مرور برچسب

انگشتر شرف الشمس

خاتم شرف الشمس 1394

نقش اشكال سبعه معروف به شرف الشمس است كه در روز مربوط به شرف الشمس باید نوشته شود. شرف الشمس یعنی مكانی در آسمان كه خورشید به اعلی ترین درجه خود میرسد.خواص بسیاری برای این نقش مذكور گردیده. برخی معتقدند كه این همان اسم اعظم خداوند تبارك…

نقش اشکال سبعه معروف به شرف الشمس

نقش شرف الشمس خاتم شرف الشمس - انگشتر هفت شرف عقیق - نقش اشکال سبعه معروف به شرف الشمس است که در روز مربوط به شرف الشمس باید نوشته شود. شرف الشمس یعنی مکانی در آسمان که خورشید به اعلی ترین درجه خود میرسد.خواص…