تحلیل و تعبیر خواب بیابان

تحلیل و تعبیر خواب بیابان

گاهی ممکن است در خواب خود پدیده ها و جاهای عجیبی را ببینید که تاکنون به آن ها نرفته اید و برای شما ناشناخته هستند. از این رو یافتن تعبیر آن ها مهم ترین کاری است که هر کسی می تواند پس از بیدار شدن از خواب انجام دهد و اگر شما هم خواب بیابان دیده اید حتما به تحلیل و تعبیر خواب بیابان نیاز دارید.

ما در این مطلب سعی کردیم کامل ترین تعبیر خواب برای بیابان را در اختیار شما قرار دهیم.

تحلیل و تعبیر خواب بیابان,تعبیر خواب بیابان ابن سیرین,تعبیر خواب بیابان پر از مار,تعبیر خواب بیابان شن,تعبیر خواب بیابان نمک,تعبیر خواب بیابان بزرگ,تعبیر خواب بیابانی,تعبیر خواب بیابان و کوه,تعبیر خواب بیابان در شب,تعبیر خواب بیابان روشن,تعبیر خواب بیابان گردی,تعبیر خواب بیابان پندارنو,تعبیر خواب بیابان گبی,تعبیر خواب بیابان مطیعی,تعبیر خواب بیابان سیاه,

تحلیل و تعبیر خواب بیابان

حضرت دانیال درباره ی این تعبیر خواب گوید: بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن. اگر بیند در بیابان‌ها تنها بود، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد. اگر بیند با گروهی در بیابان می‌گشت، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود.

 

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که از بیابان بیرون آمد، دلیل که از غم و اندوه رسته شود. اگر بیند در بیابان شد، دلیل که غمگین و مستمندگردد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمایند:
دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه است.
  1. روزی و قسمت
  2. حیرت و سرگشتی
  3. عناد و رنج
  4. بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید.
بیشتر بخوانید  تعبیر خواب سیب - تعبیر دیدن سیب در خواب
ابن سیرین: اگر دید میان بیابان سنگ جمع می‌کرد، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود.

 

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که در بیابان سفره گسترده‌اید و غذا می‌خورید و از آن غذا خوشتان می‌آید در سفر مالی به دست می‌آورید.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *