسب سفید پرنده باشد که بسیار بهتر است . دیدن پهن اسب یا فضولات اسب یا مدفوع اسب بدان معنی هست که در قدرتی که می یابید ظلم می کنید .

اسب نر یا ماده در تعابیر فرقی نمی کند .

اگر اسب طلا ببینید یا اسبی بزرگ یا پای اسب قوی به نظر برسد یا ۲ سر باشد قدرت و عزت را راحت بدست می آورید . اسب چوبی هم نشانه قدرت هست اما قدرت کم .

دیدن اسب سواری به معنای رسیدن شما به آرزو هایتان است اگر اسب حامله یا اسب در حال زاییدن ( زایمان ) ببینید یا جفتگیری اسب یعنی در ضمن قدرت شما دیگران مطیع شما خواهند شد .

تعبیر خواب اسب امام حسین یا ذوالجناح و اسب تعزیه چون اسب سفید بوده بسیار خوب است اما اگر اسب را خونی ببینید نشان از ظلم شما به اطرافیان می باشد .

اگر اسب را قهوه ای روشن و حنایی دیدید قدرت به کام شماست اما اگر اسب سیاه یا قهوه ای تیره دیدید قدرت به سختی بدست می آورید و در آن ممکن است ظالم باشید .

حمله کردن اسب به شما ، حمله اسب وحشی یا اسب سیاه رم کرده ، گاز گرفتن هجوم اسب سرکش و احتمالا لگد زدن اسب یا فرار از اسب یعنی دچار گرفتاری می شوید . این گرفتاری ممکن است بسیار بد باشد .

غذا دادن به اسب ، نوازش اسب ، شستن اسب یا فرار کردن اسب از شما یعنی باید تلاش بیشتری کنید تا به موفقیت برسید .

حرف زدن با اسب ، شنیدن صدای اسب به معنی موفقیت شما و به پست و مقام رسیدن شما در اوامر کاری است .

مردن اسب سفید یعنی با این تلاش به جایی نمی رسید و آرزوهایتان را از دست خواهید داد .

دیدن بچه اسب و کره اسب در هر رنگی سفید سیاه قهوه ای روشن تیره رنگارنگ بسیار خوب است .

اگر اسب رم کرده ای را رام کنید یعنی باید در کارها پشتکار داشته باشید و در نهایت به خواسته ی خود می رسید .

  منبع : دعا سایت

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب هدهد سبز و طلایی - پرنده هدهد گرفتن در خواب تعبیرش چیست

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *