تعبیر خواب آهو و شکار آهو – دیدن بچه آهو در خواب نشانه چیست

در این پست از سایت ذکر و دعا و فال و طالع ملکوتی ها malakootiha.com تعبیر خواب آهو و شکار آهو – دیدن بچه آهو در خواب نشانه چیست را قرار دادیم . اگر به دنبال تعبیر خواب آهو و کشتن آهو با اسلحه و خوردن گوشت آهو و حمله شیر به آهو و بچه آهو و لانه و خانه آهو هستید پیشنهاد میکنم این پست از سایت ملکوتی ها را حتما بخوانید که کاملترین تعبیر خواب آهو را قرار دادیم …

تعبیر خواب آهوی زخمی,تعبیر خواب آهو یونگ,تعبیر خواب آهو مرده,تعبیر خواب آهو از حضرت یوسف,تعبیر خواب آهو بره,تعبیر خواب آهوی رام,تعبیر خواب آهو سیاه,تعبیر خواب آهو امام صادق

تعبیر خواب آهو و شکار آهو - دیدن بچه آهو در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب آهو و شکار آهو – دیدن بچه آهو در خواب نشانه چیست,تعبیر خواب آهو و غزال,تعبیر خواب خوردن گوشت آهو,تعبیر خواب آهو امام صادق,تعبیر خواب آهو ابن سیرین

تعبیر خواب آهو و شکار آهو – دیدن بچه آهو در خواب نشانه چیست

آهو در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نمادی از روان، نفس آرام و بی آزار که اغلب از پرخاشگری و طعنه و کنایه و یا انتقاد مردم لطمه می‌بیند یا زخمی می‌شود است. آسیب پذیری و شکنندگی، غرایز وحشی و غیر اجتماعی اما آرام و درد عشق در زندگی همگی نشانه‌هایی از دیدن رویای آهو هستند.

مردان اگر آهو در خواب ببینند احتمالا نشانه‌ای از بانویی است که شخص به دنبال وصل اوست.

تعبیر خواب آهو دیدن

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب ستاره دنباله دار و دیدن شهاب ستاره دنباله دار در آسمان در خواب

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود.

زن
کنیزک
فرزند
منفعت از زنان

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد، برای افراد جوان نشانه دوستی‌های پاک و عمیق است. برای افراد متأهل نشانه زندگی آرام و دور از دغدغه است.

اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست، شانس بزرگی را در زندگی از دست خواهید داد. اگر آهوی رام را دیدید، با بچه‌های خود اوقات و احوال خوبی خواهید داشت.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آهو حیوانی است خوش خرام و زیبا و رمنده اگر به چنگ بیفتد استعداد خو پذیری قابل تحسینی دارد و همسری مهربان و خانه آرا می‌شود.

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند آهو بانگ می‌کرد، دلیل که او کنیزکی حاصل شود.

تعبیر خواب آهوی مرده

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بیند که آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند. اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند. اگر بیند که پوست آهو همی خورد، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شود. اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد، دلیل که او را از زن مال رسد. اگر بیند که آهو را بکشت، دلیل که از قبل زن اندوهگین شود.

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که آهو در خانه او بمرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به او رسد. اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را.

تعبیر خواب شکار آهو

ابن سیرین گوید: اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد.

آنلی بیتون:اگر خواب ببینید آهو شکار کرده‌اید، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.

تعبیر خواب گرفتن آهو

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود.

ابن سیرین: اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد.

جابر مغربی گوید:اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسی بدو داد، دلیل کند کمه وی زا از کنیزکی فرزند آید.

تعبیر خواب شیر آهو

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که شیر آهو می‌خورد، دلیل است روزی بر وی فراخ شود.

  منبع : دعا سایت

بیشتر بخوانید  تعبیر خواب مرده و حرف زدن با مرده - زنده شدن مرده در خواب تعبیرش چیست

بازنشر : سایت ملکوتی ها بزرگترین سایت ذکر و دعا و تعبیر خواب و فال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *